Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 Órò 2

?Ca lɛ́ Ofo é?

?Ca lɛ́ Ofo é?

1. ?Mabughëwu ebë esʋ Ofo é?

Ofo tetenë ëë lɛ́ bu kwapowu. Në gha ɔɔ eshi, në gha ɔɔ orù. (Psaume 90:2) Në ë në lɛ́ nda yɔghɔnë nʋ Biblë ghënë Tishi. (1 Timothée 1:11) Noo Ofo ëë lɔ́ elë oohʋnë, ëë esëkpɔ tcetce ebë esʋ.Ka Révélation 4:11.

2. ?Élé Ofo bá nʋ é?

Ghɩʋ gha boepi gha wú Ofo se, noo në lɛ́ Wawɛ. Wawɛghɩ oohʋ dɔomu she elënë enʋ eshipata n’ye oohʋ. (Jean 1:18; 4:24) Ese, ebë eɔsɛ emʋ n’ye Ofo bá nʋ, àlɛ́ elë ewɛsɛ bunë lɛ́në powu. Fɛ bu ntɛnɩ mɩnɛn, fëlɛrë lɛ, timɔn nfre nfre lɛ, kë eya elë n’ye Ofo kolo elë, aɛn ji ëë shi. N’ye oforu bá dɔomunë, eya elë Ofo mɛnsɩnë.Ka Romains 1:20.

Àlɛ́ elë eka Biblë, ebë ekpa eɔsɛ emʋ n’ye Ofo bá nʋ eyɛsɛ edɔ. Fɛ bu ntɛnɩ mɩnɛn, Biblënë ehɛ elë bunë Ofo kolo alɛ bunë në gha kolo lɛ, n’ye në eba elɛ alɛ ngiki lɛ, alɛ n’ye në eba elɛ nie bu jɔ powu ghë lɛ.Ka Psaume 103:7-10.

3. ?Ofo dí eyi wú?

Ʒezi hɛ́ kɔ: “Elë Shìnë nʋ oforu, lɛ́ fë eyinë bë elɛ etcele.” (Matthieu 6:9) Agbate, Ofo ɔɔ juman eyi dɔ́, ese omu eyi tetenë, lɛ́ nkpɔ tcetce. Mbë nkpɔ ɔɔ n’ye eba elɛlɛ ëë. Abɛ ghë, kë elɛlɛ ëë “Ʒoova.” Ese, ngiki djɔghɔ, kë ehɛ “Yave.”Ka Psaume 83:18.

Biblë fannga nhɛn ghë, kë ghɔ́ Ofo eyinë nɩ, kë bɔ́ Kpashi alɛ Ofo lɛ ghɛ́ghɛ bá ëë oku. Ese epidɛ ghë, kë ghɛ́ghɛ Ofo eyinë dɔ́ she eki 7000 (akpɩ lɔhʋ-arɩ) Biblënë ghë. Ʒezi lɛ́ ngiki mʋ Ofo eyinë, n’ye në bá yáya kelë Ofo jɔ.Ka Jean 17:26.

Fɛ shì kologho ntɛnɩ mɩnɛn, Ofo elɛ bunë bë eba elë eyɛ ngbeɲi gbo.

4. ?Ʒoova edi elë akɔnda an, ekpɩ elë an?

?Noo ngiki fannga nhɛn epɛ ghëwu, ebë eɔsɛ ehɛ kɔ bu ntɔnë eya n’ye Ʒoova lɛ́ Ofonë ghe ekpɩ elë wuan? Ngiki aghɔ ehɛ kɔ në elɛ elë epɛ álɛ në ewu kɔ́ ekolo në o. Ese jɔ ntɔnë gha lɛ́ nahɔnrɛ.Ka Jacques 1:13.

Ofo lɔ́ yiki shigbë álɛ bë enɩ ee bunë kolo ebɔ. N’ye Ofo bá lɛ́në, ebɔ eya elë n’ye, elë powu, ekpɛkpɛ alɔ ëë ngbeɲi. ?N’ye elë omunë, elë eba evivi n’ye ebë esʋ Ofonë, mëkɔ eyɛyɛ elë sɛ o? (Josué 24:15) Ese ngiki fannga nhɛn, kë elɛ ngiki fuɔ lakwa, kë elɛ pɛ edɔ. Bu kwanë ngiki elɛnë, erɛrɛ Ʒoova edɔ.Ka Genèse 6:5, 6.

Ʒoova lɛ́ Ofonë edi elë akɔnda, ekpɩ elë. Në evivi n’ye ebë ehʋoo sɛyɛyɛ ghë. Ɲan gbɔɔdje, ná ekuku pɛ lɛ, aghɩnë kë ése pɛ lɛ shi. Cinʋ-nhɛn, në mʋ bunë ghëwu në eɲa pɛ shi eshu. Órò 8 (epienë) ghë, eba emʋ bunë ghëwu në eɲa pɛ shi eshu.Ka 2 Pierre 2:9; 3:7, 13.

5. ?Élé ebë eba eɔsɛ erɩeda Ofo sɛ é?

Ʒoova ehɛ elë kɔ ebë eghʋ ofosɛrɛ ghë erɩeda në sɛ. Në edi elë powu akɔnda. (Psaume 65:2; 145:18) Në edisʋ eɲa lakwa shi ehɔ elë. Àlɛ́ bɔ́bɔ́ mici djɔghɔ elë elɛ lakwa, në ewu mɛnsɩnë elë elele elɛ bunë bë eyɛ në aɛn. Bu ntɔnë ghëwu, lakwaghɩnë elɛ kʋra, ebë eɔsɛ elɛ Ofo tcɛwuelë tete.Ka Psaume 103:12-14; Jacques 4:8.

Noo Ʒoova lɔ́ elë oohʋnë, ebë ekolo në edɔ eshe n’ye eba kolo ngiki powu. (Marc 12:30) Noo eɲë kolo në ghëwu, àlɛ́ eɲë ehɔhɔ Ofo mʋ edɔ eyi, àlɛ́ eɲë elɛ bunë në evivinë, eɲë eɔsɛ erɩeda në sɛ ayɔghɔ nhɛn.Ka 1 Timothée 2:4; 1 Jean 5:3.