Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 Órò 9

?Élé eɲë shikwa bë eba eɔsɛ ewu sɛyɛyɛ é?

?Élé eɲë shikwa bë eba eɔsɛ ewu sɛyɛyɛ é?

1. ?Mabughëwu àlɛ́ ngiki kë evi ele akɩ bà elɛ shikwa ewu sɛyɛyɛ é?

Nda yɔghɔnë pie Ʒoova, Ofo sɛyɛyɛghonë evivi n’ye shikwa powu bë ewu sɛyɛyɛnë, ee gbo. (1 Timothée 1:11) Ëë sé vi. Àlɛ́ yikpe lɛ yighɔ lɛ ale akɩ bà evi, bë elɛ shikwanë bë ewu sɛyɛyɛ noo vi ntɔnë elɛ opu ghe eji kelë lɛ, kelë djɛelë lɛ n’ye mici nkpɔ kë bá eɲa. Kretiɛn powu bë ewu kelë oo mbranë eya n’ye ngiki bë eba evinë ghɩ.Ka Luc 2:1, 4, 5.

?Élé Ofo eba ewu vi é? Në evivi n’ye yikpe lɛ yighɔ lɛ kë avi, kebë eso aɔn nkpɔ mɩɩ bë elɛ wɔwɔ. Ʒoova evivi n’ye tca lɛ ya lɛ bë edi etcele, kë gha elɛ ghɔkpe. (Hébreux 13:4) Në gha kolo ɲa. (Malaki 2:16) Ese në elɔ kretiɛn shigbë álɛ bë eɲa eyi evi ghɩ fuɔ àlɛ́ ghɩnë vínë elɛ ghɔkpe.Ka Matthieu 19:3-6, 9.

2. ?Élé tca lɛ ya lɛ kebë eba elɛ kelë esë é?

Ʒoova lɛ́ yikpe lɛ yighɔ lɛ, álɛ kebë eboka kelë esë shikwa oohʋ ghë. (Genèse 2:18) Noo tca ëë lɛ́ ereni shìnë, ëë bë eboepi elɔ ëë erenighɩ mpʋ lɛ, talɛ lɛ, sɛakɔ bu fuɔ lɛ; ëë bë ekpa eyaya kelë Ofo Mbë. Në ékolo ya edɔ tete. Tca lɛ ya lɛ, kebë ewu kelë esë ghɩ. Noo ngikinë kë ví powu kë lɛ́ lakwaghɩ, álɛ kebë ewu shikwa sɛyɛyɛnë, yɛsɛ n’ye kebë eɲa lakwa shi ehɔ kelë esë.Ka Éphésiens 4:31, 32; 5:22-25, 33; 1 Pierre 3:7.

3. ?Àlɛ́ eɲë gha wú sɛyɛyɛ eɲë vinë ghë, eɲë eɲa wú?

Àlɛ́ eɲë gha wú sɛyɛyɛ eɲë vinë ghë, eɲë aɲʋ powu, eɲë elele mɛnsɩ ekolo eɲë esë. (1 Corinthiens 13:4, 5) Ofo Mbënë hɛ́ kɔ àlɛ́ eɲë aɔɔ jɔ eɲë vinë ghë, eɲë gha ekashi wu.Ka 1 Corinthiens 7:10-13.

4. ?Ngbɔdjɛelë, mabu Ofo bá elɛ elɔ eɲë é?

Ʒoova evivi n’ye eɲë ewu sɛyɛyɛ. Në eo eɲë jɔ yɔghɔnë bë elɛ eɲë ehʋoo ayɔghɔ ghë. Aɛn jí eɲë shìelë shi, kë kpa mʋ bu dɔ́ she eɲë. Bu ntɔnë ghëwu Ofo evivi n’ye eɲë ece kelë mbë álɛ eɲë ewu sɛyɛyɛ. (Colossiens 3:20) Ʒoova ekpa evivi n’ye eɲë ewu sɛyɛyɛ edi juman elɔ Në alɛ në Djɛnë lɛ.Ka Ecclésiaste 11:9-12:1; Matthieu 19:13-15; 21:15, 16.

5. ?Shìelë, mabu eɲë eɔsɛ elɛ álɛ eɲë djɛelë bë ewu sɛyɛyɛ é?

Eɲë edi juman edɔ álɛ eɲë elɔ eɲë djɛelë mpʋ lɛ, shirɛku lɛ, talɛ lɛ. (1 Timothée 5:8) Ese álɛ kebë ewu sɛyɛyɛ tetenë, eɲë ekpa eyaya kelë Ofo kolo alɛ n’ye kebë eba ehɔhɔ Ofo mʋ lɛ. (Éphésiens 6:4) N’ye eɲë eba eya n’ye eɲë kolo Ofonë, bë eɔsɛ eci eɲë djɛelë oghorumɔn aba. Àlɛ́ eɲë ebɔ Ofo Mbënë eyaya eɲë djɛelë bu, bu ntɔnë bë eɔsɛ eru kelë akɔnda epete ayɔghɔ ghë.Ka Deutéronome 6:4-7; Proverbes 22:6.

Sɛ eyɛyɛ ngbɔdjɛelë àlɛ́ eɲë ele kelë ndɔnʋ, àlɛ́ eɲë efufu kelë eyi shi. Ese àlɛ́ kë elɛ bu pʋpʋ, yɛsɛ n’ye eɲë eya kelë n’ye kebë eba elɛ, eɲë erɩ kelë rɔkɔ, eɲë ele kelë ti bɔ́bɔ́ esë. Bu ntɔnë bë esasa kelë, bë elɛ kë ghe elɛ bu kwanë bë elɛ kë ghe ewu sɛyɛyɛ. (Proverbes 22:15) Ese eɲë ghe ele kelë ti mɩɩ eɲë eba kelë ɲariɛ.Ka Colossiens 3:21.

Ʒoova Adashɛghɩ ghɛ́ghɛ nakwa fannganë eboka shìelë lɛ, djɛelë lɛ oohʋ. Kë bɔ́ Biblë akɔnda ghɛ́ghɛ nakwa ntɔnelë.Ka Psaume 19:7, 11.