Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 JƆVIVI 7

?Mabu më élɛ àlɛ́ yiki emianmian më sa ghë é?

?Mabu më élɛ àlɛ́ yiki emianmian më sa ghë é?

BUNË GHËWU FË ÉMƲN ËË ESHI

Bunë fá elɛ sa jɔ ghë amɛnnë, bá eci fë oohʋnnë aba tete ngbeɲi gbo.

?MABU ÉLƐ É?

Di bu ntɛnɩ akɔnda: Hitɛrë lɛ Maikë lɛ, kë ewu kelë esë, amɛn lɛ́ vɛ aɲʋn. Ese, Hitɛrë ee gbo, elɛ fɛ n’ye në mʋn Maikë nʋnmɔn mɩnɛn. Mici powu, kë eghɛghɛ bu ece kelë esë. Kë ebɔ cibɩ fannga nhɛn edidi jɔ, mici jɔghɔ cingrafë ghë. Jɔnë kë edidinë ghe rere! Ese pëlɛ, Maikë evivi n’ye bë eyi epi, bë elɛ bu edɔ eshe jɔdidinë.

Vɛ aɲʋnnë sáasɛnë ghë, Maikë lɛ Hitɛrë lɛ, kë ɲíɲi kelë esë bà, kë tútu kelë esë eyimbu ghë je. Ese, kë gha lɛ́ bu gha dɔ́ gha she ntɔnë. Hitɛrë gha vivi n’ye bë eyi epi. Ese, në gha kpa gha vivi n’ye në eka Maikë shi. Ghɩʋn ghe lɔ́ në sɛyɛyɛ fɛ Maikë mɩnɛn. Hitɛrë ekpa ehɛ ëë esë kɔ: ‘Më lɛ Maikë lɛ, ekólo elë esë...’

?Saci agbʋʋn pí fë vi ghë, ë fë nʋn Hitɛrë oku, sa bu fuɔ nkpɔca fë élɛ é?

RISHI DI AKƆNDA!

Sa lɛ́ bu yɔghɔnë Ofo bë hɔ́ aghɩnë kë vínë esëkpɔ. Àlɛ́ fë gha vi, ese fë esanë, fë ewu bu yɔghɔ ntɔnë lopu. Bu ntɔnë nʋn fɛ talɛ yɔghɔnë kë hɔ́ fë, ese fë ebɔ ëë elɛ ntungbo pu mɩnɛn.

Àlɛ́ fë emɔn ti ngboru, óó fë evivi n’ye fë eru fɛ ahuɔn mɩnɛnnë, bunë nʋn ëë ghënë, fë epɔ ewu ëë. Nhɛn ëë bu eba eyi àlɛ́ fë epete eji etu Ofo mbra ntɛnɩ: “Eɲë gha élɛ bunë sɛhɛ pʋpʋ eshu eɲë rupu eɲë elɛnë.”—1 Thessaloniciens 4:3.

?Mabu fë éwu aji àlɛ́ fë gha wú mbra ntɛnɩ ghɩ wué? Biblë ehɛ kɔ: “Ese bunë sɛhɛ pʋpʋ eshu ghɩ rupu n’ye bë elɛnë, àlɛ́ në elɛ ëë eyi, në elɛ lakwa efu omunë sɛ.” (1 Corinthiens 6:18) ?Élé jɔ ntɔnë bá lɛ́ nahɔnrɛ é?

 Ngiki wɛ́sɛ bu, kë wú n’ye ncasɔghɔ lɛ ngɔyighɔ lɛ fannganë kë sá, ese kë gha ví se wunë, jɔ nfre ntɛnɩelë nkpɔ fɩ kelë, agheci dɔ́ she ntɛnɩelë bɔ́bɔ́.

  • JƆRƐRƐ. Ncasɔghɔ lɛ ngɔyighɔ lɛnë kë sá, ese kë gha ví se wunë, afannga nhɛn ehɛ kɔ bu ntɔnë erɛrɛ kelë.

  • NTƖJI EHƲNHƲNSHI. Àlɛ́ ngiki aɲʋn esa erere, owu-nkpɔ evivi ëë esë: ‘?Ghɩ fuɔ nkpɔca më kɛlɛghonë boepi sá é?’

  • BU POWU EYƐYƐSHI. Bunë ngɔyighɔ evivi tetenë, ëë lɛ́ ghɩnë bë ebidi kelë shi, ghɩnë ghe eviɛ bunë bë eba ëë esëkpɔ eyɛnë. Ncasɔghɔ fannga nhɛn esë, kë ehɛ kɔ kë gha kolo yighɔjenë kë asɩ puɔpuɔ óó edisʋ n’ye kebë esanë.

  • Jɔnë fë éɲishi: Àlɛ́ fë esa, ese fë gha vi se wunë, fë ewu fë esë lopu, fë ecɔghɔ bu yɔghɔ gbɔ tete. (Romains 1:24) Fë sɛnë kpɛkpɛ alɔ dɔ́, gha wu ëë lopu!

Ya n’ye fë ɔɔ mɛnsɩnë bë eboka fë álɛ ‘fë ghe elɛ bunë sɛhɛ pʋpʋ eshu fë rupu fë elɛnë.’ (1 Thessaloniciens 4:3) N’yonë, àlɛ́ fë avi mici nkpɔ, fë lɛ ghɩnë fë vínë lɛ bë eɔsɛ esa. Fá ewu sɛyɛyɛ ayɔghɔ nhɛn ëë ghë, opu ghe eji fë, bu powu ghe eyɛyɛshi fë ngbeɲi fɛ n’ye eba eyɛyɛshi elɔ aghɩnë kë gha vi, ese kë esanë mɩnɛn.—Proverbes 7:22, 23; 1 Corinthiens 7:3.

 ?AKƆNDA NKPƆCA FË EDI É?

  • ?Ghɩnë kolo fë tetenë, bë evivi n’ye bë elɛ fë bunë bë elɛ sɛ ghe eyɛ fë, bunë bë ehʋn fë sɛ wú?

  • ?Ghɩnë kolo fë tetenë, bë evivi n’ye fë elɛ bunë bë ecɔghɔ fë lɛ Ofo lɛ ncɔcɔnë wú?—Hébreux 13:4.