Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 Órò 10

?Élé eɲë eba eɔsɛ emʋ ofotɩ tetenë é?

?Élé eɲë eba eɔsɛ emʋ ofotɩ tetenë é?

“Eɲë ele Ofo agbaghɩ pʋpʋnelë aɛn ghë.”MATTHIEU 7:15.

“Kë ehɛ ngiki powu ngbeɲi kɔ kë mʋ Ofo, ese bunë kë elɛnë eya n’ye kë cí ëë.”TITE 1:16.

1. ?Ofotɩ tetenë lɛ́ nkpɔ tcetce an?

Ʒezi yá ëë ejiti aghɩnë ofotɩ tete nkpɔ tcetce. Në bɔ́ ëë pɔ́pɔ shigbënë elɛ yiki efɩ ananan oohʋnë. Ʒezi hɛ́ kɔ: “Ngiki djee nhɛn ë kë ebɔ” shigbë ntɔnë. (Matthieu 7:14) Ofo edisʋ ebɔ ofotɩnë ekpɩ ëë nahɔnrɛ Mbënë ghë elɛ bu. Ofosʋghɩ tetenë powu, kë eo-omu, kë eɔ ntɩji nkpɔ.Ka Jean 4:23, 24; 14:6; Éphésiens 4:4, 5.

2. ?Mabu jɔ Ʒezi hɛ́ Kretiɛn pʋpʋnelë sɛ é?

Ʒezi hɛ́ báshi kɔ Ofo agbaghɩ pʋpʋnelë kë bá etcɔghɔ Kretiɛn shigbë tetenë. Kë elɛ fɛ kë lɛ́ ofoghɩ tete mɩnɛn. Kë ehɛ kɔ kelë ofotɩnelë esë kë lɛ́ Kretiɛn ofotɩ. Ese eɲë eɔsɛ emʋ n’ye kë bá nʋ teteghë. ?Élé eɲë éba émʋ é? Kretiɛn tetenë kë elɛ bu ayɔghɔnë, ofotɩ tetenë esëkpɔ ghë ë kë epie esɔ.Ka Matthieu 7:13-23.

3. ?Élé eɲë eba eɔsɛ emʋ ofosʋghɩ tetenë é?

Éwu bu oninë bë elɛ eɲë emʋ kelë:

  • Ofosʋghɩ tetenë, kë ewu Biblënë lɛ́ Ofo Mbënë ghɩ. Kë elele mɛnsɩ ekpʋ Biblë mbratishinë ehʋoo. Ofotɩ tetenë gha nʋ fɛ ofotɩnë eyaya ngiki akɔnda bu mɩnɛn. (Matthieu 15:7-9) Ofosʋghɩ tetenë, kë epɔpɔ bunë kë eyayanë ghë ehʋoo.Ka Jean 17:17; 2 Timothée 3:16, 17.

  •   Ʒezi ejiti aghɩ tetenë, kë etce Ofo Ʒoova eyi orù. Ʒezi tcé Ofo eyi orù, në lɛ́ ngiki mʋ ëë. Në bóka ngiki kë mʋ Ofo, në yáya kelë n’ye kebë eba esɛrɛofo álɛ Ofo eyinë bë elɛ etcele. (Matthieu 6:9) ?N’ye eɲë ehʋoonë, ofotɩ nkpɔca elɛ ngiki emʋ Ofo eyinë é?Ka Jean 17:26; Romains 10:13, 14.

  • Kretiɛn tetenelë kë eka Ofo Shiba jɔ. Ofo tʋ Ʒezi wá ká Shiba nda yɔghɔnë. Ofo Shibanë lɛ́ bu nkpɔ tcetcenë maɛnnë powu bë eji ntɩ. Ʒezi ká nda ntɔnë mɩɩ shu ëë rɔ mici. (Luc 4:43; 8:1; 23:42, 43) Në hɛ́ kɔ në ejiti aghɩnë kebë eka nda ntɔnë. ?Àlɛ́ yiki eda eɲë sɛ eka Ofo Shiba ndanë, eɲë akɔnda ghë, ofotɩ nkpɔca ghë apɔ-ntɔnë eyi é?Ka Matthieu 24:14.

  • Ʒezi ejiti aghɩnë, kë ghe ebɔ kelë esë ghe ejiji maɛn pʋpʋ ntɛnɩ jɔ ghë. Noo kë ghe ebɔ kelë esë ghe ejiji politikë lɛ, aghönë ngiki eghʋ lɛ ghë, eɲë eɔsɛ emʋ kelë. (Jean 17:16; 18:36) Kë ghe kpa ghe elɛ bu kwa, kë ghe eta fu fɛ n’ye maɛnnë eba elɛ mɩnɛn.Ka Jacques 4:4.

  • Kretiɛn tetenelë, kë kolo kelë esë nahɔnrɛghë. Ofo Mbënë ghë, kë ehɔhɔ n’ye kebë eba ewu mbë nfre nfre powu ghɩ. Ofotɩ kwanelë, kë nʋ aghö fannganë maɛnnë eghʋnë eji, ese ofosʋghɩ tetenelë, kë ghe edisʋ ghe elɛ bu ntɔnë. (Mika 4:1-3) Kretiɛn tetenelë, kë ebɔ kelë cibɩ lɛ, bunë kë ɔɔ lɛ eboka ngiki, ele kelë ndɔnʋ.Ka Jean 13:34, 35; 1 Jean 4:20.

4. ?Eɲë eɔsɛ emʋ ofotɩ tetenë wú?

?Ofotɩ nkpɔca, ëë bunë eyayanë powu epie Ofo Mbënë ghë é, etce Ofo eyinë orù é, ehɛ ngiki n’ye Ofo Shibanë esëkpɔ lɛ́ bunë maɛnnë bë eji ntɩ é? ?Ofotɩ nkpɔca ghë ngiki elɛ kolo bu é, kë epete eji etu aghö é? ?Élé eɲë wu é?Ka 1 Jean 3:10-12.