Langhalou konten

Langhalou menu sekunder

Langhalou daftar isi

Saksi-Saksi Yehuwa

Alor Abui

Nala he Surah Rieling Dewopidasakolah?

 PASAL 10

Nal Hiyeng Rofi ba Malaikat Hei

Nal Hiyeng Rofi ba Malaikat Hei

1. Nalawuhe malaikat hei mu pi wosakolah te?

YEHUWA dei domaha pi he tofa homi hiyeng. Malaikat weimu dotafuda Yehuwa he tofa homi mia nahani. Surah Rieling homi mia malaikat weimu, ”Allah he wil”. (Ayub 38:7) Nala he malaikat wei de mipaneng? Asing mia malaikat wei de lateiur ama homong, ya yala malaikat de pomong kang rena?—Hehalal Catatan Hewosik 8.

2. Malaikat wei de ya teihe misiyei? Ya hefaring mu yeng?

2 Malaikat wei de ya teihe mi siyei mu pi hiyeng te. Kolose 1:16 dewobesar ba Allah dong Yesus paneni, ”nal-nal ba mar surga mia ya sei buku taha mia dotafuda de mipaneng”. Heimu malaikat wei bay hadou. Malaikat ba Allah de paneni hefaring mu yeng? Surah Rieling dewofang ba malaikat mu hefaring juta asaha mia.Mazmur 103:20; Penyingkapan 5:11.

3. Ayub 38:4-7 de lateiur malaikat hei wopidabesar?

3 Surah Rieling bay dewopidasakolah ba Allah de dara buku opi paneng na dong malaikat wei paneni. Buku opi paneng malaikat wei homi lateiwuda? Buku Ayub homi mia dewofang ba malaikat weimu homi mikang mihamol. De domi nuku ba tofa homi mia wuda ba Yehuwa hei milak minatea.Ayub 38:4-7.

MALAIKAT DE YEHUWA HEHUI HEFATIL WEI HOMONG

4. Pi lateiur hiyeng ba malaikat wei homi amakang hedatoka?

4 Malaikat wei de amakang mihiyena ya Yehuwa  hedomaha ba miy amakang ya buku opi mihadasama bay domaha de hiyeng nahani. (Amsal 8:30, 31; 1 Petrus 1:11, 12) Hare Adam ya Hawa dewal Allah heluk na malaikat wei homi kul wosei. Yala bay amakang faring dewal Yehuwa heluk na, malaikat wei homi wosei. Haba, he uiyharena mia ama nuku de hasalah paneni dewodarang ba de Allah he dawai malaikat wei homi mikang mihamol. (Lukas 15:10) Ama ba Allah hei milak minatea malaikat homi kul hedatoka. Yehuwa de malaikat puna ba hehui  hefatil sei buku taha mia homong ya hofikang. (Ibrani 1:7, 14) Mie hedosama kabei pi hehalal.

”Ne Allah de malaikat habot ba singa wei hawa wosiyer.”Daniel 6:22

5. Asing mia malaikat de lateiur Allah hehui hefatil wei homong?

5 Yehuwa de malaikat ayoki habot Lot ya ama ba he tofa homi mia wei homong ba kota Sodom ya Gomora dong hayei hare dotakiy nahani. (Kejadian 19:15, 16) Tung asaha nuku mihapieti nabi Daniel ama miy singa he owang miwati, haba singa de la rama ba wal hei take na, heimu ”Allah de malaikat habot ba singa wei hawa wosiyer”. (Daniel 6:22) Hewohaluol rasul Petrus ya baa mia, Yehuwa de malaikat nuku habot ba ya hehatang. (Kisah 12:6-11) Yesus de buku taha mia bay malaikat de homong. Hedosama hei baptis wosiki, ”malaikat wei de hei layani”. (Markus 1:13) Yesus ama dar hatel tilak na malaikat nuku ”de miharumai diy”.Lukas 22:43.

6. (a) Yala pi lateiur hiyeng ba malaikat wei de Allah hehui hefatil wei homong? (b) Hetatangar-hetatangar nala he yala pi wohawai?

6 Yala opi malaikat wei dong wal dei miy poareu na. Haba Allah de dar malaikat puna ba hehui hefatil wei homong. Surah Rieling dewofang, ”Ama ba Yehuwa hiyena funa Yehuwa he malaikat de hamina mia ba de hado hiring amoni.” (Mazmur 34:7) Tofikang, nalawuhe pi kul hiyeng te? Heimu pi takel ba rumai baharing hadoa ba de tadoa hayei wuhe. Heiwei mu ma? De ya te he mia te siyei? De lateiur tado hayei? Hetatangar-hetatangar opi wei hewohawai tahai mie he falaka pi hehalal Adam ya Hawa paneni wosiki he uiyharena nala he daleki.

PI TAKEL BA WAL WOREYA NA

7. Iblis de ama hei ayeri nala he ama mipaneng?

7 Pasal 3 mia pong wosakolah diy ba malaikat nuku dewal Allah hei haluol na ba dei domaha mu dewai afena hapong puna. Surah Rieling de hana hadou mu he Setan si Iblis. (Penyingkapan 12:9) Iblis bay domaha ama afena  dewal Allah hei haluol na, ya de Allah hada beka. Iblis mu dong Hawa hei ayeri, ya hewohaluol dong amakang faring hei ayeri diy. Haba, ama kabei de Yehuwa hei haluol, hedosama Habel, Henok ya Nuh.Ibrani 11:4, 5, 7.

8. (a) Lateiur te malaikat kabei dei loki maheng hedi? (b) Loki maheng wei de yeu sarang mimoni he nala he de mipaneng?

8 Nuh he masa mia malaikat kabei dewal Allah heluk na, ya he tofa mar surga mia de doiti ba sei buku taha mi birang ba amakang wuda. Nalawuhe? Surah Rieling dewopidabesar ba domaha demol miy nahani. (Mihalal Kejadian 6:2.) Haba heimu hasalah he malaikat de paneni. (Yudas 6) Eyal malaikat ba tahupang wuda amakang faring ba hedi mia bay tahupang kadiya ya de beka paneng miy afena mihadasama. Hewohaluol Yehuwa de heminuk miy ba ama tahupang ba buku taha mia de yeu sarang puna hamuli. Haba hehui hefatil wei ba hei haluol de hado hiring amoni. (Kejadian 7:17, 23) Hare malaikat ba eyal wal Allah hei haluol na de isi amakang de doiti ba wai dawai surga ya. Surah Rieling de hana hadou he loki maheng. Dei miahiy ba Setan ya Iblis dohau yoti ya Iblis he hapong puna nahani.Matius 9:34.

9. (a) Loki maheng wei wai dawai surga yai nala he midaleki? (b) Hewohaluol nala he pi wai wosakolah?

9 Loki maheng dong wal Yehuwa hei haluol na, Yehuwa dong dohoaiy ba wal he tofa homi mia na. (2 Petrus 2:4) Loki maheng wei dong midamohawai ba amakang wuda beka, haba de dara ”ruli dolea ba amakang mia de hewal”. (Penyingkapan 12:9; 1 Yohanes 5:19) Mie pi wosakolah lateiur te Iblis de ama hei ayer ya hado hayei.Mihalal 2 Korintus 2:11.

LOKI MAHENG DE LATEIUR AMA HOMI HOL

10. Lateiur loki maheng wei de ama hei ayer?

10 Loki maheng de nal faring puna ba ama homi hol.  Mani ama loki maheng he yera la miya, namati ama afena puna hedosama ama kila wali. Heiopi he miwofang mu hana he spiritisme. Haba Surah Rieling de parentah mi pir ba nal-nal ba loki maheng dil dotilaka po hebuokal te. (Galatia 5:19-21) Nalawuhe? Hedosama ama ba feh awuti wei he sisiyer de feh he tila tilak ba feh deng hayei, loki maheng bay de nal faring puna ba ama homi hol ba de hapong puna.—Hehalal Catatan Hewosik 26.

11. Ilmu ramal mu nala, ya nalawuhe pi hebuokal te?

11 Hanaisena mia nuku hana he ilmu ramal. Heimu ama puna ba birang ariy falaka hei tahai, namati heimu nal nuku ba pi hiyeng beka. Ama nuku de heiopi mipaneng mu nala he furi midalek de hehalal, nal hareng amak ba wotau, ama kartu puna, bola kristal puna, namati tatang sirikang hehalal. Ama faring dewofang heiur mipaneng mu wal beka na, haba nala he dewotanut mu hasalah. Mbeimu paneng pak heiwuda mu we beka wonatea kang. Hedosama Surah Rieling dewotiyeng diy ba loki maheng ya ama ba nal hareng amak mu dokari awang. Kisah 16:16-18 dewofang ba ”loki maheng ba puna nal hareng amak” de mayak nuku homong ba de ”ilmu ramal paneng”. Hewohaluol rasul Paulus de loki maheng wei haloi, mol hedi nal hareng amak dong paneng beka.

12. (a) Nalawuhe pi ama mona hadabesar mu he beka hadoa? (b) Nalawuhe Allah hehui hefatil wei nal-nal ba dar loki maheng dotilaka dewal mipaneng na?

12 Loki maheng dewai ayer afena puna ba tadoa hayei. De paneng ba pi worumai pi ama mona hadabesar kang, ya ama mona de dar ya afena mibirang ba de pidabesar kang, namati de beka paneng mipidasama kang. Hedosama ama nuku hemokeni nati he nang he naha de kila wali hopa yai, dewofang ba kila wali hedi de ama  mona hadabesar kang. Kila wali hedi ko de nal wal wofang, haba hamau mu hei ama mona wuda. (1 Samuel 28:3-19) Adat ya kebiasaan opimu ama faring deworumai ba herofi mu ama mona dar ya afena mibirang. Hedosama ama ba ama faring hiyeng he pemakaman, leng ba mimoni wai mipaneng, nal-nal puna ya ama mona hiyeng tau iy, mol kala he lek paneng namati ama leng-leng he mete ba ama mona hofikang. Haba leng hedi mia ama Kristen wei de woheinuk miy ba heiopi wei dewal mipaneng na he tofa homi mia, he afeng mia, ya desa homi mia ko ama mihosesei ya ama beka paneng mihadasama. Haba ama Kristen de hiyeng ama mona mu dewai wal ya afena mibirang na. Pi ama mona hadabesar beka, ya dewal beka paneng mi pidasama na. (Mazmur 115:17) Hare te aleling te. Doma pi ama mona hadabesar na, namati loki maheng bay hadabesar na, ya nala ba loki maheng hei piy miy hohau na.Mihalal Ulangan 18:10, 11; Yesaya 8:19.

13. Ama faring ba loki maheng hiyena funa yala nala he de mipaneng nahani?

13 Loki maheng dewal tei ayer mani na, haba de tafuna diy. Yala, Iblis ya loki maheng de hiyeng ”he leng la kabei” ba Allah de dar buku taha mi hamong na hei wuhe de tukai tahupang ba awang, ba wala lunga wuda na. (Penyingkapan 12:12, 17) Heiwuda haba, ama ribuan ba asing de loki maheng hiyena funa yala dong wal funa na. De lateiur paneng ba yala dong wala loki maheng hiyena funa na?

LOKI MAHENG HEI HALUOL NA BA PO HIRING AMONI

14. Ama Kristen abad ahola wuda lateiur loki maheng po hiring amoni?

14 Surah Rieling de he falaka wopokafang ba loki  maheng hei haluol na, ya lateiur te po hiring amoni. Hedosama, ama ba kota Efesus mia ama dara nal hiyeng rofi wosakolah na ama loki maheng hada besar. Loki maheng heimu lateiur ama do hiring amoni? Surah Rieling dewofang, ”He hiyeng rofi mu mani ama ilmu gaib he mi pak mipaneng, haba mie dong nal hiyeng rofi hiyeni de buku-buku ba loki maheng hei de amakang faring hapo mareng mi doluol ba de hiyer nahani.” (Kisah 19:19) Domaha de ama Kristen hare de buku-buku ba loki maheng hei de hiyer yoti. Hare yala bay pi heiur paneng te. Mahe domaha Yehuwa hei mi lak minatea, nal ba loki maheng hei doma de mipaneng na. Heimu hanaisena mia buku, majalah, film, musik, aluong tikor ya gambar ba loki maheng hei de paneng ba rumai baharing ba loki maheng heimu wal beka na. Heiopi bay nal-nal ba pi puna ba loki maheng do pi buokal heimu dotafuda pi wat te.1 Korintus 10:21.

15. Nala he pi wai mipaneng te Iblis ya loki maheng po hebuokal?

15 Ama Efesus wei tung kabei mitawi ba buku-buku ba loki maheng hei de hiyeri yoti rasul Paulus dewobileni ba de dara ”wodabalaibuku nasiy” ba ”simoi beka” hei haluol na. (Efesus 6:12) Rofi, ama de buku-buku wei dong hiyeri yoti haba loki maheng wei de dar hol iti. Hare wai nala he de mipaneng te? Paulus dewofang, ”Nal karikarnuku he arah mia koling lea mu pi worumai, ba hei puna kang ba mi si fasik he senjata ara ba mituor hakung [miharang].” (Efesus 6:16) Hedosama koling mu de prajurit wofikang ba ya yenang heya, pi worumai bay de po fikang kang. Hare pi kul-kul Yehuwa hei worumai ba de po fikang, Iblis ya loki maheng pi wal hei haluol na.Matius 17:20.

16. Lateiur tehu pi worumai ba Yehuwa mihadasama de rumai?

16 Lateiur pi worumai ba Yehuwa mihadasama de  rumai? Leng kopang pi kul Surah Rieling mihalal ya Yehuwa hohaba ba de pomong. Pi kul Yehuwa hei worumai Iblis ya loki maheng wei dewal tol na.1 Yohanes 5:5.

17. Nala he pi wai mipaneng tehu loki maheng po hebuokal?

17 Ama Kristen ba Efesus mia wei nala he dewai mipaneng nahani? Kota ba de mia nahani mu loki maheng womidi. Hare rasul Paulus dewohokafang nahani ba, ”Leng kopang berdoa iti te.” (Efesus 6:18) De Yehuwa hafang nahani ba leng kopang de homong. Pidi lateiwuda? Ruli ba pi mibirang bay loki maheng womiri. Hare pidi bay pi Yehuwa hafang ba de po fikang, ya pi berdoa pi Yehuwa hana puna te. (Mihalal Amsal 18:10.) Hare pi kul berdoa iti ba Yehuwa hafang ba de paneng pi Iblis hatana hayei na, pi doa hedi Yehuwa de wohawai.Mazmur 145:19; Matius 6:13.

18, 19. (a) Pi Iblis ya loki maheng hadanatea lateiur te de piy mi iy kang? (b) Pasal he wohaluol hetatangar nala he hewohawai pi hiyeng?

18 Pi birang homi mia loki maheng hei pi wal mipaneng na ya pi Yehuwa hohaba ba de po fikang Iblis ya loki maheng hei pi hebuokal. Doma pi hiyena funa na. (Mihalal Yakobus 4:7, 8.) Yehuwa he rumai hebaharing mi Iblis ya loki maheng wei mihapieti. Nuh he masa mia loki maheng wei hei hukum diy, haba ariy falaka Yehuwa de la hamong. (Yudas 6) Wopimunang loki maheng hadanatea wal ponakala na Yehuwa de malaikat puna ba pofikang. (2 Raja-Raja 6:15-17) Pi worumai ba Yehuwa de pomong, pi Iblis ya loki maheng hadanatea piy mi iy kang.1 Petrus 5:6, 7; 2 Petrus 2:9.

19 Haba bekatafiela faring ba midalek Iblis ya loki maheng he heiyeri nalawuhe Allah de dar hamong na? Hetatangar opi hewohawai pasal hewohaluol te e hiyeng.