Langhalou konten

Langhalou daftar isi

Saksi-Saksi Yehuwa

Select language Alor Abui

 PELAJARAN 8

Yosia ya Hemokeni wei Ba Kulkang

Yosia ya Hemokeni wei Ba Kulkang

Nal kang he ri mipaneng haba ri womahia ri mipaneng beka?Faring de womahia de mipaneng beka. Kano nuku hana he Yosia Surah Rieling de he falaka wofang de womahia, kang de mipaneng haba beka. Haba hemokeni kang hadoa, hare de homong. Mie, Yosia ya hemokeni wei hei he falaka pi mihalal.

Lei Yehuda hana he Amon, hewil hana he Yosia. Amon mu lei ba tahupang. De wiy bata he holuk. Mie Amon moni, Yosia dema hemanawi ba Yehuda he lei. Haba, heimia Yosia yala te tung yeting sua! E wotanut, dei bay na de tahupang ba dema wuda?Walna!

Zefanya de ama wohokafang ba wiy bata holuk na

Yosia de Allah heluk, de dara kiding bay de Allah heluk. Hare, he domaha ama ba Yehuwa mihiyena he de hada tiyenghiyena. Ya, hemokeni wei de homong ba kang he mipaneng. Ma-ma he ko, Yosia hemokeni kang?

Hanaisena mia, nuku he Zefanya. Dei bay de nabi. De ama wohokafang wiy  bata holuk na. De heiur paneng, bekatafiela de wala we hadatareu na. Yosia domaha de Zefanya hei womahia. Heiwuhe, Yosia de wala wiy bata holuk na haba de Yehuwa hu holuk.

Yosia hemokeni afena hana he Yeremia. Hetofa damina, ya hetung la dosama nahani. Dilia tiyenghiyena kang. Heimia Yosia moni, Yeremia de iring nuku paneni ba mi Yosia wodamunang diy. Yeremia ya Yosia midapieta domong ba de kang he mipaneng ya Allah heluk nahani.

Yosia ya Yeremia de midapieta midarumai ya siye ba kang he de mipaneng nahani

Yosia hei ri lateiur woreya?Yosia domaha de Allah heluk, de dara kiding bay de Allah heluk. Hare, domaha ama ba Yehuwa mihiyena he de hada tiyenghiyena. Hare, mokeni ba ri miahiy mu de Yehuwa mihiyena te, ya de romong ba kang he ri mipaneng!

E SURAH RIELING MIHALAL

  • 2 Tawarikh 33:21-25; 34:1, 2; 35:25