Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 JƆVIVI 4

?Élé më éba ebaba bu kwanë më lɛ́në eyɛ é?

?Élé më éba ebaba bu kwanë më lɛ́në eyɛ é?

BUNË GHËWU FË ÉMƲN ËË ESHI

Àlɛ́ fë amʋn n’ye fë nɛ́piɛ óó fë ahɛ ëënë, bu ntɔnë bë eboka fë álɛ fë elɛ bu eyɛsɛ, ngiki bë ekpa eji fë ntɩ.

?MABU ÉLƐ É?

Di bu ntɛnɩ akɔnda: Timë lɛ cɛwuelë lɛ, kë egbegbe. Ese, Timë nɛ́ balɔn, óo ghɩnë në lɛ ëë lɛ ereni dáda sɛnë tomobi vɛ shi.

?Saci fë ëë fë lɛ́ Timë, sa mabu fë élɛ é?

RISHI DI AKƆNDA!

ƆƆ BU ARƖNË FË EƆSƐ ELƐ:

 1. Fë énɛobu eyi.

 2. Fë ébɔ ëë enini efu ghɩ fuɔ ngboru.

 3. Fë éhɛ ghɩnë tomobinë lɛ́ eenë nahɔnrɛnë, fë ekpa ehɛ ëë kɔ fá enɛ bunë fë cɔ́ghɔnë apɩ.

Fë eɔsɛ evivi n’ye fë élɛ bu 1 ghënë. Ese, ɔɔ bu yɔghɔnë fë ewu aji mici powu àlɛ́ fë amʋn n’ye fë nɛ́piɛ óó fë ahɛ ëë, àlɛ́ bɔ́bɔ́, kɔ́ fë óo yiki tomobi vɛ shi o, kɔ́ fë lɛ́ bu pʋ fuɔ o.

 BU ARƖNË GHËWU FË EHƐ KƆ FË NƐ́PIƐ

 1. Bu ntɔnë ëë yɛsɛ n’ye fë élɛ.

  Biblë ehɛ kɔ: “Bu powu ghë, elë evivi n’ye ebë edi tɩnɩnɩ fùnë elë etanë ghë.”—Hébreux 13:18.

 2. Ngiki edisʋ eɲa lakwa shi ehɔ aghɩnë kë emʋn n’ye kë nɛ́piɛ óó kë ekpa ehɛ ëënë.

  Biblë ehɛ kɔ: “Ghɩnë ebidi lakwanë në lɛ́në shinë ghe ewu ayɔghɔ, ese ghɩnë ehɛ në lakwanë në lɛ́në, kebë ewu në orɔhɔ eɲa lakwa shi ehɔ në.”—Proverbes 28:13.

 3. Ntɛnɩ yɛsɛ tetenë, ëë lɛ́ n’ye eyɛyɛ Ofo sɛ.

  Biblë ehɛ kɔ: “Ʒoova etu ghɩnë elogho n’ye në bá nʋnnë shinë tiɛ, ese në lɛ aghɩnë kë sheghënë lɛ, kë edi cɛwu tete.”—Proverbes 3:32.

Karina ɔɔ agbʋʋn 20. Polisë ngiki lɔ́ në apɩ në enɛ noo në nɛ́ tomobi obu dɔ́. Yighɔje ntɔnë léle mɛnsɩ lógho ëë shi. Ese, gha ɔɔsɛ bë ekɩ mɩɩ bë elɛ ananan. Karina hɛ́ kɔ: “Agbʋʋn nkpɔ sáasɛ, më shì wú apɩnë kë lɔ́ mënë, ëë nakwanë. Më wú mianmian dɔ́ tete!”

?Mabu Karina hɔ́hɔ é? Në hɛ́ kɔ: “Lakwanë fë lɛ́ óó fë elogho ëë shinë, ecɔghɔ bu eyi. Ngbeɲi gbo, fë epɔ enɛ ëë apɩ taa!”

N’YE FË ÉBA EHƆHƆ BU ÀLƐ́ FË ANƐ APIƐ

Biblë ehɛ kɔ: “Elë powu, elë enɛ epiɛ eki fannga nhɛn.” (Jacques 3:2, bunë kë ghɛ́ghɛ dá agbanë oghoshi) Fɛ n’ye ebá wúnë mɩnɛn, ghɩ amʋn ëë lakwanë mɛnsɩghë, në eya n’ye në ése në esë eshi, n’ye aɛn jí në shi.

Bu fuɔnë fë ekpa élɛnë, ëë lɛ́ n’ye lakwanë fë lɛ́në, fë éhɔhɔ bu ëë ghë. Yighɔjenë kë elɛlɛ ëë Vera ehɛ kɔ: “Bunë më lɛ́ óó më nɛ́piɛ ëë ghënë powu, më elele mɛnsɩ ewu ntɛnɩ më éɲishi ëë ghë, ntɛnɩ bë eboka më, álɛ më ekaci ghɩ yɔghɔ, álɛ më émʋn n’ye më eba elɛ eyɛsɛ mici fuɔ.” Elë éwu n’ye, fë esë, fë éba eɔsɛ elɛ ëë.

Fë bɔ́ më-shì bekanë cé tá. Fë cɔ́ghɔ ëë. ?N’yonë, mabu fë élɛ é?

 • Fë écɛomu, eji ntɩ n’ye më-shì ghe emʋn.

 • Fë éhɛ më-shì bunë shú teteghë.

 • Fë éhɛ më-shì bunë shú, ese fë ébɔ ëë enini efu ghɩ fuɔ ngboru.

Fë yí pase bu. Ese, noo fë gha ká bu wunë, fë gha fɩ bu. ?N’yonë, mabu fë élɛ é?

 • Fë éhɛ kɔ bunë kë lɔ́ eɲënë kpɛkpɛ dɔ́.

 • Fë émʋn n’ye fë omunë ëë fë lɛ́ fë gha fɩ bu.

 • Fë éhɛ kɔ më-kpashinë ëë gha kolo fë.

Àlɛ́ fë eghagha lakwanë fë lɛ́ lahɔ gbonë ghë eyi, fë enʋn fɛ ghɩnë eta tomobi, ese ekpɩ aji gbo mɩnɛn.

 Pëlɛ, bunë ehɛ́ ëë jɔ petenë, di ëë akɔnda, bɔ fë esë bá (1) më-shìnë lɛ, (2) më-kpashinë lɛ oku. ?Élé kebë eba ewu fë àlɛ́ fë ahɛ kɔ fë nɛ́piɛ mɛnsɩghë é? ?Élé kebë eba ewu fë àlɛ́ fë elogho n’ye fë nɛ́piɛnë shi é?

Pëlɛ, di bunë fë lɛ́ óó gha yɛsɛ wunë akɔnda agbʋʋnnë sáasɛnë ghë, álɛ fë egbagba jɔ ntɛnɩelë shi.

?Mabu më lɛ́ óó gha yɛsɛ wué? ?Élé më bá lɛ́ bu ntɔnë ngbeɲi é?

 • Më lógho ëë shi.

 • Më bɔ́ ëë níni fú ghɩ fuɔ ngboru.

 • Mɛnsɩghë, më hɛ́ kɔ më nɛ́piɛ.

?Àlɛ́ fë gha hɛ́ kɔ fë nɛ́piɛ óó nʋnmɔ́nnë, mabu jɔ fë hɛ́ fë esë é?

 • Yɛsɛ: Bu ntɔnë ká më miji, më wú sɛghë!

 • Jɔ erɛrɛ më: Saci më mʋn, sa më hɛ́ nahɔnrɛnë.

?Saci élé fë bá ɔɔsɛ lɛ́ bu yɛsɛ bu ntɔnë ghë é?

?Mabu fë hɔ́hɔ bunë fë nɛ́piɛnë ghë é?

?AKƆNDA NKPƆCA FË EDI É?

?Àlɛ́ ngiki jɔghɔ enɛ epiɛ, mabughëwu kë ghe vivi n’ye kebë elɛ̀ mbë wué?

?Àlɛ́ fë alogho lakwanë fë elɛnë shi mici powu, élé ngiki bë eba ewu fë é? ?Ese, àlɛ́ fë ahɛ ëë, élé kebë eba ewu fë é?—Luc 16:10.