1. Ariy falaka hei pi ya tei he mihiyeng?

MARING ba TV mia e hehalal, ’E ko wotanut nalawuhe beka he miler?’ Ya tei-tei mia bay bencana ya tahupang kadia he midalek, heihe paneng ba amakang faring deworumai ruli hewosik mu de abeta midalek te. Na heiopi rofi? Nala he ariy falaka de midalek, na pi hiyeng kang? Rofi, pi hiyeng kang. Nala he ko de midalek amakang de hareng amak beka, haba Allah Yehuwa de heiur paneng kang. Pi birang ya buku opi he ariy falaka hei Yehuwa de Surah Rieling mi wopokafang diy.Yesaya 46:10; Yakobus 4:14.

2, 3. Nala he Yesus hemurid wei domaha de hiyeng, ya Yesus de lateiur wohawai?

2 Ruli hewosik hei pi Surah Rieling mihalal mu wal buku opi hewosik na, haba tahupang kadia heihe wosik. Yesus de ama wohadasakolah ba Kerajaan Allah he de ruli dolea woparentah. (Lukas 4:43) He murid weimu dei domaha de hiyeng yani te Kerajaan Allah de siye, ya de Yesus mihatangar, ”Yani te hedi wei de midalek, ya leng ba e siye ya ruli opi hewosik hei nala he deicu midalek?” (Matius 24:3) Leng ba hiyeng rofi Yesus dewal wofani na, haba ruli opi dar wosik na ba nala-nala he midalek Yesus dewohokafani. Nala ba Yesus dewofani hedi yala midaleki diy.

3 Pasal opi pi wai wosakolah nal ba daleki dewotiyeng diy ba leng ba ruli opi dong wosik peya he pi mibirang. La ahola yenang ba surga midaleki pi kul wosakolah te,  maice nal-nal beka ba yala ruli taha midalek pi hiyeng kang.

YENANG BA MAR SURGA MIA

4, 5. (a) Yesus de Lei diy nala he mar surga midalek? (b) Penyingkapan 12:12 dewofang Iblis mi buku opi tauwat nala he daleki?

4 Pasal  8 mia pong wasakolah ba tung 1914 Yesus dong Lei ba mar surga mia. (Daniel 7:13, 14) Penyingkapan homi mia nala he daleki he falaka dewopidabesar diy, ”Yenang mar surga midaleki Mikhael [heimu Yesus hana afena] ya he malaikat wei naga [Iblis] dokari dadayenang, ya naga hedi ya he malaikat wei hadayenang.” * Iblis ya he hantu-hantu weimu yenang hedi wal hei mi iy na, ya hewosik dedi wei miy buku opi tauwat diy. Malaikat wei homi kul mikang mihamol diy! Haba amakang ba buku taha mia nala he de hadatareu diy? Surah Rieling dewofang heimu nal beka he amakang de hadatareu. Nalawuhe? Heimu Iblis de tukai kilikil ”de hiyeng he leng nglakabei”.Penyingkapan 12:7, 9, 12.

5 Nal beka ba buku taha midaleki Iblis he heiyeri. De tukai kilikil mu he leng lakabei ba Allah de dar hamong na. Mie pi wosakolah nala he Yesus dewofang kul-kul leng hewosik midalek diy.—Hehalal Catatan Hewosik 24.

LENG DOSIK LAL

6, 7. Yenang ya kilikil fiyal ba yala opi he beka mu ya tei ahapa?

6 Yenang. Yesus dewofang, ”Bangsa ya bangsa  dadanatea ya kerajaan ya kerajaan dadanatea.” (Matius 24:7) Pi masa mia ama ba yenang mi moni mu tukai faring, masa ba he uiharena mia wal dosama na. Lembaga Pengamat Dunia dewofang ba tung 1914 ahapa dowe ama juta 100 mihapieti yenang mimoni. Tung 1900-2000 homi mia ama ba yenang mimoni hefaring tiga kali lipat mi ama ba yenang tung 1-1900 mimoni mu do iy waldosama na. Wotanut yenang de paneng ama jutaan de bekatafiela faring hadatareu!

7 Kilikil fiyal. Yesus dewofang, ”Siyeng tokurang tokaleba mu hadoa.” (Matius 24:7) Yala siyeng wo ola maneu mu kul faring mi haleng yeng tung wei do iy mu waldosama na, haba ne bay wal mihora na. Nalawuhe? Seng wal faring ba puna siyeng ma bel na, nati anai ba mi nal reu bau walna. Ama miliyaran nuku mihapieti leng nuku heseng ba birang heimu wal ribi karnuku pei marei na. Organisasi Kesehatan Dunia dewofang ba tung kopang jutaan kano mong heiyeri mu gizi lakabei wuhe.

8, 9. Nala he dewotiyeng diy ba Yesus de wofani ba yokai ya tarik tafiy yala midalek?

 8 Yokai. Yesus dewofani ba, ”Yokai lea de midalek.” (Lukas 21:11) Tung kopang yokai lea faring midalek. Tung 1900 mia we, ama juta ayoki mihapieti yokai de paneng ba moni. Ya, teknologi yala tukai kang ba de pomong ba yokai dar dalek na pong hiyeng kang, haba yokai de paneng ama faring dar mong iti.

9 Tarik tafiy. Yesus dewofani ba ”tarik tafiy ba de paneng ama faring mong” mu hadoa. Tarik tafiy hedi kul beka ya de abeta towe ba de ama faring faheng. (Lukas 21:11) Yala dokter de sakolah lea diy, haba tarik tafiy faring he daweng dar hiyeng na. Pi mihehalal laporan nuku dewofang ba tung kopang ama mong, heimu tarik tafiy hana he TBC, malaria, ya kolera. Wal hei mani na dokter de tarik tafiy tifa 30 hiyeni ba hanaisena mia he daweng wal hadoa na.

AMA HE SIFAT BA LENG HEWOSIK PEYA

10. Lateiur 2 Timotius 3:1-5 yala kul midalek?

10 2 Timotius 3:1-5, Surah  Rieling dewofang ba, ”Leng dosik lal mia opimu susah malohi he pi miye pi mirang ba kulbeka he pi hadatareu.” Ama he sifat ba leng dewosik peya Rasul Paulus de he falaka wofang

  • mifaring ama dei he hareng hakula

  • seng mihiyena

  • fi kang heluk na

  • wal hadakor na

  • kang hiyeng rofi walna

  • dei hoaring wal hopa na

  • tahupang

  • dei he de hareng hakula diy Allah hei walna

  • uiytaha mireya de Allah mihiyena haba de birang dewal Allah hei do iy na

11. Mazmur 92:7 homi mia nala he ko ama tahupang wei de hadatareu?

11 Na amina mia ama faring hepak hepaneng heiwuda? Ruli dolea mia heihe ama mipaneng. Haba nal-nal ba eyal arah mia wei langkaber Allah de hanau. Dewopokafang, ”Ama tahupang de mifaring diy hedosama mu koa buka he dapok wuda, ya ama ba ama afena  hado hayei de mifaring, haba heimu hamul [hamong] mihalor hei wuhe.”Mazmur 92:7.

LENG DONG SIK LAL HABA MARING KANG HADOA

12, 13. Leng dewosik peya mia nala he Yehuwa dewopidasakolah?

12 Surah Rieling dewofang leng hewosik peya bekatafiela ya susah malohi he ruli taha mia. Haba Surah Rieling bay dewai wofang nalkang hamol bay de midalek.

”Maring kang Kerajaan opi ruli dolea mi amakang dotafuda wohadabesar.”Matius 24:14

13 Pengetahuan ba Surah Rieling hei de mifaring. Leng dewosik lal peya ba nala he midalek Nabi Daniel de wobileni. Dewofang, ”Pengetahuan ba nal hiyeng rofi hei de mifaring.” (Daniel 12:4) Allah de tanut de miy dehui defatil wei her ba Surah Rieling homi mi hiyeng mu kul mitaha ba wal lunga wuda na. Tung 1914 mia Yehuwa dong mipaneng. Hedosama dewopidasakolah ba hana mu kul penting, hedomaha ba buku taha hei, ya nal hiyeng rofi ba tebusan hei, pi mong nala he midalek, ya mitabirang diy. Pong wosakolah diy ba Allah he Kerajaan he donakala bekatafiela ba pi hadatareu wei woheikang. Pidi bay pong wosakolah ba lateiur te pi kang hamol, ya lateiur te pi birang opi de Yehuwa homi hado kang. Haba Allah hehui hefatil wei nala he dong wosakolah nahani de lateiur haluol mipaneng? Ngwofani afena hewohawai de mi pir.—Hehalal Catatan Hewosik 21 ya 25.

14. Maring kang Kerajaan hei ya teihe miwobesar, ya mahe ko wobesar?

14 Maring kang ruli dolea miwobesar. Leng dosik lal hei Yesus dewofang, ”Maring kang ba Allah hei ruli dolea mi amakang dotafuda wohadabesar.” (Matius 24:3, 14) Maring ba Kerajaan Allah hei ruli 230 mihapiyeti miwobesar, ya loring 700 mihapiyeti puna wobesar. Hare Saksi-Saksi Yehuwa weimu de ruli dolea ”au aramang”  tara-tara mia, haba domaha ama faring homong ba de hiyeng Kerajaan Allah mu nala, ya nala he de mipaneng ba mi amakang mihadasama. (Penyingkapan 7:9) Nala he de mipaneng wal wowau na. Ama ko hadabeka ya mihosesei, haba Yesus dewofani wuda ba maring kang wobesar mu ama nuku bay de hotap beka.Lukas 21:17.

NALA HE RI MIPANENG TE?

15. (a) Ri worumai ba pi ruli hewosik peya taubirang rena, ya nalawuhe? (b) Ama ba Yehuwa heluk ya wal Yehuwa heluk na nala he ko de hadatareu?

15 Na ri worumai ba pong leng hewosik peya mibirang? Ngwofani faring ba ruli hewosik hei ba Surah Rieling homi mia, faring ngmidaleki diy. Wal lunga na Yehuwa dewofang ba maring kang wobesar ngdokang, heimu ”hewosik hedi” dong siye wuhe. (Matius 24:14) Hewosik mu nala? Heimu Armagedon, ba tahupang kadiya wei de hanau. Yehuwa de Yesus ya malaikat ba rumai baharing puna ba mahe wal Yehuwa heluk na de hamong. (2 Tesalonika 1:6-9) Hewohaluol, Iblis ya hantu-hantu dong wal ama hei ayer kiyar na. Ya amakang wei ba Allah heluk ya he Kerajaan dohomaha nala he Allah dewopakang ba dotafuda midaleki de hehalal kang.Penyingkapan 20:1-3; 21:3-5.

16. Ruli dong ko dosik nala he ko e mipaneng te?

16 Ruli opi ba Iblis de hapong puna langkaber Allah dong hanau. Hare kul penting ba pi isi mihatangar, ’Nala he ne mipaneng te?’ Yehuwa domaha Surah Rieling ri faring wosakolah te. Domaha e kul-kul hei wosakolah ba hei e faring hiyeng. (Yohanes 17:3) Saksi-Saksi Yehuwa minggu kopang dei toluol ba de ama homong ba ama Surah Rieling homi hiyeng kang. Hare dei toluol kopang mu e siye te. (Mihalal Ibrani 10:24, 25.) Hare e  wosakolah ba e mi omahia e kul-kul mi amohawai te mati e funa ba paneng na. Hedosama yala e mipaneng wuda Yehuwa rilia rinaisena dekul rumai diy.Yakobus 4:8.

17. Nalawuhe leng hedi de siye amakang faring de mifarot kang?

17 Rasul Paulus de he falaka wofang ba ama tahupang kadiya hamul hei de langfarot siye ama wal midomahia na, heimu ”hedosama ama akuni siye nal takau wuda”. (1 Tesalonika 5:2) Yesus dewofang ama faring de hiyeng dong ruli hewosik peya tau birang, haba de miahiy ba wal womahia na. Yesus dewofang, ”Hedosama Nuh he masa mia wuda, ariy falaka amakang Hewil Neng de siye bay hamo de heiwuda. Nuh he masa mia wuda yeu sarang dar dalek na siyeng ne ya iya but, neng wei demol miy ya mol wei bay deneng miy hei wei he ama mipaneng, leng ba Nuh de bahtera homi mi we bay ama dara hei wei mipaneng iti, leng hedi ama wala mi de tanut mi iy na ya yeu sarang siye ama hedi wei hamul halal yoti, hedosama amakang Hewil Neng de siye wuda.”Matius 24:37-39.

18. Nala he Yesus dewofani ba mipidasama?

18 Yesus dewofang, haba e isi hehalal ba omi mu doma ”siyeng ne iya but he e kira he wotanut ya e birang wofuna na”. Ba dewofang langfarot leng hedi de mi adasama ba ”dak nuku wuda”. Mbeimu dewai wofang leng hedi ”ruli dolea ama hadatareu yoti”. Hewohaluol Yesus dewai wofang, ”Hare leng kopang woamunang iti ya e wo doa ba nal ba dalek opi wei e wal hadatareu na, ba e amakang Hewil Neng hapomarang minatea kang.” (Lukas 21:34-36) Nalawuhe kul penting ba Yesus dewofani opi pi womahia? Heimu ruli Iblis ba tahupang opi dong hanau wuhe. Hare ama ba Yehuwa ya Yesus dohomaha nahani he de ruli opi hewosik hapiet kang ba birang mihalor ruli tifa mia.Yohanes 3:16; 2 Petrus 3:13.

^ par. 4 Mikhael mu Yesus Kristus he hana afena. He falaka hewohaluol hei hehalal Catatan Hewosik 23.