Langhalou konten

Langhalou menu sekunder

Langhalou daftar isi

Saksi-Saksi Yehuwa

Alor Abui

Nala he Surah Rieling Dewopidasakolah?

 PASAL 7

Ama Mona De Midabirang Diy Kang!

Ama Mona De Midabirang Diy Kang!

1-3. Nala he piy paneng ba potafuda baa homi mia wuda, ya lateiur Yehuwa de paneng ba po hiring amoni diy?

E WOTANUT e wal hasalah mi paneni na, haba ama baa mi atani. E leng ba atang hei walna. E worumai ba ariy falaka hei bay walna, ya e worumai hei ong nal nuku paneng beka. Haba e worumai dotafuda ngnawi e ama nuku hadatareng ama hedi he kuasa hopa ba de ada pakang de omong kang! E wotanut lateiwuda?

2 Potafuda baa mong tanitang homi mia. Lela afena walna, hare pong wai nal nuku paneng beka. Haba Yehuwa mu kuasa hopa de paneng pi hiring amoni ba wal mong tanitang homi mia na. Ya dewopakang diy ba ”mong tanitang mu takel ba dong wosik”.1 Korintus 15:26.

3 Omi mikang mihamol e miomahia mong tanitang hei ong wal wofuna na! Haba wal mong tanitang mani he Yehuwa de hanau na. Ama mona wei dewai mihabirang diy. Wotanut heiopi he arti nala ba miadasama. Dewopakang diy ba ”mong tanitang homi mia ngnal nuku paneng beka” haba wai midabirang kang. (Yesaya 26:19) Heiopi he Surah Rieling dewofang hana he mihabirang diy.

AMA BA PI MIHIYENA MONI

4. (a) Pi tofa homi mia ya pi mokeni ba pimihiyena moni nala he tomi mi harumai diy? (b) Ma-ma he Yesus hemokeni kang?

4 Ama ba pi tofa homi mia namati pi mokeni ba pi  mihiyena moni, tomi tukai tarik ya mitofel maniu, pi mipomahia mu beka. Pi mipomahia pi worumai bay ngwalna. Pong nalnuku paneng beka ba hebirang way hawai. Haba Surah Rieling dekul pomi hado kang. (Mihalala 2 Korintus 1:3, 4.) Mie hedosama nuku pi do iy dewotiyeng diy ba Yehuwa ya Yesus domaha ama ba pi mihiyena ba moni dekul mihabirang diy. Yesus de buku taha mia de Lazarus ya he ura mol ayoki Maria ya Marta hopa yaya. Dining sua Yesus hemokeni kang. Surah Rieling dewofang, ”Yesus de Maria, Marta ya Lazarus mihiyena.” Haba leng minuku Lazarus moni.Yohanes 11:3-5.

5, 6. (a) Lazarus hemokeni kang wei mi dofelmaniu Yesus de hehalal homi lateiwuda? (b) Yesus homi hiyeng lateiur pomi mi harumai diy?

5 Yesus domaha Marta ya Maria homi miharumai diy. Hedimia Marta demahiy ba Yesus de siye, Marta de afeng hamina miyai de Yesus hadatareng. De Yesus hadatareng homi kul mikang mihamol haba dewofang, ”E opi mia ti ne ura neng ko wal moni na.” Marta de heiur wofang mu Yesus do haweking siye wuhe. Maria de fel Yesus de hehalal homi hofalar Yesus bay de fel. (Yohanes 11:21, 33, 35) Ama ba pi mihiyena moni pomi tukai tarik haba Yesus bay homi heiwuda.

6 Ama moni Yesus homi wofalar ba de fel, heiopi de pomi miharumai diy. Yesus Dema wuda. (Yohanes 14:9) Yehuwa mu kuasa hopa hare mong tanitang de hanau mihalor ya heiopi de abeta mipaneng.

”LAZARUS, MIE SEI!”

7, 8. Nalawuhete Marta wal domaha na ba wiy ba Lazarus he nabuk wosiyeri haber, haba nala he Yesus de mipaneng?

7 Hare Yesus de Lazarus he nabuk peya miyai wiy lea  nghe nabuk wosiyer woheikani. Yesus dewofang, ”Wiy hedi haber.” Haba Marta wal domaha na. Lazarus he isi ngleng buti he nabuk mia. (Yohanes 11:39) Nala he Yesus de paneng ba mi de ura neng mihadasama dewal hiyeng na.

Wotanut Lazarus mihabirang diy he tofa homi mia ya hemokeni wei homi mikang mihamol!—Yohanes 11:38-44

8 Yesus de Lazarus hor, ”Mie mesei!” Nala he Marta ya Maria de hehalal homi mikang. ”Ama mona hedi mesei, hetok hatang dara fayang puna wokodi.” (Yohanes 11:43, 44) Lazarus wai midabirang diy! Henang henaha ya hemokeni wei wai dokari deitoluol. De hopaniy, midopuna, ya wai midobesar. Heimu kul-kul mukjizat lea! Yesus de Lazarus mihabirang diy.

”MAYAK KIDING NE WO OKAFANG, ’NASEY!’”

9, 10. (a) Mahe kuasa mi Yesus heri ba ama mihabirang diy? (b) Nalawuhe wobileni ba ama mihabirang diy kul hebeli daliela ba mipidi?

9 Na Yesus he de kuasa puna ba ama mi habirang diy? Walna. Yesus de dara Lazarus mihabirang diy na de berdoa Yehuwa wohokafang ba Yehuwa de Kuasa her ba de Lazarus mihabirang diy. (Mihalal Yohanes 11:41, 42.) Wala Lazarus mani he de mihabirang diy na. Surah Rieling dewopidabesar ba mayak kiding nuku hetung ko na 12 hafiy lea. Hema hana he Yairus homi wosei, ya de Yesus he hafang ba de hewil mihakang. Wil bay hei nuku wala. Heimia de dara Yesus hadabesar ama neng kabei hopa siye ba dewofang nahani, ”Ewil mol mu ngmoni! E wai guru hewal na?” Haba Yesus de Yairus wohokafang ba, ”Funa na e la worumai.” Hewohaluol Yairus dilia lak he tofa miyai. Lak ba dara tofa mi hihadap Yesus de womahia ya halal ama fel.  Yesus de wohokafang nahani, ”Dokang fel na, dewal moni na he ladotade.” Nala he Yesus dewofang heya ya hema dewoheran. Ama faring ba heimia Yesus de habot wedosei, Yesus de heya hema hafang ba mayak kiding eyal otang tei mi iy dokari hei mi we. Yesus de sadafalasing datang de mayak hei hopuna ba dewofang, ”Mayak kiding ne wo okafang, ’Nasey!’” E wotanut mayak hedi de nasey ya lak heya hema homi mikang! Yesus dong hewil mol mihabirang diy. (Markus 5:22-24, 35-42; Lukas 8:49-56) Eyala nala he daleki ya dewil de hehalal de wodamunang ba Yehuwa he Yesus puna ba Mukjizat paneng. *

10 Ama ba Yesus de mihabirang diy dewai mong. Haba nala he pi wosakolah opi kul hebeli daliela, heimu worumai ba dekul midalek he de mi pir. Yehuwa domaha ama mona de mihabirang diy, ya heimu dekul mipaneng.

AMA BA MIHABIRANG HEKANG NALA HE PI HIYENG

Rasul Petrus de mol Kristen nuku hana he Dorkas mihabirang diy.Kisah 9:36-42

Elia de mol kala nuku hewil mihabirang diy.1 Raja-Raja 17:17-24

11. Lazarus hei nala he Pengkhotbah 9:5 dewopidasakolah?

11 Surah Rieling de he falaka wofang ba ”ama mona denal wal hiyeng na”. Rofi heihe kul Lazarus de hadatareu. (Pengkhotbah 9:5) Hedosama Yesus dewofang wuda, Lazarus de moni he ladotade wuda. (Yohanes 11:11) Lazarus de nabuk mia de ”nal wal hiyeng na”.

12. Nalawuhe pi kul-kul worumai ba Lazarus mihabirang diy?

 12 Yesus de Lazarus mihabirang diy ama faring hiyeng. Yesus hetakel wei bay de hiyeng ya nal ba de paneng mu hado marakil diy nahani. Lazarus midabirang diy heiopi dewotiyeng diy ba ama mihabirang mu kul-kul midalek. (Yohanes 11:47) Hare ama faring de Lazarus hadatareng ya hekang de worumai ba Yesus mu Allah he haboti. Yesus hetakel wei wal domaha heiopi midalek na, hare de wodadabesar ba Yesus ya Lazarus faheng.Yohanes 11:53; 12:9-11.

13. Nalawuhe pi worumai ba Yehuwa de ama mona mi habirang kang?

13 Yesus dewofang ”amakang dotafuda ba nabuk mia” mihabirang diy nahani. (Yohanes 5:28) Opi he arti mu amakang dotafuda ba Yehuwa hetanut mia de mihabirang diy. Haba Yehuwa mu de ama nuku mihabirang diy ama hedi hei, he kiding–kiding bay dewodamunang. De heiur paneng kang rena? Furi ba mar adiy mia halek hatal beka. Haba Surah Rieling dewofang furi dokopang Yehuwa de hana hiyeng nahani. (Mihalal Yesaya 40:26.) Furi dotafuda hana de hiyeng, heimu ama mona ba mihabirang diy he kiding-kiding wei bay de hiyeng kang. Kul mikang ba wotamunang Yehuwa he nal karikarnuku Paneni, hare he kuasa hopa ba ama mona bay de mi habirang kang.

14, 15. Ama mihabirang diy mu Ayub hamau buka nala he dewopidasakolah?

14 Neng ba worumai hana he Ayub deworumai ba ama mona mu de midabirang kang. De midatangar, ”Amakang de mong de midabirang kang diy rena?” De Yehuwa wohokafang, ”E nor, ne o hawai. E atang pakang e hei woamunang iti.” Rofi, Ayub de hiyeng heleng  mia ama mona wei Yehuwa de mihabirang nahani.Ayub 14:13-15.

15 Worumai ba ama mona de midabirang diy e miomahia lateiwuda? Ko e mitatangar, ’Ne tofa homi mia ya ne mokeni kang wei ba moni dedi wei bay wai midabirang diy rena?’ Heiopi de pomi miharumai ba pi hiyeng ama mona Yehuwa de kul domaha ba mihabirang diy. Mie nala he Surah Rieling dewofang pi hehalal, teihe mia ya mahe deng habirang diy.

AMA DOTAFUDA ”HAMAU WOMAHIA BA MIDABIRANG DIY”

16. Ama ba mihabirang diy birang hamo teiwuda he de buku taha miy hiyeng?

16 Asing mia ama mona ba midabirang wei wai hemokeni ya de ameya wei hadatohayei ba buku taha mia. Ariy falaka heiopi bay dewai midalek, haba heimu tukai kang. Nalawuhe? Mbeimu hei wei mihabirang diy ba buku taha opi mibirang, ya heleng hadoa ba birang mihalor ba ngwal mong na. Ya buku opi mihamohawai hu de tau birang nahani. Heimia yenang, tahupangkadiya, tarik tafiy ngwalna.

17. Ma-Ma he ko de midabirang diy?

17 Mahe ko midabirang diy? Yesus dewofang ”ama mona ba nabuk mia dotafuda hamau womahia ba midabirang diy”. (Yohanes 5:28, 29) Ya Penyingkapan 20:13 dewofang, ”Ya ama ba tamawal mimoni de miher, ya mong tanitang ya nabuk ama ba homi mi moni wei de miher.” Rofi, ama miliaran wei dewai midabirang diy. Rasul Paulus bay dewofang ”ama rofi hapuna ya wal rofi hapuna na” bay de mihabirang diy. (Mihalal Kisah 24:15.) He arti mu nala?

Firdaus mia ama mona mihabirang diy, ya ama ba de mihiyena wai dokari mideitoluol nahani

18. Ma-Ma he ko ”ama rofi hapuna” ba de midabirang diy?

 18 ”Ama ba rofi hapuna” heimu Yehuwa hehui hefatil wei ba Yesus dar buku taha mia na deicu ngbirang nahani. Hedosama Nuh, Abraham, Sara, Musa, Rut, ya Ester heiwei mihabirang diy ba buku opi tau birang. Yala ama ba mar opi wei hei ri Ibrani 11 mi hehalal kang. Haba Yehuwa hehui hefatil wei ba pi masa mimoni  opi mu nala he Yehuwa de mipaneng? Dei wei bay ”ama ba rofi hapuna”, hare de midabirang kang nahani.

19. ”Ama ba wal rofi hapuna na” mu ma? Leng nala he Yehuwa de mi hedi?

19 ”Ama ba wal rofi hapuna na” heimu ama miliaran ba heleng dar hadoa na ba Yehuwa hiyeng. De moni Yehuwa dewal hei wodafang na. Yehuwa de mihabirang diy nahani de wai leng her ba de Yehuwa hei wosakolah ya hedomaha milak minatea.

20. Nalawuhe amakang wal dotafuda mihabirang na?

20 Na heimu ama mona nunuku mihabirang diy? Walna. Yesus dewofang ba mani wal mihabirang na. (Lukas 12:5) Mahe heminuku miy ba ama opi mihabirang diy rena? Hakim hewosik mu Yehuwa, haba de wewenang mi Yesus heri ba ”ama mona ya ama birang hehasalah tahai”. (Kisah 10:42) Mahe dewofang ba hasalah ya wal midamohawai na wal mihabirang na.—Hehalal Catatan Hewosik 19.

MIHABIRANG DIY BA SURGA YA

21, 22. (a) Mitabirang ba surga ya mu nala hei midaleki? (b) Mahe la ahola mihabirang diy ba surga yai?

21 Surah Rieling bay dewofang ama kabei mihabirang diy ba surga ya. Ama ba mihabirang diy ba surga ya wal midabirang ba de isi amakang puna na. Mihabirang ba surga ya he isi simoi he puna.

22 Yesus ama ahola ba mihabirang surga yai. (Yohanes 3:13) Leng mi sua ba ama Yesus faheni Yehuwa de mihabirang diy. (Mazmur 16:10; Kisah 13:34, 35) Yesus wala he isi amakang puna mihabirang diy na. Rasul Petrus de Yesus hei he falaka wofang ”he isi amakang  puna faheni haba he isi simoi he puna mihabirang diy”. (1 Petrus 3:18) Yesus mihabirang diy de Pribadi simoi ba rumai baharing! (1 Korintus 15:3-6) Haba Surah Rieling dewofang wal donakala na.

23, 24. ”Lumfa fal kiding” ba Yesus dewofang mu ma? Ya hefaring mu yeng?

23 Yesus de dar mong na he murid ba heihaluol wei de wohokafang, ”Ne neyera miyai ba ri yera bay ne woheikang.” (Yohanes 14:2) Heiopi mu he arti ama kabei mihabirang diy ba Yesus dokari mar surga mia. Hefaring yeng? Yesus dewofang hefaring mu lakabei, ”lumfa fal kiding”. (Lukas 12:32) Rasul Yohanes hefaring dewofani ba mikana, heimia de Yesus hehalal ”ama 144.000 dokari buku daliela Zion [surga] minatea”.Penyingkapan 14:1.

24 Yani te ama Kristen 144.000 mihabirang diy? Surah Rieling dewopokafang ba Kristus de mar surga mi Parentah hopuna te heiopi de midalek. (1 Korintus 15:23) Yala masa hedi he pi mibirang, ya ama 144.000 mifaring mihabirang diy ba mar surga mibirang. He ameya ba dar sei buku taha mia wei de mong nahani heimia bay mihabirang diy ba surga ya. Haba amakang faring mihabirang diy ba Firdaus buku taha opi mibirang.

25. Pasal hewohaluol nala he pi wai wosakolah?

25 Rofi wala lunga na Yehuwa de paneng ba mong tanitang po hiring amoni, ya mong tanitang dong walna mihalor! (Mihalal Yesaya 25:8.) Haba ama ba surga ya mu nala he deya hei mipaneng? Surah Rieling de he falaka wofang ba Yesus dokari mar surga mia Allah he Kerajaan woparentah. Parentah opi hei, pasal hewohaluol te pi wai faring wosakolah.

^ par. 9 Ama mihabirang diy Surah Rieling dewai afena hei wobileni abeti mayak, fingketa, neng ya mol, ama Israel ya wal ama Israel na. Heiopi 1 Raja-Raja 17:17-24; 2 Raja-Raja 4:32-37; 13:20, 21; Matius 28:5-7; Lukas 7:11-17; 8:40-56; Kisah 9:36-42; 20:7-12 mihalal.