E wohatukmu, nala . . .

  • wong re?

  • wal hiyeng rofi na re?

  • re Allah hamau buka?

 NALA HE SURAH RIELING DE WOFANG

”Nala he Surah Rieling miamu dotafuda Allah hamau buka.”2 Timotius 3:16, Bahasa Indonesia Masa Kini.

HE KANGMU HADOA

Nala he pi wotanut, Surah Rieling de wohawai tomi mikang.Amsal 2:1-5.

Mahe Surah Rieling hei haluwol, he birang mu kang.Mazmur 119:105.

Pi worumai ba ariy falaka kul hadoa.Roma 15:4.

 NALA BA SURAH RIELING MIA KO PI WORUMAI RENA?

Rofi. He wohawaimu tara sua:

  • Surah Rieling homi mia mu lado sama. Surah Rieling mu ama 40 he bileni, he lunga mu tung 1.600, hei ama 40 de wal midiyeng na haba nala ba de bileni la sama. He kai la nuku!

  • Wong Rofi. Ama ba wong ruli hei paneng haluol, wala Surah Rieling do sama na. Ama ba Surah Rieling bileni mu domi rofi puna bileni.2 Tawarikh 36:15, 16; Mazmur 51:1-4.

  • Nala he Allah de hareng amak kul mi dalek. He dosama mu Babilon ba asing hei mu, tung mi 200 te de hayei bai dong wobileni. (Yesaya 13:17-22) Ya, mahe ko de habot ba, Babilon opi mu hadohayei dotafuda dong Surah Rieling mi bileni bakul mi daleki!Yesaya 45:1-3.

Nala ba Surah Rieling mi bileni he keding-keding wei bai tafuda mi dalek. Hare hei opi wei mu ko dotafuda Allah Hamau Buka rena?2 Petrus 1:21.

 MIE OPI PI WOHATUK

La teur te Surah Rieling de tebirang hado kang?

Surah Rieling mia dewohawai YESAYA 48:17, 18 ya 2 TIMOTIUS 3:16, 17.