Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 Órò 14

?Mabughëwu Ofo eo ëë ngikinë omu é?

?Mabughëwu Ofo eo ëë ngikinë omu é?

1. ?Lahɔgbo, mabughëwu Ofo óo Israɛlë ngikinë omu é?

Ofo óo Abrahamë djɛelënë omu lɛ́ maɛn nkpɔ, lɔ́ kelë mbra. Në lɛ́lɛ maɛn ntɔnë “Israɛlë.” Në bɔ́ në Mbënë lɛ, n’ye kebë eba esʋ në nahɔnrɛghënë lɛ, lé kelë mërɩ. (Psaume 147:19, 20) Bu ntɔnë ghëwu, ngikinë kë nʋ maɛnnë powu ghë, kebë eɔsɛ ewu shiyɔ.Ka Genèse 22:18.

Ofo nɩ Israɛelë ngikinë bɔ́ álɛ kebë elɛ në adashɛghɩ. Kelë oonë kë hʋnë eya n’ye aghɩnë kë ewu Ofo mbranë ghɩnë, kë ewu mbuafuɛ. (Deutéronome 4:6) Pie Israɛlë ngikinë ghë, ngiki fuɔ esë bë eɔsɛ ehɔhɔ n’ye kebë eba emʋ Ofo tetenë.Ka Isaïe 43:10, 12.

2. ?Mabughëwu Kretiɛn tetenelë kë óo-omu é?

Oohʋnë në eyi ngbeɲi, Israɛlë gha kpa gha ɔɔ Ofo shiyɔnë n’ye. Ʒoova nɩ Kretiɛn ofokwanë bɔ́, bë bá ëë oku. (Matthieu 21:43; 23:37, 38) Amɛn, Kretiɛn tetenelë, kë bɔ́ Israɛlë ngikinë oku edi Ʒoova adashɛ.Ka Actes 15:14, 17.

Ʒezi óo ëë ejiti aghɩnë omu álɛ kebë eka Ofo ndanë edi ngiki powu, álɛ ngiki ntɔnë esë bë ekaci në ejiti aghɩ. (Matthieu 10:7, 11; 24:14; 28:19, 20) Amɛnnë enʋ maɛn pʋpʋnë ëë mici rere-kunë ghë, juman ntɔnë esë ejila. Pie wɔ́wɔ́ mɩɩ shu amɛn, pëlɛ ë Ʒoova gbɔ́ óo ngiki fannga nhɛn omu maɛnnë powu ghë álɛ kebë esʋ në nahɔnrɛghë. (Révélation 7:9, 10) Kretiɛn tetenelë, kë eo-omu álɛ kebë ele kelë esë ndɔnʋ, álɛ kebë eboka kelë esë. Eshipatanë powu ghë, kë eyaya Biblë bu nkpɔkpɔnë kelë djɛmɛnnelë ghë.Ka Hébreux 10:24, 25.

 3. ?Élé amɛn Ʒoova Adashɛghɩ omuonë bá óo-órò é?

Nahɔnrɛnë nʋ Biblë ghë, óó ngiki lógho ëë shinë, pie agbʋʋ 1870 (akpɩ nkpɔ alɛ ya epiè omu ebranso lɛ) ghënë, ngiki djee nhɛn, kë elɛlɛ kelë esë Biblë gbagbashighɩ, kë sɔ́ ëë bá ngbɛ. Kë wú n’ye Ʒezi óo Kretiɛn ofokwanë ngiki omu alɛ́ kebë eka Ofo ndanë edi ngiki. Abaʋ, kë ká dá juman ntɔnë dí ootu fannga nhɛn ghë. Kë dísʋ bɔ́ n’ye kebë elɛlɛ kelë Ʒoova Adashɛghɩ agbʋʋ 1931 (akpɩ nkpɔ alɛ ya ɲaako omu ebrasa-eji-nkpɔ lɛ) ghë.Ka Actes 1:8; 2:1, 4; 5:42.

4. ?Élé Ʒoova Adashɛghɩ omuonë bá nʋ é?

Akotonelë brɛsʋ, ngiki djee nhɛn mími Kretiɛn ofokwanë powu aɛn. Kë mʋ n’ye Ʒezi ëë lɛ́ ofokwanë Kpashi. (Actes 16:4, 5) Amɛn esë, ngɩmɛn djee nhɛn emimi Ʒoova Adashɛghɩnë kë nʋ maɛnnë powu ghë aɛn. Ngɩmɛn ntɔnelë, kë ekpɩ jumannë Ʒoova Adashɛghɩ Betɛlënelë edi, kë emimi kelë aɛn ë kë eɔsɛ eghɛghɛ nakwa fannganë elë ebɔ egbagba Biblë shi mbë nfre nfre dɔ́ she 600 (ya lɔhʋ) ghë. N’ye kë eba elɛnë, elɛ kë emimi ofokwanë aɛn, ofokwanë dɔ́ she 100.000 (akpɩ ya nkpɔ) eshipatanë powu ghë. Kë ebɔ Biblënë ele kelë powu ndɔnʋ. Ofokwanë powu ghë, eyikpe sɔnsɔn elɛ ngɩmɛnnë kë eboka kelë nɔndjɛelë. Eyikpe ntɔnelë, kë ekpɩ aghɩnë kë esʋ Ofonë powu, kë edi kelë akɔnda, kë ekolo kelë ayɔghɔ nhɛn.Ka 1 Pierre 5:2, 3.

Ʒoova Adashɛghɩnë, kë óo-omu álɛ kebë eka nda yɔghɔnë edi ngiki, álɛ ngiki ntɔnelë esë, kebë elɛ Ʒezi ejiti aghɩ. Fɛ akotonelë mɩnɛn, elë eyi ereni ereni eka Ofo Mbënë. (Actes 20:20) Elë esë, elë egbagba Biblë shi alɛ ngikinë kë kolo nahɔnrɛnë lɛ. Ese elë Ʒoova Adashɛghɩnë, elë gha lɛ́ ofotɩnë esʋ Ofo nahɔnrɛghë esëkpɔ. Elɛ shikwa nkpɔ, eɔ Shìnë kolo elë. Elë powu, elɛ nɔndjɛelë, elë ekpɩ elë esë, elë edi elë esë akɔnda. (2 Thessaloniciens 1:3) Ʒoova ngikinë, kë lɛ́ shikwa nkpɔ ntɛnɩ ewu sɛyɛyɛ eshipatanë powu ghë, noo kë eo-omu elɛ bunë eyɛ Ofo aɛn, kë ekpa eboka ngiki fuɔ esë.Ka Psaume 33:12; Actes 20:35.