Langhalou konten

Langhalou daftar isi

Saksi-Saksi Yehuwa

Select language Alor Abui

 HETATANGAR 9

Teori Evolusi Mu Pi Worumai Kang Rena?

Teori Evolusi Mu Pi Worumai Kang Rena?

NALAWUHE HEIOPI PENTING

Teori evolusi mu ko kul rofi, amakang he birang mu he makna walna. Penciptaan mu rofi, nal faring ba pi birang hei ya ariy falaka hei pi hiyeng kang.

NALA HE KO E MIPANENG?

Ai wotanut: Alex midei nunuk. Asing mia, Alex deworumai Allah hadoa ya de nal karikarnuku paneni. Haba yal ariy, guru biologi de wohadasakolah ba teori evolusi mu rofi ya peneliti faring de he rofi wofang. Alex doaiy ama foda wuda na. Dewotanut, ’Ilmuwan wei dewofang ba teori evolusi mu rofi, nalawuhe ne wal worumai na?’

Buku-buku ba sakolah mia de evolusi he rofi wofang, e Alex, na e evolusi worumai?

AI WOTANUT!

Ama ba evolusi worumai ya penciptaan worumai nala he homi mia de dareng wofang haba alasan ba deworumai de he falaka wobesar beka.

  • Ama faring de penciptaan worumai mbeimu gereja mi wosakolah wuhe.

  • Ama faring de evolusi worumai mbeimu de sakolah mia wosakolah wuhe.

 HETATANGAR TALAMA OPI WOTANUT

Surah Rieling dewofang, ”Hare, tofa dokopang ama nuku he paneni, haba nal karikarnuku Allah he paneni.” (Ibrani 3:4) E wotanut opi omi misei rena?

E wofang Pencipta ba de birang paneng mu walna, hei hedosma e wofang ba tofa opi ama wal paneni na haba la daleki.

AMA WOFANG: Nal karikarnuku ba alam semesta mia mu ledakan lea nuku ba langdaleki he hasil.

1. Mahe, namati nala he paneng tehu ledakan lea hedi de midaleki?

2. Tei he omi misei—nal karikarnuku lang daleki re na wala he paneni?

AMA WOFANG: Amakang mu binatang he evolusi.

3. Amakang mu binatang he evolusi, hedosama kera, nalawuhe amakang ya kera he tanut mu kul wal dosama na?

4. Nalawuhe birang hamo ba kul ”sederhana” bay ungkul rumit?

AMA WOFANG: Teori evolusi mu he rofi hadoa.

5. Ama ba heiur wofang wei mu he bukti dong hiyeng re walna?

6. Amakang faring de evolusi worumai mbeimu ama wohokafang ba ama pintar wei dotafuda de teori hedi worumai wuhe?

”E awotang mi lol lak ya e hehalal tofa masena nuku hei mia, nala he ko e wotanut, ’Masena e! Na bata ba opi mia wei he dakai ba dei tofa opi hedi diy.’ Wal mungkin, na? Hedi mu kul wal tomi misei na. Hare, lateiur pi worumai ba nal karikarnuku ba alam semesta mia langdaleki?”—Julia.

”Ama ko wo okafang ba ledakan nuku pabrik percetakan midaleki ba tinta tembok ya plafon wofiraki ya loring ba kamus mia daleki, na e worumai?”—Gwen.

 NALAWUHE E WORUMAI ALLAH MU HADOA?

Surah Rieling de pi wong wofang ba ”nal karikarnuku wopastikan te”. (1 Tesalonika 5:21) He arti mu, e worumai ba Allah hadoa mati, doma e worumai mbeimu

  • E PERASAAN (Ne minomahia pribadi nuku hadoa ba herumai mu tukai)

  • AMA AFENA HE PENGARUH (Amakang ba nopa namina wei de Agama heluk)

  • KEWAJIBAN (Ne dar fila, Allah hei mu ne fi kang dong wonadasakolah, hare ne la haluol)

E worumai ba Allah mu hadoa, e dasar ba opa de rumai te.

”Kelas mia, pi isi he cara awang ne guru de he falaka wofang, ne worumai Allah mu hadoa. Bagian dotafuda ba pi waka mia, ko la fila bay, he fungsi dokopang hadoa ya mifaring de awang pi wal hiyeng na. Amakang he isi mu kul dei afena!”—Teresa.

”Ne tofa daliela, kapal pesiar, namati oto hehalal, ne wotanut, ’Mahe ko paneni?’ Hedosama, oto. Ko ama pintar he paneni, heimu bagian faring ba kiding homi mia ba dekul berfungsi te oto hedi de lak kang. Oto hoti ama he paneni, apalagi amakang.”—Richard.

”Sains hei ne faring wosakolah, teori evolusi ngkul wal ne tanut misei na. . . . Ne wotanut, ama ba evolusi worumai mu ”heworumai” kul rumai te, daripada de worumai ba Pencipta mu hadoa.”—Anthony.

WOTANUT HEI

Ilmuwan wei dong tung faring puna ba penelitian paneng, haba evolusi he falaka ba dohomaha nahani mu de dar hiyeng na. Dedi wei ba ama wofang ahli, haba dar domi nuku na, na teori hedi e worumai te?