Langhalou konten

Langhalou menu sekunder

Langhalou daftar isi

Saksi-Saksi Yehuwa

Alor Abui

Maring Kang ba Allah Hei!

 PELAJARAN 14

Nala Wuhe, Allah Heorganisasi Hadoa?

Nala Wuhe, Allah Heorganisasi Hadoa?

1. Nala wuhe ama Israel ba asing mia, Allah de organisasi diy?

Abraham hewil heratawala wei, Allah de organisasi bangsa nuku ba de parentah her. Allah de hana hadou, he fal ”Israel”. Allah de hedi puna de ibadat hiyeng rofi ya, he hamau buka dehopuna. (Mazmur 147:19, 20) Hare amakang ya tei-tei mia, kang hamol mu ama Israel he heiyeri.Mihalal Kejadian 22:18.

Allah de ama Israel miahiy ba de saksi heri. Nala he ama Israel asing mia wei de hadatareu, hekang mu de Allah he parentah heluk wuhe. (Ulangan 4:6) Hare, hei ama Israel wei he, ama afena de Allah hiyeng rofi hiyeng.Mihalal Yesaya 43:10, 12.

2. Nala wuhete, ama Kristen hiyeng rofi wei hei organisasi diy?

He uiy harena, ama Israel dewal Allah heluk na. Wuhe, Yehuwa de ama Israel hemanawi hana he, sidang jemaat Kristen. (Matius 21:43; 23:37, 38) Wai yala, ama Kristen hiyeng rofi dehemanawi hana he, saksi-saksi ba Yehuwa hei.Mihalal Kisah 15:14, 17.

Ruli dolea Yesus dehui defatil wei hei organisasi ba, maring kang wobesar ya, ama homong ba demurid her. (Matius 10:7, 11; 24:14; 28:19, 20) Ruli opi dong wosik peya, awang hedi bay ko dong wosik. Ngwowong diy ahola, Yehuwa de ama jutaan toluol he ibadat hiyeng rofi homi mia. (Penyingkapan [Wahyu] 7:9, 10) Ama Kristen hiyeng rofi, midomong ya midarumai ya siye te. Ruli dolea, Surah Rieling wosakolah he lasama hei opi, teitoluol hiyeng rofi mi hiyeng.Mihalal Ibrani 10:24, 25.

 3. Saksi-Saksi Yehuwa heorganisasi yala, heahola la teiwuda?

Eyal he tung 1870-hewali, lumfa fal kiding hana he Surah Rieling he Siswa-Siswa, nal hiyeng rofi ba ama nabuk mi iy dewotou nahani. De hiyeng Yesus he sidang Kristen heorganisasi ba, maring kang wobesar. Hare, heimia maring Kerajaan hei, ruli dolea ama wokampanye lol. Eyal he tung 1931, de hana Saksi-Saksi Yehuwa puna.Mihalal Kisah 1:8; 2:1, 4, 11; 5:42.

4. Saksi-Saksi Yehuwa, lateiur organisasi?

Badan pimpinan de Yesus wo dawa haliel, sidang jemaat he kaiy. Abad ahola mia, sidang jemaat Kristen faring nala he dewofang dehalulol nahani. (Kisah 16:4, 5) Yala opi, Badan Pimpinan mu penatua ba faring hiyeng. De Saksi-Saksi Yehuwa ruli dolea mia hapong puna, kantor cabang Saksi-Saksi Yehuwa mia loring tau hawai, bacaan paneng, ya ama loring 600 homi mia puna Surah Rieling wotadasakolah. Sidang 100.000 mihapieti ruli dolea mia, Badan Pimpinan de Surah Rieling puna tomi hakang ya mitarumai. Neng ba hatang fahuni wei way nunuku miahiy ba sidang wofikang. Neng-neng owei homi kang ba, Allah he lumfa wei diyeng hotilak.Mihalal 1 Petrus 5:2, 3.

Saksi-Saksi Yehuwa heorganisasi mia wei, de maring kang wobesar ya murid tifa toluol. Rasul wei wuda, de tofa haluol maring kang wobesar lol. (Kisah 20:20) Ama ba homi kul-kul nal hiyeng rofi mihiyena, dewohadabesar ba Surah Rieling wosakolah. Haba, Saksi-Saksi Yehuwa heorganisasi nal faring mihapieti. Keluarga lea nuku wuda, dekang mi midadasama nahani ya, mi Allah her. (2 Tesalonika 1:3) Allah hehui hefatil wei ba organisasi homi mia Allah homi hado kang ya, afena homong. Dedi wei mu, rama amoni tofa homi lea nuku ba, buku taha mia.Mihalal Mazmur 33:12; Kisah 20:35.