Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

N’ye eɲë eba ewu ayɔghɔ nakwadjɛ ntɛnɩ ghë

N’ye eɲë eba ewu ayɔghɔ nakwadjɛ ntɛnɩ ghë

Nakwadjɛ ntɛnɩ bá eboka eɲë álɛ eɲë emʋ bu eyɛsɛ Biblënë lɛ́ Ofo Mbënë ghë. Biblë abɩnë kë ghɛ́ghɛ dá nakwa abɩnelë oghoshinë, kë eya, n’ye eɲë Biblënë ghë, eɲë eɔsɛ ewu jɔnë kë ghɛ́ghɛ rushi yɛsɛnelë eshi.

Eɲë në eka Biblë abɩnelë, édi kelë akɔnda álɛ eɲë ewu n’ye kë eba egbagba jɔnelë shi. Ʒoova Adashɛghɩnë powu, kë evivi n’ye kebë eboka eɲë álɛ eɲë emʋ Biblënë eshi eyɛsɛ.Ka Luc 24:32, 45.

Bunë ebë emʋ: Nakwanë kë rúru eyi powu nakwadjɛ ntɛnɩ ghënë, Ʒoova Adashɛghɩnelë ë kë ghɛ́ghɛ kelë.