Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 ÓRÒ 7

?Aghɩca esʋ Ofo teteghë é?

?Aghɩca esʋ Ofo teteghë é?

1. ?Mabu ebë elɛ álɛ ebë eyɛ Ofo aɛn é?

ÀLƐ́ elë evivi n’ye elë lɛ Ofo lɛ bë edi cɛwu yɔghɔnë, yɛsɛ n’ye ebë eka ofosʋ pʋpʋnë miji, kpa yɛsɛ n’ye ebë esʋ Ofo ayɔghɔ ghë. Amɛn, eshipatanë powu ghë, ngiki fannga nhɛn esʋ Ofo ayɔghɔ ghë.

2. ?Yadʋwa kebë eɔsɛ ewu Ʒoova Adashɛghɩ é? ?Juman nkpɔca kë edi é?

2 Fɛ n’ye Biblë bá hɛ́ báshinë mɩnɛn, aghɩnë kë esʋ Ofo teteghënë, kë lɛ́ “ooya gbɔ nkpɔ,” kë píe “ootu powu ghë, shikwa powu ghë, ngiki powu ghë, mbë powu ghë.” (Révélation 7:9) Ootu 240 ghë, Ʒoova Adashɛghɩ, kë dɔ́ she ngbudukɛ epiè, kë eboka ngiki fuɔ álɛ kebë emʋn Ʒoova shigbë yɔghɔnelë lɛ, bunë Ʒoova ehɛ kɔ kebë elɛnë lɛ.

Aghɩnë kë esʋ Ofo teteghënë

3. ?Ca Ʒoova Adashɛghɩnelë kë esʋ é? ?Ofosʋ nfre nkpɔca kë ekamiji é?

3 Ʒoova Adashɛghɩnë, kë mʋn ayɔghɔ nhɛn n’ye Ʒoova esëkpɔ cece ëë bayɛ n’ye ebë esʋ. Kë ghe disʋ n’ye kebë eoo ofʋdʋ eshi álɛ kebë esʋ tijɛelë lɛ, eɲíelë lɛ, ofotɩ bu fuɔnë ngiki esʋnë lɛ. (1 Jean 5:21) Kë ghe yiyi ntɛɛn ghe lɔ aghɩnë kë rɔ́në, kë ghe lɛ́ fɛtë bunë ofosʋ pʋpʋ ngikinë kë elɛ óó lɛ́ ‘bunë abʋsɛmʋnnelë eyayanë.’ (1 Timothée 4:1) Aghɩnë kelë ngiki rɔ́në, kë enini kelë opu shi, kë eyaya kelë n’ye Ofo hɛ́ báshi kɔ bá epulɛ aghɩnë kë rɔ́në álɛ kebë ehʋn-oo eshipata n’ye, paradinë ghë.—Jean 5:28, 29; Actes 24:15.

4. ?Élé Ofo ngikinë eba ewu kpala lɛ camë lɛ é?

4 Ʒoova Adashɛghɩnë, kë mʋn ayɔghɔ nhɛn n’ye kpala lɛ camë lɛ píe Satan ee gbo, ëë ghëwu kë ghe lɛ bu ntɔnelë nkpɔe. Kë ghe bɔ kelë ntɩji ghe ba camë ghë álɛ bë ebidi kelë shi, ese kë eji Ʒoova ntɩ.—Proverbes 18:10.

5. Ʒoova Adashɛghɩnelë “gha nʋn maɛnnë ká Ofo mijinë ghë.” ?Jɔ ntɔnë eshi ëë lɛ́ nkpɔca é?

5 Ʒezi hɛ́ ëë ejiti-aghɩnë kɔ kë ‘gha enʋn maɛnnë ká Ofo mijinë ghë.’ (Jean 17:16) Ʒezi omunë gha dísʋ n’ye bë ebɔ ëë esë ejiji politikë jɔ ghë. (Jean 6:15) Fɛ nhɛn mɩnɛn, Ʒoova Adashɛghɩnelë esë, kë ghe lɛ politikë, kë ghe lɛ bu ghe ya n’ye oonë kë nʋn ëë ghënë yɛsɛ she oo fuɔ, kë ghe nʋn maɛn bunë elɛ ngiki ewuwughënë ghë. Ese, oonë kë nʋn ëë ghënë, kë ewu ëë mbranelë ghɩ, kë ekpa enɛ ɛnpo.—Jean 15:19; Romains 13:1, 7.

6. ?Shigbë nkpɔca aghɩnë kë esʋ Ofonë kë ekpʋ vi jɔnë ghë lɛ, ɲa jɔnë ghë lɛ é?

6 Noo Ʒoova Adashɛghɩ ewu gufrëmɔndɔnnelë ghɩnë, oonë kë nʋn ëë ghënë, kë ewu ëë mbranë ghɩ vi jɔnë ghë. (Tite 3:1) Kë ekpʋ shigbënë Ofo nɛ́ lɔ́ kelë vi jɔnë ghë, ëë ghëwu Ʒoova Adashɛgho nkpɔ evi yikpe nkpɔ, yighɔ nkpɔ. (1 Timothée 3:2) Ntɛnɩ kpa nʋnghënë, kë ekpʋ Biblë mbratishinelë kelë oohʋn ghë. N’yonë, ekpɛkpɛ n’ye kebë eɲa.

7. ?Élé Ʒoova Adashɛghɩ eba eya n’ye kë kolo kelë esë é?

7 Ʒoova Adashɛghɩnë, kë kolo kelë esë. Kolo ntɔnë lɛ, kolonë kë kólo Ofonë lɛ elɛ kë eo-omu, kë lɛ́ shikwa tete nkpɔ, àlɛ́ bɔ́bɔ́ kë píe shikwa nfre nfre lɛ, oo nfre nfre lɛ ghë. Àlɛ́ aviɛlɛ ashu, Ʒoova Adashɛghɩ edisʋ eboka aghɩnë kë nʋn mian ghënë, kë ebɔ ebëlɛgba eboka kelë esë. Kë eya n’ye kë eɔ kolo n’ye kë eba ehʋn-oonë ghë.—Jean 13:35.

Jehovah’s Witnesses are united in a worldwide brotherhood

8. ?Bu apʋpʋ nkpɔca Ofo ngikinë ghe lɛ́ wué?

8 Ʒoova ngikinë, kë elele mɛnsɩ álɛ kebë edi tɩnɩnɩ, álɛ kebë elɛ bunë sheghënë. Kë eka bu ntɛnɩelë miji: mpʋyʋghʋ lɛ, mpudi lɛ, bunë sɛhɛ pʋpʋ eshu ngiki rupu kë elɛnë lɛ, mërɔnɔn gbɔ lɛ, nkɔ́në ngiki edi kelë jumannë ghë lɛ. Eyikpe ghe lele kelë yaelë bu, kë ghe ee kelë ya. Ngiki aghɔ, álɛ kebë egbɔ ekaci Ʒoova Adashɛghɩnë, kë lɛ́ bu ntɔnelë, ese Ʒoova bóka kelë, kë rí bu ntɔnelë shi. Ofo aɛn, kë ‘ghʋ kelë sɛ.’—1 Corinthiens 6:9-11.

Aghɩnë kë elɛ bunë Ofo evivinë

9. ?Jɔ nkpɔca nakwa nkpɔ hɛ́ ofotɩnë nʋnnʋn sɛvighɩ oo n’yenë ghë é?

9 Agbate, ofotɩ fannga nhɛn ehɛ kɔ nahɔnrɛnë nʋn kerie gbo. Kebë eɔsɛ ebɔ atɛrɛ bunë kë elɛnë eya n’ye nahɔnrɛnë nʋn kerie gbo. Fɛ bu ntɛnɩ mɩnɛn, bunë sɛvighɩ oo n’ye ngiki elɛlɛ ëë ofotɩnë, nakwa nkpɔ hɛ́ ëë jɔ kɔ: “Kpelɛghɩ lɛ, aghɩnë kë elɛ camë lɛnë,  jumannë kë edinë, elë ewu ëë [aghɩnë kë ehɛ kɔ kë lɛ kretiɛnnë ofotɩ puɔpuɔnelë ghë]. [...] Kë ehɛ kɔ kë mʋn bunë bá eshu ngbeɲi gbo, kë ekpa elɛ atɛrɛ bu. Kelë ngikinë kë ehɛ kɔ kë lɛ́ Ofo agbaghɩnë, kë eka amɔnwu jɔ edi ngiki, kë egbagba mëlanë ngiki ekinë shi. Kë ebɔ miji lɛ druvi lɛnë kë yɔ́shinë lɛ, buʒi lɛ, mëlaro lɛ elɛ ngiki kpe álɛ órò ghe egba kelë n’ye.”

10, 11. ?Mabughëwu atɛrɛ bunë ngiki ehɛ kɔ kë elɛnë ghe ya n’ye kelë ofotɩnë píe Ofo ee gbo wué?

10 Ofotɩ ntɔnelë ngiki ehɛ kɔ atɛrɛ bunë kë elɛnë eya n’ye Ofo eyɔ kelë ofotɩnë shi. Ese, atɛrɛ bu ntɔnelë ghe ya n’ye Ʒoova edisʋ ebɔ ofosʋ nfre ntɔnë wo. Aghɩnë kë ghe sʋ Ofo ayɔghɔ ghë wunë, Satan elɔ kelë mɛnsɩnë kë ebɔ elɛ “atɛrɛ bu.” (2 Thessaloniciens 2:9) Biblë kpa hɛ́ báshi kɔ mɛnsɩnë Ofo lɔ́ ngiki álɛ kebë ehɛ jɔ ebashinë lɛ, kebë elɛ̀ mbë fuɔ lɛ, kebë emʋn bu edɔ lɛnë “ghe kpa ghe enʋnghë n’ye.”—1 Corinthiens 13:8.

11 Ʒezi hɛ́ kɔ: “Gha lɛ́ aghɩnë kë ehɛ më kɔ ‘Kpashi, Kpashinë’ powu ëë kebë ehʋn-eyi oforu Shibanë ghë, ese ghɩnë elɛ bunë më Shìnë nʋn oforu gbonë evivinë esëkpɔ. Afannga nhɛn bá ehɛ më mici ntɔnë ghë kɔ: ‘?Kpashi, Kpashi, mëkɔ fë eyi ghë ëë ehɛ́ bunë bá eshunë báshi o, fë eyi ghë ëë ewɔ́ oria fannga nhɛn o, fë eyi ghë ëë elɛ́ atɛrɛ bu fannga nhɛn o?’ N’yonë, má ehɛ kelë kɔ: ‘Më gha boepi gha mʋn eɲë! Éka më miji, eɲënë eɲë elɛ bunë gha sheghë wunë!’ ”—Matthieu 7:21-23.

12. ?Ca bá ehʋn-eyi oforu Shibanë ghë é?

12 ?N’yonë, ca bá ehʋn-eyi oforu Shibanë ghë é? Aghɩnë kë elɛ bunë Ʒoova evivinë, kelë ëë kë bá ehʋn-eyi ëë ghë.

Aghɩnë kë eka Ofo Shiba ndanë edi ngiki

13. ?Juman nkpɔca Ofo ehɛ ëë ngikinë kɔ kebë edi amɛn é? ?Ca edi juman ntɔnë é?

13 ?Mabu Ofo evivi n’ye ëë ngikinë bë elɛ amɛn é? Ʒezi hɛ́ kɔ: “Kë bá eka Ofo Shiba nda yɔghɔ ntɔnë edi ngiki eshipatanë powu ghë, elɔ maɛn powu bë ece.” (Matthieu 24:14) Juman ntɔnë ëë Ʒoova Adashɛghɩ elele mɛnsɩ edi ebëlɛgba ghë.

14. ?Mabu lɛ́ Ofo Shibanë é? ?Ca bá emimi Shiba ntɔnë aɛn é?

14 “Eshipatanë powu ghë,” Ʒoova Adashɛghɩ eka Ofo Shiba ndanë edi ngiki. Kë ehɛ kɔ ëë lɛ́ oforu gufrëmɔndɔnnë bá emimi eshipatanë powu aɛn ayɔghɔ ghënë. Kë eyaya ngiki n’ye Ʒoova nɩ Krisë Ʒezi bɔ́ álɛ bë elɛ Ofo Shibanë Ooshì. Kë ekpa eyaya n’ye Ofo nɩ ngiki 144.000 bɔ́ eshipata n’ye, álɛ kelë lɛ Ʒezi lɛ bë edioo.—Daniel 7:14, 18; Révélation 14:1, 4.

15. ?Bu nkpɔca Ofo Shibanë bá ekpʋsʋshi é?

15 Ʒoova Adashɛghɩ ebɔ Biblë eya ngiki n’ye Ofo Shibanë bá ekpʋsʋ Satan maɛnnë powu shi. Ofosʋ pʋpʋnë lɛ, bunë ofotɩ pʋpʋ eyaya ece Satan eyi orù, ese ecɔghɔ Ofo eyinë lɛ powu, ghe kpa ghe enʋnghë n’ye! (Révélation 18:8) Ngiki gufrëmɔndɔnnë kë esɩ Ofo agbanë esë, kë ghe kpa ghe enʋnghë n’ye!—Daniel 2:44.

16. ?Aghɩca Krisë Ʒezi bá emimi aɛn é? ?Yadʋwa kë bá eso ehʋn-oo é?

16 Ʒoova Adashɛghɩ ekpa eya ngiki kɔ Krisë Ʒezi bá elɛ shiyɔ fannga nhɛn bá efɩ aghɩnë kë elɛ bunë Ofo evivi kelënë powu. Ngiki ntɔnelë ëë Krisë Ʒezi bá emimi aɛn eshipatanë ghë. Biblë hɛ́ báshi kɔ: “Ná eca yalɛghonë eru murú efuɔ elɛlɛ ëënë, ná ekpa eca ghɩnë gha pí bʋʋn óó gha ɔɔ bokagho wunë. Ghɩnë gha pí bʋʋn alɛ yalɛgho lɛ, ná ewu kelë orɔhɔ, ná eca yalɛgho oohʋn.”—Psaume 2:12, 13.

17. ?Ngiki nkpɔ cece nkpɔca, kë eka Ofo Shiba ndanë edi ngiki é?

17 Eshipatanë powu ghë, ngiki nfre nkpɔ cece ëë kë elɛ bunë Ofo evivinë, n’ye kebë eka Ofo Shiba nda yɔghɔnë edi ngiki. Ʒoova Adashɛghɩnelë esëkpɔ cece ëë kë elɛ ngiki emʋn Ofo Shibanë.