Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 Órò 1

?Nda yɔghɔnë ëë lɛ́ nkpɔca é?

?Nda yɔghɔnë ëë lɛ́ nkpɔca é?

1. ?Ndanë pie Ofo ee gbonë ëë lɛ́ nkpɔca é?

Ofo evivi n’ye ngiki bë ewu oohʋ sɛyɛyɛ eshipata n’ye. Noo në kolo yiki ghëwu, në lɛ́ eshipata alɛ bunë nʋ ëë ghë lɛ powu. Ɲan gbɔɔdje, ná elɛ, ngikinë kë nʋ oo-oo powu ghë, kebë ewu ngbeɲi gbo oohʋ yɔghɔ. Ná eghɔ bunë elɛ ngiki epɛnë powu enɩ.Ka Jérémie 29:11.

Gufrëmɔndɔn ngʋʋ gha ɔɔsɛ gha ghɔ́ kpatakpata lɛ, orogba lɛ, rɔ lɛ gha nɩ. Ese nda yɔghɔ nkpɔ nʋghë. Ɲan gbɔɔdje, Ofo bá eghɔ ngiki gufrëmɔndɔnnelë powu enɩ, álɛ në omu gufrëmɔndɔnnë bë ebɔ kelë oku. Ngikinë kë bá ehʋoo gufrëmɔndɔn cibɩ ntɔnë ghënë, kë bá ewu bɛtɛɛ, sɛ bá eyɛ kelë ayɔghɔ nhɛn.Ka Isaïe 25:8; 33:24; Daniel 2:44.

2. ?Mabughëwu nda ntɔnë ëë ce etɛ sɛ é?

Pɛ bá erere micinë Ofo bá ekuku ngiki apʋpʋ shi eshipatanë powu ghë. (Tsephania 2:3) ?Mici nkpɔca bu ntɔnë bë eshu é? Bu apʋpʋ ntɛnɩ eshu maɛn ghë amɛnnë, Ofo Mbënë hɛ́ kelë báshi. Bu ntɔnelë eya n’ye Ofo cibɩnë dá sɛ.Ka 2 Timothée 3:1-5.

3. ?Mabu ebë elɛ é?

Ebë eghʋ Ofo Mbënë lɛ́ Biblënë ghë, ehɔhɔ Ofo mʋ. Biblë nʋ fɛ nakwanë shìnë ɔɔ ghɩkolo lɛ́ sé elë mɩnɛn. Në ehɛ elë n’ye ebë eba elɛ, álɛ ebë ehʋoo yɔghɔ amɛn, alɛ n’ye ebë eba ewu ananan oohʋ lɛ ngbeɲi gbo. Agbate, ngiki djɔghɔ ghe ekolo n’ye ngiki bë eboka eɲë álɛ eɲë emʋ Biblë eshi. Ese, noo Ofo hɛ́ báshi kɔ ebë eɔsɛ ewu ngbeɲi gbo oohʋ yɔghɔnë, elë gha eɲa ghɩʋ shi gha elɛ sɛ gha erɔrɔ elë shi bu ntɔnë ëë hɔhɔ ghë.Ka Proverbes 29:25; Révélation 14:6, 7.