Langhalou konten

Mahe Ruli Opi Woaduwo?

Mahe Ruli Opi Woaduwo?

E wohatukmu, nala  . . .

  • Allah re?

  • amakang re?

  • re nal afena?

 NALA HE SURAH RIELING DE WOFANG

”Ruli opimu kuasa beka he uwa mia.”​—1 Yohanes 5:19, Bahasa Indonesia Masa Kini (BIMK).

”Allah he wil desie ba . . .  de Iblis he awang hanau.”​—1 Yohanes 3:8, BIMK.

HE KANGMU HADOA

Pihiyengmu mahe paneng te beka tafiela ruli taha mia.​—Penyingkapan (Wahyu) 12:12.

Pi worumaimu ruli opi de wai kang diy.​—1 Yohanes 2:17.

 NALA BA SURAH RIELING MIA KO PI WORUMAI RENA?

Rofi. He wohawaimu tara sua:

  • Setang he kuasa mu de kul wosik. Allah Yehuwa de damaubuka dosai dewai wotapakang diy ”Setang de hanaw” beka tafiela ba setang de paneng wei dewoheikang.​—Ibrani 2:14, Terjemahan Dunia Baru.

  • Yesus Kristus He Allah de hotu ruli ho parenta. Yesusmu wala Setang wuda na Setang mu takupang ya midatokang. Allah dewotapakang ba Yesus he parenta mia mu, ”Dekang sama miy ama susah malohi wohiyeng diy . . . Ama ba takupangkadia he uwa mia de hehatang.”​—Mazmur 72:13, 14, BIMK.

  • Allahmu de wal ayer na. Surah Rieling dewofang, ”Allahmu dekul wal ayer na.” (Ibrani 6:18) Hare nala he Yehuwa dewotapakang diy, de kul midalek! (Yesaya 55:10, 11) ”Mahe ruli opi wo aduwo Allah de miy petang mi wat.”​—Yohanes 12:31.

 MIE OPI PI WOHATUK

Setang he parenta nghakieli ruli dong lateiuda?

Surah Rieling mia dewohawai MAZMUR 37:10, 11 ya PENYINGKAPAN 21:3, 4.