Langhalou konten

Langhalou menu sekunder

Langhalou daftar isi

Saksi-Saksi Yehuwa

Alor Abui

Nala he Surah Rieling Dewopidasakolah?

 PASAL 12

Lateiur te E Allah Hemokeni Kang?

Lateiur te E Allah Hemokeni Kang?

1, 2. Ma-ma he Yehuwa hemokeni kang?

MAHE o maha de e mokeni kang? Ama ba o homaha. E besar e lasar ya he besar he lasar rilia la dosama. Hamo ya he sifat-sifat kang hopa ba de omi hafik.

2 Allah Yehuwa de ama kabei miahiy ba hemokeni kang diy. Hedosama hanaisena mia, Abraham de Allah hemokeni kang. (Yesaya 41:8; Yakobus 2:23) Yehuwa bay Daud dohomaha. Daud hei dewobesar ’ama neng nuku ba napomareng mia nomi hoyai’. (Kisah 13:22) Ya nabi Daniel Yehuwa homi ”kul mihiyena”.Daniel 9:23.

3. Lateiur te Abraham, Daud ya Daniel de Yehuwa hemokeni kang diy?

3 Lateiur Abraham, Daud, ya Daniel de Yehuwa hemokeni kang diy? Abraham hei Yehuwa dewofang, ”Ong ne loring womahia.” (Kejadian 22:18) Ama homi damasing ba hei haluol he de Yehuwa hemokeni kang diy. Bangsa nuku bay de Yehuwa hemokeni kang diy. Yehuwa de he falaka miy ama Israel wei wohokafang, ”Nala he ne wofani ri haluol, ne ri Allah ri nehui nefatil.” (Yeremia 7:23) Hare pi kul-kul Yehuwa hemokeni mati pi heluk te.

YEHUWA DE MOKENI KANG DE WOFIKANG

4, 5. Yehuwa de lateiur de mokeni wei wofikang?

4 Surah Rieling dewofang ba Yehuwa de lela tahai ba ”de rumai de baharing de kul-kul miy ama ba domi rofi-rofi mihadasama”. (2 Tawarikh 16:9) Mazmur 32:8, Yehuwa de mokeni kang wei de wohadapakang, ”Ne paneng ba  e pemahaman de hadoa ya lela ba e miyai ne woadasakolah. Niyeng ne o tilak te ne wong mi er.”

5 Takel nuku rumai baharing domaha potap ba pi wal Allah hemokeni kang diy na. Haba Yehuwa domaha ba de pofikang. (Mihalal Mazmur 55:22.) Pomi rofi puna Yehuwa hei milak minatea pi Yehuwa hemokeni kang diy. Ko pi bekatafiela homi mia bay piy mi hadakor te. Ya pi worumai mu pemazmur dil dosama. Yehuwa hei de wobileng, ”Yehuwa de natang kang harena minatea ne wal mibok na.” (Mazmur 16:8; 63:8) Iblis de lateiur paneng ba pi wal Yehuwa hemokeni kang diy na?

IBLIS DE ALLAH YA AMAKANG MIHOPUNG

6. Iblis de lateiur amakang mi hopung?

6 Pasal 11 mia pong wosakolah diy ba Iblis de Yehuwa hadanatea, ya de Yehuwa mihopung ba de ayer ya dewal rofi hapuna na mbeimu Yehuwa dewal leng miy Adam ya Hawa her ba nalbeka ya nalkang ba dilia hei, dilia he donakala miahiy. Buku Ayub bay dewopidasakolah ba Iblis bay de amakang ba domaha Allah hemokeni kang mi hopung. Iblis de amakang mi hopung ba de Allah hei milak minatea mu de nal wal dohiyeng te wuhe wal Yehuwa mihiyena na. Iblis bay de mi hopung ba dewofang ama teiwuda bay de paneng ba wal Allah hei haluol na. Mie pi hehalal Ayub hei pi lateiur wosakolah kang, ya Yehuwa de lateiur Ayub homong.

7, 8. (a) Yehuwa hetanut ba mi Ayub mihadasama mu lateiwuda? (b) Ayub hei mu nala he Iblis dewofang?

7 Ayub mu ma? Dei mu neng ba kulkang eyal hetung 3.600 he de birang. Yehuwa dewofang ba leng hedi mia ama ba buku taha mia wal Ayub wuda na. Ayub mu de tukai Allah heluk ya nal ba beka dohoaiy. (Ayub 1:8) Rofi, Ayub mu kul-kul Yehuwa hemokeni kang.

 8 Iblis de Ayub mi hopung ba Ayub de Allah hei milak minatea mu he dei he de hareng hakula ba. Iblis de Yehuwa wohokafang, ”E ko onakala hamina mia, he tofa ya nal karikarnuku ba hopa, ho ba kori diy? Hatang pakang wei bay ong oweni tauhapuna ya he binatang bay afeng hedi womidi, haba yala opi atang e he hatol ba nal karikarnuku ba hopa hopaniy, ya hehalal na apomarang mia dewal o ahang na.”Ayub 1:10, 11.

9. Leng nala he Yehuwa de mi Iblis her ba Iblis de mipaneng?

9 Iblis de Ayub mi hopung ba de Yehuwa hei milak natea mu de nal wal do hiyeng te wuhe. Iblis bay de Ayub mi hopung ba de paneng Ayub dong wal Yehuwa hei milak natea na. Nala ba Iblis hei Yehuwa dohoaiy, haba Yehuwa de leng mi Iblis her ba de Ayub hei uji ba Ayub de Yehuwa hemokeni kang mu de Yehuwa mihiyena rena.

IBLIS DE AYUB HADANATEA

10. Iblis de lateiur Ayub hadanatea, ya nala he Ayub de mipaneng?

10 La ahola Iblis de Ayub he lumfa, kafiyeu, unta wei hamul. Hewohaluol ama ba Ayub ho awang wei bay mifaring Iblis de faheni. Nal karikanuku ba Ayub hopa nawi yoti. Wosiki Iblis de anaha lea ba nal karikarnuku hamul puna ba Ayub hewil karnuku faheni. Haba Ayub de Yehuwa heluk iti. ”Nal-nal opi homi mia Ayub dewal hasalah mipaneni na, ya dewal wofang ba nal beka opi wei Allah he paneni.”Ayub 1:12-19, 22.

Ayub de Yehuwa heluk iti Yehuwa de oweni her

11. (a) Nala he Iblis dewai paneng miy Ayub mihadasama? (b) Nala he Ayub de mipaneng?

11 Iblis dewal wodarang na. Iblis de Allah hadanatea ba dewofang, ”He tepai ya he isi e hopaniy apomareng mia de o ahang rena.” Hare Iblis de tarik tafiy ba kul beka puna Ayub mihadasama diy. (Ayub 2:5, 7) Heiwuda haba Ayub de dar dei miy Yehuwa hadakor iti. Dewofang, ”Ne ya mong bay ne Yehuwa holuk iti!”Ayub 27:5.

12. Ayub de lateiur wotiyeng diy ba Iblis mu ayer?

 12 Iblis de Ayub mi hopung mu Ayub dewal hiyeng na, ya nalawuhe de bekatafiela karikarnuku hadatareu. Dewotanut bekatafiela ba de hadatareu mu Yehuwa he heiyeri. (Ayub 6:4; 16:11-14) Haba nala he midalek Ayub de Yehuwa heluk iti. Yala wo dei arewi. Ayub dewal dei he hareng hakula na. De Allah hemokeni kang heimu de Yehuwa mihiyena wuhe. Nala he Iblis dewofang dotafuda ayer nahani!

13. Ayub de Allah heluk hekang nala he de hiyeni?

13 Nala he surga midalek Ayub dewal hiyeng na, haba de Allah heluk iti ya dewotiyeng diy ba Iblis mu tahupang. Ayub de Yehuwa heluk Yehuwa de oweni mitauhapuna diy.Ayub 42:12-17.

EDI BAY IBLIS DE O PUNG

14, 15. Mitopung nala he Iblis de miy ama neng ya ama mol dotafuda mihadasama?

14 Nala he Ayub de hadatareu nal penting nuku wuda ba pi wosakolah kang. Yala Iblis bay de mitopung ba pi Yehuwa hei milak minatea mu Allah de nal nuku pir wuhe. Ayub 2:4, homi mia Iblis de Yehuwa wohawai, ”Nal karikarnuku ba ama hopa de miy de isi hemanawi.” Hare wal Ayub mani na, Iblis bay de ama neng ama mol potafuda de mi topung ba teihe te hareng hakula ba. Tung asaha mia ba Ayub moni Iblis de dar Yehuwa hebeka wofang, ya hehui hefatil wei mihopung. Hedosama Amsal 27:11, pi mihalal, dewofang, ”Newil neng tanut daliela mu opa te ba paneng nomi mikang mihamol ba ama ne beka wofang mu ne wohawai kang.”

15 E miahiy kang ba e Yehuwa heluk ya e hemoki kang wotiyeng diy ba Iblis mu ayer. Ya ri birang homi mia ri ko mirimohawai lea paneng ba ri Yehuwa hemokeni kang heimu heminuku ba kulkang he rong paneni! Heiopi mu  heminuku ba kul nal hiyeng rofi. Iblis dewofang ba ri masalah hadatareu rong wal Yehuwa heluk na ba. Iblis de nal karikarnuku puna ba paneng pi wal Allah heluk na. He lela mu lateiwuda?

16. (a) Nala he Iblis de puna ba ama paneng ba wal Yehuwa hei milak minatea na? (b) Iblis de lateiur paneng ba e wal Yehuwa hei milak minatea na?

16 Iblis de nal karikarnuku faring ba hamo wal sama na puna ba potap doma pi Yehuwa hemokeni kang diy na. De tadanatea mu hedosama ”singa he de fiyalai he ahang wuda ba ama hei ne”. (1 Petrus 5:8) E Surah Rieling wosakolah ya nalkang e mipaneng ko e mokeni, e tofa homi mia nati ama afena de otab, haba e mi farot na. E ko mi omahia ama adanatea. * (Yohanes 15:19, 20) Iblis bay de midamohawai ba ”malaikat falaka wuda”. Hare ko de ayer puna tomi hol ba pi Yehuwa heluk na. (2 Korintus 11:14) Lela afena ba Iblis de puna pomi hol ba Yehuwa hei pi wal milak minatea na mu de paneng pi wotanut ba pi Allah hei milak minatea mu ko beka.Amsal 24:10.

YEHUWA HE PARENTAH HELUK TE

17. Nalawuhe pi Yehuwa heluk?

17 Pi Yehuwa heluk, pi wotiyeng diy ba Iblis mu de ayer. Nala he pomong ba pi luk? Surah Rieling dewofang, ”Tomi rofi puna, te isi puna, terumai tebaharing puna ba Yehuwa Allahmu kul mihiyena te.” (Ulangan 6:5) Pi Yehuwa heluk mu pi mihiyena wuhe. Kang ba Yehuwa hei dong pomi mia, de pomi mihasuong ba nala he Yehuwa  de fang heihe pi paneng. Rasul Yohanes dewobileni, ”Opi arti kang ba Allah hei, heimu he parentah wei pi milak minatea, heiwuda haba he parentah weimu wal tihai na.”1 Yohanes 5:3.

18, 19. (a) Nala-nala he Yehuwa dewofang hasalah? (b) Pi lateiur hiyeng ba nala he pi paneng beka, Yehuwa dewal pi fang ba pi mipaneng na?

18 Haba nala-nala he Yehuwa dewofang ba hasalah? Hedosama kotak mihehalal ” Nala ba Yehuwa Dohoaiy Pidi bay Pohoaiy”. La ahola, ko e wotanut ba hanaisena mia wala ko wal hasalah na, haba hedimia ayat ba Surah Rieling homi mia e mihalal ya nal hedi e kul-kul wotanut e ko miomahia Yehuwa he parentah heluk mu kulkang. Edi bay e ko miomahia e birang homi mia e kul miamohawai te. Mani heimu la ahola e mipaneng beka, haba e miamohawai paneng e rama amoni ya kang hamol homi mia mbeimu e Allah hemokeni kang ba heluk. (Yesaya  48:17, 18) Pi lateiur worumai ba pi mipimohawai paneng kang?

19 Nala he pi paneng beka Yehuwa dewal kul pifang ba pi mipaneng na. (Ulangan 30:11-14) Pi mokeni kang wuda nala he kang ba mipidasama de hiyeng ba piy mitaha. Pi sifat kang ya pi sifat beka bay de hiyeng. (Mazmur 103:14) Rasul Paulus de pi wong wofang, ”Allah mu setia, ya nal beka ba ri hadatareu dewal la romahia na, haba nal beka hedi ri hadatareu de lela afena rir ba nal beka hedi ri hadatareu kang.” (1 Korintus 10:13) Pi worumai kang ba Yehuwa de rumai de baharing mipir nal hiyeng rofi pi milak minatea kang. ”Rumai baharing ba kul faring” de miy er ba de omong wo abalaibuku nasiy ba nal ba beka e hadatareu kang. (2 Korintus 4:7) Paulus de midomahia Yehuwa dong homong diy leng hedimia bay dewofang, ”Nal karikarnuku homi mia ne rumai baharing mbeimu pribadi ba de kuasa mi ner.”Filipi 4:13.

 MIFIK BA NALA HE YEHUWA DE MIHIYENA HEDI HE E MIHIYENA

20. Sifat teihe omaha haluol, ya nalawuhe?

20 O maha e Yehuwa hemokeni kang nala ba Yehuwa dewofang hasalah e woarang ba paneng na, haba nala he pi mipaneng kul mitaha te. (Roma 12:9) Allah hemokeni kang nala he de mihiyena hei he e mihiyena. Heiopi he falaka Mazmur 15:1-5. (Mihalal.) Yehuwa hemokeni kang de Yehuwa he sifat woreya ba mipaneng, ya wotiyeng diy ba ”mihiyena, kang hamol, rama amoni, teihoaring, tomi kang, kang, worumai, sadafalasing, wal abeta kilikil na”.Galatia 5:22, 23.

21. E lateiur wosakolah ba sifat-sifat kang wotiyeng diy?

21 E lateiur wosakolah ba sifat-sifat kang hamol hedi wei wotiyeng diy? Nala he Yehuwa de mihiyena e kul wosakolah te, heimu leng kopang Surah Rieling e mihalal ya wosakolah iti. (Yesaya 30:20, 21) E heiopi mipaneng iti, kang ba e miy Yehuwa mihadasama mu de bali diy, ya e kang ba bali opi de rumai diy ong o maha Yehuwa heluk.

22. E Yehuwa heluk hekang mu nala?

22 E birang homi mia ba e miamohawai hedosama konda namana e konda tifa puna hamanau. Surah Rieling dewofang opi e mipaneng te ”amo namana dowat” ya ”amo tifa” puna. (Kolose 3:9, 10) Heiopi mipaneng mu ko beka, haba pi tamohawai opi paneng ya pi Yehuwa heluk dewopidapakang ba de ”oweni lea” mipir. (Mazmur 19:11) Rofi, miahiy ba Yehuwa hu holuk ya wotiyeng diy ba Iblis mu ayer. Yehuwa heihe pi milak minatea heimu wal wofang ba ariy falaka oweni hadoa wuhe, haba pi heiopi mipaneng kang ba wal teihe mihaler na he pi wotiyeng diy. Hewohaluol e kul Allah hemokeni kang diy!

^ par. 16 Heiopi wal wofani ba Iblis de ama hei paneng ba ama homi hol ba wala Surah Rieling wosakolah na. Haba Iblis mu ”de ruli opi he allah” ya ”ruli opi he kuasa uwa mia”. Heiwuhe pi wal wofarot na mani ama mifik paneng ba pi wal Yehuwa hei milak minatea na.2 Korintus 4:4; 1 Yohanes 5:19.