Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

Mbë pidɛ

Mbë pidɛ

ODAMËGA OFO ëë bá bu powu shi. Oonë elë ehʋn amɛn lɛ, ntɛnɩ ebë ehʋn ngbeɲi gbonë lɛ powu nʋn ëë mërɩ. Në eɔsɛ elɔ ghɩ bu yɔghɔ, në kpa eɔsɛ erɩ ghɩ rɔkɔ. Në eɔsɛ elɔ ghɩ oohʋn, në kpa eɔsɛ ebɔ ghɩ oohʋn. Àlɛ́ elë elɛ bunë eyɛyɛ Ofo sɛ, bë eyɛsɛ elɔ elë. Ese, àlɛ́ elë elɛ bunë Ofo gha kolo, ghe eyɛsɛ ghe elɔ elë. Bu ntɔnë eya elë bunë ghëwu yɛsɛ n’ye ebë esʋ Ofo fɛ n’ye në bá vívi mɩnɛn.

N’ye ngiki eba esʋ Ofonë, ɔɔ nfre nfre. ?Àlɛ́ elë ebɔ ofosʋ epɔpɔ shigbë ghë, ebë eɔsɛ ehɛ kɔ shigbë ntɔnelë powu eyɛ Ofo aɛn wú? Oowo, gha lɛ́ kelë powu ëë kë eyɛ Ofo aɛn wo. Ʒezinë lɛ́ Ofo agbaghonë, yá n’ye shigbë aɲʋn sɛ́sɛ́ ëë nʋnghë. Në hɛ́ kɔ: “Tenishigbënë gbúgbunë alɛ shigbënɔn gbɔnë lɛ ece ngiki rɔ ghë, afannga nhɛn eghʋ ëë ghë ehʋn-eyi; ese tenishigbënë dáshinë alɛ shigbënë dʋdʋnë lɛ ece ngiki oohʋn ghë, ngiki jee nhɛn ëë kë ewu ëë.”—Matthieu 7:13, 14.

Ofosʋ nfre aɲʋn sɛ́sɛ́ ëë nʋnghë: nkpɔ ece ngiki oohʋn ghë, ese gbeenë ece ngiki rɔ ghë. Kë ghɛ́ghɛ nakwajɛ ntɛnɩ álɛ bë eboka eɲë, álɛ eɲë ewu ananan oohʋn shigbënë.