Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 ÓRÒ 9

Ofosʋ tetenë bá elɛ eɲë éwu shiyɔ mɩɩ bë elɛ ananan!

Ofosʋ tetenë bá elɛ eɲë éwu shiyɔ mɩɩ bë elɛ ananan!

1. ?Mabu bá eshu àlɛ́ elë ‘erɩeda Ofo sɛ’ é?

OFO ƷOOVA kolo aghɩnë kë esʋ ëënë. Àlɛ́ eɲë esʋ Ʒoova, bá eyɔ eɲë shi amɛn lɛ ngbeɲi gbo lɛ. Biblë ehɛ kɔ: “Érɩeda Ofo sɛ álɛ bë erɩeda eɲë sɛ.”—Jacques 4:8.

2. ?Élé ebë eba eɔsɛ erɩeda Ofo sɛ é? ?Élé bu ntɔnë eba eci elë oforɛnelë aba é?

2 Àlɛ́ eɲë erɩeda Ofo sɛnë, yɛsɛ n’ye eɲë éka ëë Mbënë álɛ eɲë elɛ bunë nʋn ëë ghënë. Àlɛ́ bunë Ʒoova evivinë lɛ, eɲë ofosɛrɛnë lɛ asheghë, Ʒoova bá ece eɲë mbë, bá elɔ eɲë bunë eɲë evivi ëënë. Akoto Ʒan ghɛ́ghɛ kɔ: “Kpe bunë emʋn yɛsɛ [Ofo] sɛ, ëë lɛ́ n’ye në ece elë mbë àlɛ́ bunë elë evivi ëënë powu sheghë alɛ ee bunë evivinë lɛ. Àlɛ́ emʋn n’ye në ece elë mbë bu nfre nfrenë elë evivi ëënë ghë, n’yonë emʋn n’ye ebá eɔ bunë elë evivi ëënë, noo evívi në bu ntɔnelë.”—1 Jean 5:14, 15.

3-7. ?Élé ebë eba eɔsɛ ewu aɛnshijinë píe Ofo ee gbonë é? ?Élé bë eba eɔsɛ eboka elë é?

3 Eji ee ghë, àlɛ́ eɲë erɩeda Ofo sɛnë, bá elɔ eɲë aɛnshiji álɛ eɲë eɔsɛ erishi ekpɛkpɛ bunë efɩ eɲë mici powunë ngbeɲi. Biblë ehɛ kɔ: “Àlɛ́ eɲë owu-nkpɔ gha ɔɔ aɛnshiji wunë, yɛsɛ n’ye apɔ-ntɔnë bë evivi Ofo eyi, n’ye Ofo bë elɔ ëë bu ntɔnë.”—Jacques 1:5.

4 ?Élé aɛnshijinë píe Ofo ee gbonë bë eba eɔsɛ eboka eɲë é? Aɛnshiji ntɔnë bë eɔsɛ eboka eɲë álɛ eɲë émʋn bunë Ʒoova gha kolo wunë. Eɲë eɔsɛ emʋn bunë ghëwu bu ntɔnelë gha yɛsɛ. Eɲë ekpa eɔsɛ emʋn n’ye eɲë éba etu kelë tiɛ álɛ eɲë ghe elɛ bu ntɔnelë. Àlɛ́ eɲë amʋn bu ntɔnelë, mianmiannë efɩ ngiki fannga nhɛnnë ghe efɩ eɲë. Fɛ bu ntɛnɩ mɩnɛn, Ofo eo elë jɔ kɔ elë gha élɛ bunë sɛhɛ pʋpʋ eshu ngiki rupu kë elɛnë. Ofo ngikinë kë ewu jɔ ntɔnë ghɩnë, mianmian nfre nfre ntɛnɩelë ghe fɩ kelë: àmɛn lɛ, orogbanë eyikpe-sa lɛ eyighɔ-sa lɛ ésenë lɛ, ghɔkpenë elɛ shikwa ewuwughënë lɛ, aarɛrɛ lɛ.

5 ?Bu fuɔ nkpɔca aɛnshijinë píe Ofo ee gbonë bë eɔsɛ ése eɲë é? Bë eɔsɛ elɛ eɲë éhʋn-oo ayɔghɔ ghë. Bë ekpa eɔsɛ eboka eɲë álɛ eɲë élɛ bu ayɔghɔ eɲë oohʋn ghë mici powu, fɛ shigha jɔ ghë mɩnɛn. Eɲá evivi n’ye eɲë élɛ bunë ɔɔ alɔ Ofo ngbeɲi.

6 Aɛnshijinë píe Ofo ee gbonë bë ekpa eɔsɛ eboka eɲë, eɲë lɛ ngiki lɛ ncɔcɔ ghë. Eɲë éɔsɛ ewu shikwa oohʋn sɛyɛyɛ. Eɲë lɛ ngiki lɛ cɛwudinë bë enʋnmɔn. Ngiki bë ewu eɲë ghɩ, àlɛ́ bɔ́bɔ́ kë ghe sʋ Ofo.

7 Ntɛnɩ kpa nʋnghënë ëë lɛ́ n’ye, aɛnshijinë píe Ofo ee gbonë bë elɛ eɲë éwu oohʋnnë eyɛsɛ. Bá eboka eɲë álɛ, pɛnë efɩ eɲënë lɛ, bunë erɔrɔ eɲë sɛ shinë lɛ, eɲá erishi ekpɛkpɛ kelë ngbeɲi. Eɲá ekpa edi ngbeɲi gbo oohʋnnë akɔnda yɔghɔ. Bu ntɔnë bë elɛ sɛ bë eyɛ eɲë, akɔnda bë eyɛ eɲë sɛ.—Proverbes 14:30; Isaïe 48:17.

8. ?Àlɛ́ eɲë esʋ Ofo, bu nkpɔca eɲë ghe ewu ghe erie wué?

8 Aghɩnë kë ghe sʋ Ofo wunë, bu fannga nhɛn eyo kelë lahuɔn. Ese, àlɛ́ eɲë esʋ Ofo, bu ntɔnelë ghe eyo eɲë lahuɔn. Eɲë ghe ewu aghɩnë kë rɔ́në ghe erie, noo eɲë mʋn n’ye kë nʋn mì ghë, kë ghe lɛ́ bʋʋn. Noo eɲë ebɔ eɲë ntɩji eba jɔnë Ofo hɛ́ kɔ bá epulɛ aghɩnë kë rɔ́në ghënë, eɲë ghe erie n’ye rɔ bá efɩ eɲë. Pëlɛ, noo eɲë mʋn kɔ Ofo  lɛ Odamëganë, eɲë ghe ewu kpalanë ngiki edinë ghe erie.—Jean 8:32.

Aghɩnë kë sheghënë, eshipatanë bá elɛ kerie

9-11. ?Aghɩca bá ehʋn-oo paradinë ghë é? ?Aghɩca ghe ehʋn-oo ëë ghë wué?

9 Àlɛ́ eɲë erɩeda Ofo sɛ, ngbeɲi gbo oohʋnnë ghe eyo eɲë lahuɔn. Fɛ n’ye eba wúnë mɩnɛn, mianmian bu fannganë elë ewu amɛn eshipata n’yenë, Biblë hɛ́ kelë jɔ báshi. Ese, Ʒoova hɛ́ elë kɔ bu ntɔnelë bá esaasɛ. Ɲan gbɔɔje, Ofo Shibanë bá elɛ eshipatanë bá ekaci paradi.—Luc 21:10, 11, 31; 23:43.

10 Aghɩnë kë erɩeda Ʒoova sɛ óó kë esʋ ëënë, kelë esëkpɔ ëë kë bá ehʋn-oo paradinë ghë. Biblë ehɛ kɔ: “Ɲan cibɩ jee nhɛn, abɛlɛghonë ghe kpa ghe enʋnghë n’ye; fá ekpɩ okunë esonë, në ghe kpa ghe enʋn n’yo n’ye. Ese, aghɩnë kë ése kelë eshinë, eshipatanë bá elɛ kerie, kë bá ewu bɛtɛɛnë bë elɛ sɛ bë eyɛyɛ kelë tete.”—Psaume 37:10, 11.

11 Aghɩnë, rɔkɔ kpɛkpɛ ghë, kë ghe disʋ ghe wu Ofo mbranelë ghɩ wunë, kë bá erɔ. (2 Thessaloniciens 1:8, 9) Kë ghe kpa ghe enʋnghë n’ye. Kelë lɛ, Satan lɛ ëë abʋsɛmʋnnelë lɛ, kë bá erɔ mɩɩ bë elɛ ananan. (Révélation 20:10, 14) Ese, aghɩnë kë ehɔhɔ n’ye kebë eba emʋn Ʒoova óó kë esʋ ëënë, kë bá ewu sɛyɛyɛ tete paradinë ghë, eshipata n’ye.

Ebá ehʋn-oo yɔghɔ ngbeɲi gbo!

12. ?Mabu jɔ Biblë ehɛ ngbeɲi gbo oohʋnnë ghë é?

12 Ʒoova evivi n’ye bë elɛ bu ayɔghɔ elɔ aghɩnë kë esʋ ëënë. N’ye oohʋn bë eba enʋn paradinë ghënë, ékpɩ jɔnë ëë Mbënë ehɛ ëë ghë:

  • Mpʋ bá enʋnghë edɔ: “Mpʋ bá enʋnghë edɔ eshipatanë powu ghë; faɲinelë ngboru, mpʋ bá ecɔ.”—Psaume 72:16.

  • Aʋn ayɔghɔ: “Kë bá elɛ aʋn álɛ kebë enʋn ëë ghë.”—Isaïe 65:21.

  • Sɛyɛyɛ juman ayɔghɔ tete: “Aghɩnë më nɩbɔ́në, kë bá ewu ayɔghɔ tete kelë juman ghë. Kë ghe edi juman kpɛkpɛ ekpete nhɛn.”—Isaïe 65:22, 23.

  • Orogba ghe kpa ghe enʋnghë n’ye: “Ghɩʋn ghe ehɛ kɔ: ‘Sɛ gha yɛ më.’ ”—Isaïe 33:24.

  • Orogba apʋpʋnë elɛ ngiki ghe ɔɔsɛ ghe lɛ bu ghe dɔ wunë ghe enʋnghë n’ye: “Cibɩ ntɔnë ghë, aɛnfɔfɔghɩ bá ewu amɔn, rɔkɔtighɩ bá ece mbë. Cibɩ ntɔnë ghë, wuwunshɔghɩ bá efɩfɩ fɛ casɔ mɩnɛn, omula bá elɛ̀ mbë sɛyɛyɛ ghë.”—Isaïe 35:5, 6.

  • Busʋsʋ lɛ, aarɛrɛ lɛ, rɔ lɛ ghe kpa ghe enʋnghë n’ye: “[Ofo] bá ekuku kelë murú shi, rɔ ghe kpa ghe enʋnghë n’ye, aviɛlɛ lɛ, mëlegba lɛ, busʋsʋ lɛ ghe kpa ghe enʋnghë n’ye. Alahɔ bunelë sáasɛ.”—Révélation 21:4.

  • Aghʋghʋ ghe kpa ghe enʋnghë n’ye: “[Ofo] elɛ aghʋghʋ erere eshipatanë powu ghë.”—Psaume 46:9.

  • Ananan oohʋn: “Eshipatanë bá elɛ aghɩnë kë sheghënë ee, álɛ kebë ehʋn-oo ëë ghë mɩɩ bë elɛ ananan.”—Psaume 37:29.

13. ?Ca esëkpɔ bë eɔsɛ elɛ eshipatanë bë ekaci paradi é? ?Mabughëwu é?

13 Ngiki gha ɔɔsɛ kebë elɛ bu ntɔnelë, ese Ʒoova esëkpɔ bë eɔsɛ elɛ bunë në hɛ́ báshinë powu. Bʋʋn gha ɔɔsɛ bë eji ëë bà aɛn bunë në evivi n’ye në élɛnë ghë. Biblë ehɛ kɔ: “Ofo ee gbonë, gha ɔɔ bu nkpɔnë në gha ɔɔsɛ në elɛ.”–Luc 1:37.

14 Ʒoova eghʋ ëë Adashɛghɩnë ghë eya ngiki shigbë álɛ kebë “eghʋ tenishigbënë dáshinë ghë ehʋn-eyi” álɛ kebë enɔn ananan oohʋn shigbënë ghë. Édisʋ eda kelë ghë álɛ eɲë ebɔ shigbë ntɔnë. Ésʋ Ʒoova ayɔghɔ ghë álɛ bë eyɔ eɲë shi mɩɩ bë elɛ ananan!—Matthieu 7:13, 14.