Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 Órò 6

?Ntɩji bu nkpɔca ekɩkɩ aghɩnë kë rɔ́në é?

?Ntɩji bu nkpɔca ekɩkɩ aghɩnë kë rɔ́në é?

Ofo hɛ́ Adamë: “Fë lɛ́ ngaɲʋ, fá ekaka eyi ngaɲʋ ghë.”GENÈSE 3:19.

1. ?Aghɩnë kë rɔ́ nda yɔghɔ nkpɔca nʋghë é?

N’ye Ʒezi bá shú Betani, Ʒerizalɛmë sɛ n’yonë, ëë tcɛwu Lazarë rɔ́ mɩɩ dí mici alɛ́ dada. Ʒezi yí ëë mìnë ghë alɛ Martë lɛ, Mari lɛnë kë lɛ́ ghɩnë rɔ́në nɔndjɛelë eyighɔ. Gha nʋmɔn, ngiki fannga nhɛn kpʋ kelë. Ʒezi púlɛ Lazarë rɔnë ghë. ?Eɲë akɔnda ghë, eɲë ewu n’ye sɛ bá yɛ́yɛ Mari lɛ, Martë lɛ wú?Ka Jean 11:21-24, 38-44.

Martë mʋ aghɩnë kë rɔ́ nda yɔghɔnë dada. Në mʋ n’ye Ʒoova bá epulɛ aghɩnë kë rɔ́në, álɛ kebë ekpa ehʋoo eshipata n’ye.Ka Job 14:14, 15.

2. ?Aghɩnë kë rɔ́, élé kë bá nʋ é?

Ngaɲʋ ë kë bɔ́ óo ngiki. (Genèse 2:7; 3:19) Egha lɛ́ wawɛghɩnë kë ehʋoo sɛakɔ ghë. Sɛakɔnë ëë lɛ́ elë omunë. Bu ntɔnë ghëwu, àlɛ́ elë arɔ, bʋʋ gha kpa gha nʋ elë sɛ álɛ bë ehʋoo n’ye; elë órò-nfufu erɔ, elë gha kpa gha ɔɔ akɔnda n’ye. Bu ntɔnë ghëwu, Lazarë pie rɔ ghë púlɛnë, në gha ká jɔʋ gha hɛ́ n’ye në bá nʋ, noo aghɩnë kë rɔ́ kë gha kpa gha mʋ bʋʋ n’ye.Ka Psaume 146:4; Ecclésiaste 9:5, 6, 10.

?Ofo egbe aghɩnë kë rɔ́në la wú? Noo Biblë eya n’ye aghɩnë kë rɔ́, kë gha kpa gha ɔɔ akɔnda wunë, Ofo dɛlele ëë lɛ́ bunë kë eyaya kɔ në egbe ngiki la. Ngiki lagbe buyaya ntɔnë, gha nʋ Ofo akɔnda ghë.Ka Jérémie 7:31.

 3. ?Elë lɛ aghɩnë kë rɔ́ lɛ, bë eɔsɛ edidi jɔ wú?

Aghɩnë kë rɔ́, kë ghe elɛ̀ mbë, kë ghe ece mbë. (Psaume 115:17) Ese wawɛ pʋpʋ ebɔ aghɩnë kë rɔ́në oku elɛ̀ mbë eya elë fɛ kë gha rɔ́ wu mɩnɛn. (2 Pierre 2:4) Ʒoova enɔn elë akɔ n’ye elë gha edidi jɔ alɛ aghɩnë kë rɔ́ lɛ wu.Ka Deutéronome 18:10, 11.

4. ?Ca kë bá epie rɔ ghë epulɛ é?

Aghɩnë kë rɔ́në, afannga nhɛn bá epulɛ ewa ehʋoo eshipata n’ye. Aghɩnë kë gha mʋ Ofo, óó kë lɛ́ bu pʋpʋ esë, aghɔ bá epie rɔ ghë epulɛ.Ka Luc 23:43; Actes 24:15.

Aghɩnë kë bá epie rɔ ghë epulɛ kelënë, kë bá ehɔhɔ Ofo mʋ nahɔnrɛ ghë, kë bá kpa eya n’ye kë bɔ́ kelë ntɩji bá Ʒezi ghë álɛ kebë elɛ bunë në evivi kelënë. (Révélation 20:11-13) Aghɩnë kë bá epie rɔ ghë epulɛ kelënë, àlɛ́ kë elɛ bu ayɔghɔ, kë bá ehʋoo mɩɩ bë elɛ ananan.Ka Jean 5:28, 29.

5. ?Mabu rɔpulɛnë eya elë Ofo sɛ é?

Ofo tʋ Djɛ wá eshi n’ye, rɔ́ lɔ́ elë, álɛ ntɩji bunë ekɩkɩ aghɩnë kë rɔ́në bë elɛ nahɔnrɛ. Rɔpulɛnë eya elë Ofo kolonë alɛ Ofo opuyɛ gbɔnë lɛ. ?Micinë aghɩnë kë rɔ́ kë bá epulɛnë, ca eɲë evivi n’ye eɲë ewu é?Ka Jean 3:16; Romains 6:23.