Yi nɛmbëlɛnë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

?Pɛ Bá Erere Mici Nkpɔ wú?

?Pɛ Bá Erere Mici Nkpɔ wú?

?Eɲë eɔsɛ ehɛ kɔ...

  • nahɔnrɛ wú?

  • mpu wú?

  • eɲë gha mʋn wú?

 KPE DJƆNË BIBLË EHƐ

“Ofo [...] bá ekuku kelë murú shi, rɔ ghe kpa ghe enʋnghë n’ye, aviɛlɛ lɛ, mëlegba lɛ, busʋsʋ lɛ ghe kpa ghe enʋnghë n’ye.”—Révélation 21:3, 4, Traduction du monde nouveau.

KPE BUNË EBË EƆSƐ EMƲN DJƆ NTƆNË GHË

Ebë emʋn n’ye gha lɛ Ofo ëë elɛ elë epɛ.—Jacques 1:13.

Opu bë enini elë shi, noo emʋn n’ye Ofo mʋn elë djɔrɛrɛ àlɛ́ elë epɛ.—Zekaria 2:8.

Ebë eji ntɩ n’ye pɛ powu bá erere.—Psaume 37:9-11.

 ?TETEGHË, EBË EƆSƐ EJI BIBLË DJƆNË NTƖ AN?

Agbate, djɔ aɲʋn ghëwu ebë eɔsɛ eji ëë ntɩ:

  • Ofo gha kolo pɛ alɛ nkɔdi lɛ wu tata. Éwu n’ye lahɔ gbo, bu bá hʋn Ofo Ʒoova sɛ, n’ye kë në eba eshi në ngikinë ahɛlɛ. Biblë ehɛ kɔ “aghɩnë kë elɛ kelë busʋsʋnë” ghëwu, djɔ rɛ́rɛ Ofo.—Juges 2:18.

    Aghɩnë kë elɛ abɛlɛnë, kë ejiji Ofo opu tete. Fɛ bu ntɛnɩ mɩnɛn, Biblë ehɛ kɔ “bànë ewu ghɩnë gha lɛ́ bʋʋn mpia shinë,” lɛ́ bunë Ofo etu tiɛ tete.—Proverbes 6:16, 17.

  • Ofo edi elë powu akɔnda. Gha lɛ yiki esëkpɔ ëë mʋn “ëë esë omu busɛhʋn alɛ pɛ lɛ.” Ʒoova esë mʋn ëë!2 Chroniques 6:29, 30.

    Ɲan gbɔɔdje, Ʒoova bá eghʋ ëë Shibanë ghë ekuku owu-nkpɔ pɛ powu shi. (Matthieu 6:9, 10) Cinʋnhɛn, aghɩnë kë eviɛ në teteghënë, në enini kelë opu shi ayɔghɔ nhɛn.—Actes 17:27; 2 Corinthiens 1:3, 4.

 ÉDI DJƆ NTƐNƖ AKƆNDA

?Mabughëwu Ofo eɲa pɛ shi eshu é?

Biblë egbagba djɔ ntɔnë shi ROMAINS 5:12 alɛ 2 PIERRE 3:9 lɛ ghë.