?Eɲë wú ananan oohʋn shigbënë wú?

Ofotɩ nfre aɲʋn sɛ́sɛ́ ëë nʋnghë: nkpɔ ece ngiki oohʋn gh, ese gbeenë ece ngiki rɔ ghë. Kë ghɛ́ghɛ nakwajɛ ntɛnɩ álɛ bë eboka eɲë, álɛ eɲë ewu ananan oohʋn shigbënë.

Mbë pidɛ

Oonë elë ehʋn amɛn lɛ, ntɛnɩ ebë ehʋn ngbeɲi gbonë lɛ powu nʋn Odamëga Ofo mërɩ. Bu ntɔnë eya elë bunë ghëwu yɛsɛ n’ye ebë esʋ Ofo fɛ n’ye në bá vívi mɩnɛn.

ÓRÒ 1

?Ofotɩnelë powu ëë kë eyaya nahɔnrɛnë wú?

Ofotɩnelë powu, bunë kelë ngiki ebɔ ewu nahɔnrɛnë gha lɛ́ nkpɔkpɔ. ?Bu ntɔnelë powu lɛ́ nahɔnrɛ wú?

ÓRÒ 2

?Élé eɲë éba eɔsɛ emʋn nahɔnrɛ Ofo sɛ é?

?Ɔɔ bu nkpɔnë bë eɔsɛ eya elë nahɔnrɛnë ngiki powu bë edisʋ ebɔ ofotɩ jɔ ghë wú?

ÓRÒ 3

?Aghɩca ehʋn-oo oforu gbo é?

Bunë ngiki ebɔ ewu nahɔnrɛ kelë ofosʋ ghënë, ëë lɛ́ n’ye aghɩnë kë rɔ́në, kebë eɔsɛ eta bunë ngiki elɛnë bà. ?Akɔnda ntɔnë lɛ́ nahɔnrɛ wú?

ÓRÒ 4

?Yadʋwa elë kpowukpowúelënë kë rɔ́në kë nʋn é?

Ngiki fannga nhɛn edi akɔnda n’ye aghɩnë kë rɔ́në, kerie gha rere, ese kë eyi ehʋn-oo aʋnku fuɔ. ?Mabu jɔ Biblë ehɛ jɔ ntɔnë ghë é?

ÓRÒ 5

Nahɔnrɛnë ebë emʋn camë jɔ lɛ, kpala jɔ lɛ ghë

Anʒë apʋpʋnelë ɔɔ mɛnsɩ, ese elë gha edi akɔnda n’ye kë ɔɔ mɛnsɩ dɔ́ she ntɛnɩ kë ɔɔ teteghënë.

ÓRÒ 6

?Ofo edisʋ ebɔ ofosʋ nfre powu wú?

Ngiki edi akɔnda n’ye ofosʋ nfre powu eyɛ Ofo aɛn. ?Bu ntɔnë ëë Biblë eyaya teteghë wú?

ÓRÒ 7

?Aghɩca esʋ Ofo teteghë é?

Biblënë bë eɔsɛ eboka fë álɛ fë émʋn aghɩnë kë elɛ bunë Ofo evivinë.

ÓRÒ 8

Éɲa ofosʋ pʋpʋnë shi, ésʋ Ofo ayɔghɔ ghë

Ofo Jɛ Ʒezi hɛ́ kɔ: “Àlɛ́ ghɩ gha nʋn më eji wunë, në péte eji tú më.” ?Élé eɲë éba eɔsɛ eya ghɩnë eɲë nʋn ëë eji é?

ÓRÒ 9

Ofosʋ tetenë bá elɛ eɲë éwu shiyɔ mɩɩ bë elɛ ananan!

Àlɛ́ eɲë esʋ Ʒoova, bá eyɔ eɲë shi amɛn lɛ ngbeɲi gbo lɛ.