Langhalou konten

Langhalou daftar isi

Saksi-Saksi Yehuwa

Select language Alor Abui

 HETATANGAR 6

Lateiur Ne Mokeni De Nomi Hol Hasuong?

Lateiur Ne Mokeni De Nomi Hol Hasuong?

NALAWUHE HEIOPI PENTING

E pendirian de hadoa, ama afena dewal e birang woatur na. E onakala woatur.

NALA HE KO E MIPANENG?

Ai wotanut: Brian de mokeni ayoki hehalal he wataka upi raharak. Minggu opi, dong Brian hohapuna mi ayoki ba tabak duma. Opi de he sua.

He mokeni ba ahola dewofang:

”Onakala e? E mokeni opi.”

Dewofang ”mokeni”, de diyeng akut nal nuku ba he saku mia de mi Brian hehatol.

Brian de hehalal tabak he de miy. Brian he wataka upi tukai raharak.

Brian dewofang, ”Maaf, nong wo okafani ne wal . . . ”

He mokeni he ayoki de loring tama hawot, ”Edi e wal rofi na!”

Brian de matorang diy ba dewofang, ”Wal heiwuda na!”

He mokeni hedi de Brian hawak ya damau falasing puna wofang, ”Ong la miy.”

Hewohaluol he mokeni ba ahola, tabak de miy Brian hapong hareng ya de fahot, ”Ni wal ama afena wohokafang na. Ama afena dewal hiyeng na.”

E Brian, nala he e mipaneng?

 AI WOTANUT!

Na Brian he mokeni wei he pendirian hadoa? Na hedi mu donakala he keputusan? Walna. Herofi mu, de demokeni wei la hahaluol. Domaha de mokeni afena wuda, hare domaha ama afena hei atur.

Nal heiwuda e hadatareu, lateiur mokeni de omi hol e hasuong?

 1.  

  Surah Rieling dewofang, ”Ama cerdik nal beka dar dalek na de hehalal de tabung, haba ama ba he pengalaman wal hadoa na de lak iti ya de hukuman hadatareu.”Amsal 22:3.

  Herofi mu, bahaya dar dalek na e hareng halek. Hedosama, buokal mia e halal e mokeni wei de tabak duma e isi e womeme ba wal hei miya na.

 2.  

  Surah Rieling dewofang, ”Tomi kiding ba kang mu pi rumai hopuna te.”1 Petrus 3:16.

  Wotanut, ’E mokeni wei hei e haluol mu he beka nala?’ Rofi, e mokeni wei ko de ada tiyeng hiyena. Haba, hewohaluol nala he ko e hiyeng? Na e pendirian e rela ba hamohawai ba e mokeni wei homi hadoa kang?Keluaran 23:2.

 3.  

  Surah Rieling dewofang, ”Ama bijak de aleling.”Amsal 14:16, Terjemahan Baru.

  Abeta re lunga, e kul keputusan miy ya keputusan hedi e kul wotanggung jawab te. Ama neng ba hedosama Yusuf, Ayub, ya Yesus, Surah Rieling de he falaka wofang ba de keputusan kang miy. Surah Rieling bay de hadou Kain, Esau, ya Yudas, hei wobesar ba dedi wei mu de keputsan hasalah paneni diy. Tei he o maha miahiy?

Surah Rieling dewofang, ’Tadakor mu topa te.’ (Mazmur 37:3) He beka mu nala dotafuda ong wotanut ya nala he e mipaneng e hiyeng, e pendirian e wofang mu wal tihai na —ya omi de mikang mihamol.

E mokeni wei hei ong wal haluol mipaneng na. Ong ko la wofang NOKALENG. Namati, e pendirian he falaka e opiur wofang:

 • ”Ne wal riy haluol na!”

 • ”Hedi mipaneng noaiy!”

 • ”E ko hiyeng ne kul wal nomaha na?”

He kunci mu, e loring hirai puna ba wohawai te. E heiur mipaneng, e mokeni wei dong wal o hapuna na!

 AMA KO MIOSESEI

Mokeni omi hol e hei haluol, hedosama e robot wuda ba hatang homi mia.

Lateiur ko e mokeni wei de miosesei? Ko de opiur wofang nahani, ”E wal afena wuda na. Hei laur bay funa!” Mitosesi heiwuda e hiyeng ama ngwofafang. Nala he e mipaneng kang? E pilihan mu ayoki.

 • Mitosesei heimu e hepaniy kang. (”Rofi, haba ne funa.” Hewohaluol he alasan buiy wohada besar.)

 • Ko kang mati miawai ba hohawai. E mokeni de wotanut te mati, e alasan mu e wohokafang te. (”E hiyeng tabak duma mu hebeka hadoa.”)

E mokeni wei de miosesei iti, hiyeng takiy nahani! Woamunang e hei miya iti, e mokeni wei de miosesei kang. E hiyeng takiy, he tanda nuku wuda ba ama afena dewal e pendirian hamo hawai na.

E mokeni de ey tekan e hindari beka. Haba, nala he e mipaneng e edi miahiy ya keputusan e edi miy. He inti, miahiy mu atang homi mia!Yosua 24:15.