Langhalou konten

Langhalou daftar isi

Saksi-Saksi Yehuwa

Select language Alor Abui

 PASAL 14

E Tofa Homi De Kang Hamol Diy

E Tofa Homi De Kang Hamol Diy

1, 2. Nala he Yehuwa domaha ba miy tofa homi mia wei mihadasama?

TEIMIY TEIYPUNG ahola Allah Yehuwa he paneni. Surah Rieling dewofang ba de mol ahola paneni ya ”de hado ya neng hedi hohatang”. Adam homi kul mikang mihamol ba dewofang heiopi he hedi, ”Tepai ba ne tepai, ya isi ba ne isi.” (Kejadian 2:22, 23) Heiopi dewotiyeng diy ba Yehuwa domaha ama deimiy deiypung mu kang hamol te.

2 Haba amakang faring deimiy deiypung ba tofa homi mia wal kang hamol na. Lateiur bay Surah Rieling homi mia mu prinsip faring hadoa ba de ama ba tofa homi mia dotafuda homong kang tofa homi mia de rama amoni ya kang hamol.Lukas 11:28.

NENG BA MOL HOPA HE PERAN

3, 4. (a) Ama neng nala he de paneng ba miy de mol mihadasama te? (b) Nalawuhe penting ba neng mol midapieta de hasalah wodafang te?

3 Surah Rieling dewofang, neng ba kang de mol de mihiyena ya de heluk. Mie mihalal Efesus 5:25-29. Neng nuku dekul kang hamol paneng ba miy de mol mihadasama te. Dei bay de wofikang, de hat, ya dewal tahupang paneng mihadasama na.

4 Haba mol de hasalah paneni nala he neng de paneng mihadasama te? Neng ba mol hopa wohokafang, ”E kul e mol mihiyena iti ya e tukai hei kilikil na.” (Kolose 3:19)  Neng ba mol hopa bay woamunang edi bay minunuk e hasalah mipaneng kang. Ya o maha e hasalah Allah dewodafang mati e mol hehasalah bay e woafang te. (Matius 6:12, 14, 15) Ama neng ya ama mol mu dilia domi rofi ba de hasalah wodafang heiopi de romong ba riymiy riypung de kang hamol diy.

5. Nalawuhe ama neng de mol mu de kul heluk te?

5 Yehuwa domaha ama neng de mol heluk te. Ama neng nala de mol dohiyeng temati de kul-kul paneng ba mihadasama te. Heiopi nala ba kul hiyeng rofi. Ama neng dewal kang paneng miy de mol mihadasama na, de doa Yehuwa dewal womahia na. (1 Petrus 3:7) Ama ba Yehuwa mihiyena mu hapomareng mia hebeli daliela. Dewal neng he tukai mihiyena ba miy mol mihapieti na.

6. Ama neng ya ama mol ”he isi la nuku” mu he arti nala?

6 Yesus de he falaka wofang ba ama neng ya ama mol mu ”dilia wal ayoki na haba he isi la nuku”. (Matius 19:6) Ama neng ya ama mol midapieta mideihahaluol te, doma wal miy dei haluol na. (Amsal 5:15-21; Ibrani 13:4) Ama neng ya ama mol dotade doiti hei wal dei he mihaler na, haba midapieta dedatoka. (1 Korintus 7:3-5) Ama neng wohokafang ba ”ama nuku dewal beka paneng miy de isi mihadasama na haba de hat ya de mihiyena”. Hare ama neng mu de mol de mihiyena ya de kang paneng mihadasama te. Nal karikarnuku he arah mia ama mol domaha ama neng de sadafalasing paneng miy de mol mihadasama ya de mihiyena.Efesus 5:29.

MOL BA NENG HOPA HE PERAN

7. Nalawuhe tofa homi mia mu he kaiy hadoa te?

7 Tofa homi dokopang he kaiy hadoa ba tofa homi mia hapong puna ba nal karikarnuku dewodeikang hamol  lak. Surah Rieling homi mia ba 1 Korintus 11:3 dewofang, ”Neng wei he kaiy mu Kristus, hewohaluol mol wei he kaiy mu ama neng, ya hewohaluol Kristus he kaiy mu Allah.”

8. Lateiur ama mol de tukai de neng heluk?

8 Neng ba mol hopa wei bay he hasalah hadoa. Haba heminuku ba neng de paneng mol de mihomong ya de miyheitau ba domi haliel dilia sama awang, tofa homi mia dotafuda de hekang hiyeng. (1 Petrus 3:1-6) Surah Rieling dewofang, ”Mol ba neng hopa de neng de kul heluk te.” (Efesus 5:33) Haba lateiur dil heworumai wal nuku na? He mol de dara kul heluk te. Surah Rieling dewofang, ”Hare ridi mol-mol wei, ri neng ri heluk te, mbeimu mani ko wal Allah hamau buka mu heluk na, haba wala e besar e lasar mani na haba e pak e paneng he de me eiy haluol kang, heimu nala he e mipaneng ba sani masolang ya tukai heluk dong diyeng puna hiyeni diy.” (1 Petrus 3:1, 2) Ama mol ba he pak he paneng kang he neng de heworumai hiyeng ya heluk kang.

9. (a) Mol he tanut neng hei dil wal dosama na nala he mol de mipaneng? (b) Wong ba Titus 2:4, 5 miy mol mihadasama mu nala?

 9 Haba lateiwuda mol he tanut neng dil wal dosama na? Mol nala he de tanut mia de wobesar kang, haba de neng de heluk te. Hedosama, Sara nal nuku ba Abraham wal dohomaha na he dewobesar, haba Yehuwa dewofang, ”E hei womahia te.” (Kejadian 21:9-12) Neng de heminuku ngmiy ba wal Surah Rieling hapieti namati mol de miyheitau te. (Kisah 5:29; Efesus 5:24) Mol ba kang he tofa homi mia de hedatoka. (Mihalal Titus 2:4, 5.) He neng ya hewil wei de hehalal ba de tukai awang mihadasama nahani de mihiyena ya de heluk.Amsal 31:10, 28.

Nalawuhe Sara mu hedosama kang ba ama mol wei mihadasama?

10. Mitatang ya mitasik hei nala he Surah Rieling dewofang?

10 Mani neng mol de abeta woheinuk miy ba midasik namati midatang. Haba Surah Rieling dewofang ba ”mol nuku doma de neng de doiti ba doya na” ya ”neng nuku doma de mol hatang na”. (1 Korintus 7:10, 11) Haba mie mibeka diy neng ya mol de heminuku ngmiy ba midatang kang, haba heimu heminuku ba doma la tanai miy na. Mitasik mu ko lateiwuda? Surah Rieling dewotiyeng diy ba alasan nuku wala ba mitasik kang, heimu neng re mol de ama afena ba wal de neng de mol na he de hohasalah diy.Matius 19:9.

FI KANG WEI HE PERAN

Yesus mu hedosama kang ba miy ama nunuku ba tofa homi mihadasama

11. Nala he wil wei de kul wobutuh?

11 Fi kang wei leng faring ri miy riwil wei mihadasama te. Riwil weimu de riy wobutuh, ya nal karikarnuku he arah mia de riy wobutuh ba Yehuwa hei ri puna ba wohadasakolah.Ulangan 6:4-9.

12. Nala he fi kang wei de mipaneng ba de wil wei wofikang?

12 Ruli ba Iblis hei, beka he kul miler ya ama faring domaha  beka paneng mi piwil mihadasama, heimu mani ama te wil hohasalah. Fi kang faring tafui taka hei de midomahia mu de dewil wohadabesar beka. Haba fi kang mu wong mihiraiy diy ri miy riwil mihadasama te, ya ri wohadasakolah ba ama ba tafui taka mipaneng do hebuokal te. Fi kang wei riwil weimu ri wofikang te. *1 Petrus 5:8.

13. He hiyeng rofi mu fi kang wei de lateiur de wil wei wohadasakolah?

13 Riwil wei he pak he paneng lateiwuda fi kang ri  tanggung jawab ba wohadasakolah. Lateiur riwil wei ri wohadasakolah? Riwil weimu wohiyeng diy wohokafang mu do hiyeng te, haba e wohirai diy doma e hirai kafeti na. (Yeremia 30:11) Hare rong tukai kilikil mati hohirai na. E loring e amak mu doma ”toda bula wuda ba tei miwat na” ya homi hado harik na. (Amsal 12:18) Riwil wohadaskolah ba nalawuhete de riy haluol te.Efesus 6:4; Ibrani 12:9-11; hehalal Catatan Hewosik 30.

WIL WEI HE PERAN

14, 15. Nalawuhete wil wei de fi kang heluk te?

14 Ko kul beka haba Yesus mu de dema heluk iti. (Lukas 22:42; Yohanes 8:28, 29) Yehuwa bay domaha wil wei de fi kang heluk te.Efesus 6:1-3.

15 Wil wei mani ko ri miromahia mu ri fi kang heluk beka, haba worimunang ba ri fi kang heluk mu Yehuwa ya ri fi kang homi de mikang mihamol diy. *Amsal 1:8; 6:20; 23:22-25.

Abeti mayak ama homi hol ba hasalah mipaneng nala he homong kang ba de Allah hei worumai?

16. (a) Iblis de lateiur abeti mayak wei homi hol ba hasalah mipaneng? (b) Nalawuhe penting ba tiyeng hiyena miahiy mu hadou Yehuwa mihiyena te?

16 Iblis de e mokeni ba rilia dosama ya abeti mayak afena puna omi hol ba hasalah mipaneng. De hiyeng nal ba e hadatareu opi mu e hadanatea beka. Hedosama Yakub hewil mol ba hana he Dina hemokeni weimu wal Yehuwa mihiyena na. Heiopi he paneng wuhe dedi ya he tofa homi mia wei we beka wonatea diy. (Kejadian 34:1, 2) Hare e mokeni dewal Yehuwa mihiyena na de ko omi hol ba nal nuku ba Yehuwa dohoaiy hu mipaneng, heimu de paneng ba edi, e tofa homi mia ya Allah homi harik. (Amsal 17:21, 25) Heiwuhe nalawuhe kul penting ba e mokeni  ba e hadatiyeng hiyena mu dedi bay de hadou Yehuwa mihiyena te.1 Korintus 15:33.

E TOFA HOMI DE KANG HAMOL DIY

17. Tofa homi mia ama nunuku he tanggung jawab mu nala?

17 Hare tafuda tofa homi mia wei ri Allah hei haluol bekatafiela ya hasalah faring ri wal hadatareu na. Hare edi mu e ama neng mati, e mol e mihiyena ya e kang paneng mihadasama te. Ya e ama mol mati, e neng e heluk ya e heihaluol ba hedosama buku Amsal 31:10-31 hei homi mia haluol. Ri fi kang mati riwil wei hadasakolah ba de Allah mihiyena te. (Amsal 22:6) E hema mati e tofa homi mia e hapong puna ”ba do kang do hamol te”. (1 Timotius 3:4, 5; 5:8) Ya wil wei ri fi kang heluk te. (Kolose 3:20) Woamunang tafuda tofa homi mia pi hasalah mipaneng kang, hare pi tomi damasing ba mitapieta tehasalah wotafang te. Rofi, Surah Rieling homi mia mu tapong puna ba Yehuwa hei ba miy ama nunuku ba tofa homi mia mihadasama kang.

^ par. 12 Lateiur riwil wei hofikang he falaka faring e hiyeng kang pasal 32 buku Belajarlah dari Sang Guru Agung, Saksi-Saksi Yehuwa wei he paneni.

^ par. 15 Wil habot ba nal nuku paneng haba Surah Rieling hapieti, wil dewal luk na bay wal hasalah na.Kisah 5:29.