Langhalou konten

Langhalou menu sekunder

Langhalou daftar isi

Saksi-Saksi Yehuwa

Alor Abui

Riwil Wei Wohadasakolah

 PELAJARAN 7

Onakala ya Funa Na Ong Hadatareu?

Onakala ya Funa Na Ong Hadatareu?

Kano fila ba gambar opi e hehalal. Hamo pi hehalal mu donakala ya de funa wuda. Na ridi bay ri heiwuda hadatareu?Amakang dotafuda de heiur hadatareu. Surah Rieling de wobesar Yehuwa hemokeni kang bay mani donakala ya de funa. Hanaisena nuku Elia. Mie pi hei wosakolah.

Izebel domaha Elia faheng

Yesus dara hamang na Elia dong lunga hebirang. De Israel he mibirang. Hedimia, Ahab he lei. De wala Yehuwa heluk na. Ahab ya hemol Izebel, Baal allah ba wala hiyeng rofi na he de heluk. Hare ama Israel faring, deiwei bay de haluol ba Baal holuk. Ratu Izebel opi kul tahupang. Dei domaha Yehuwa hehui hefatil wei dotafuda de faheng. Dei domaha Elia bay de faheng! Hare, nala he Elia de mipaneni?

 Elia dotakiy! De buku daliela nuku miyai, ya de yau homi mi tabuni diy. E wotanut nalawuhete de tabung?Rofi, De funa wuhe. Elia de wala funa nate, mbeimu de hiyeng Yehuwa de homong kang. Yehuwa derumai debaharing dong puna, Elia wohiyeng diy. Hedosama, Elia de doa domarei Yehuwa de wohawai ba aralefing dosai. Yala bay, Yehuwa de Elia homong kang!

Lateiur Yehuwa de Elia homong?

Elia de yau homi mia, Yehuwa de mi hatangar, ’Nala he e hei mipaneng?’ Elia de wohawai, ’ne nonakala yala dara O-luk. Yala nonakala wala wuhe ne funa, na ama nei faheng.’ Elia de wotanut hemokeni afena ba Yehuwa holuk bay na ama faheni. Haba, Yehuwa de homi mi harumai diy, ’walna, ama 7.000 dara hadoa, yala de noluk. Funa na. E dara nal faring mipaneng te!’ E wotanut, Elia domaha heiwuda de womahia?

He falaka ba Elia hei nala he e wosakolah? Doma ri wotanut ba ronakala ya ri funa na. Ri mokeni wei de Yehuwa mihiyena, ya de riy bay miriyena. Waiwohaluol Yehuwa mu tukai rumai hare domaha de romong! Hare wala ronakala na. Na hedi omi hado kang?

E SURAH RIELING MIHALAL

  • 1 Raja 19:3-18

  • Mazmur 145:18

  • 1 Petrus 5:9