Jɔ 10 ncasɔghɔ lɛ ngɔyighɔ lɛ kë evivi kelë esënelë eshi

Wu jɔo ayɔghɔnë bë eboka fë álɛ fë oohʋn bë eyɛsɛ.

JƆVIVI 1

?Ghɩ nkpɔca më lɛ́ é?

Bunë fë mʋn lɛ́në lɛ, ntɛnɩ fë gha mʋn-lɛnë lɛ, bunë fë evivi n’ye fë élɛnë lɛ, bunë fë ebɔ ewu nahɔnrɛnë lɛ, àlɛ́ fë amʋn bu ntɔnelë, bë eboka fë álɛ fë elɛ bu aɛnshiji ghë, àlɛ́ bɔ́bɔ́ ngiki ehɛ fë kɔ fë elɛ bunë gha yɛsɛ.

JƆVIVI 2

?Élé më eba ewu më esë é?

?Àlɛ́ fë akpɩ fë esë vɛ ghë, n’ye fë eba ewu fë esënë erɔrɔ fë sɛ shi wú? ?Teteghë, mabu fë eɔsɛ ebaba eyɛ é?

JƆVIVI 3

?Élé më éba elɛ̀ më shìelë mbë é?

Bu nfre nfre ntɔnelë bë eɔsɛ elɛ álɛ fë lɛ më-shìelë lɛ bë edidi jɔ eyɛsɛ.

JƆVIVI 4

?Élé më éba ebaba bu kwanë më lɛ́në eyɛ é?

Élɛ pete o, élɛ ngbeɲi gbo o, fá elɛ lakwa. ?Ese n’yonë, mabu fá élɛ é?

JƆVIVI 5

?Mabu më élɛ àlɛ́ kë emianmian më nakwatɩ gbo é?

Gha di akɔnda n’ye fë gha ɔɔsɛ fë élɛ bʋʋn n’ye. Fë ghe edi ntɔ, ese fë eɔsɛ ekʋra ghɩnë emianmian fënë.

JƆVIVI 6

?Élé më éba eɔsɛ erishi ekpɛkpɛ më cɛwuelë ngbeɲi é?

Bu bë eɔsɛ ekpɛkpɛ elɔ fë n’ye fë élɛ bunë sheghë.

JƆVIVI 7

?Mabu më élɛ àlɛ́ yiki emianmian më sa ghë é?

Wu bu jɔghɔnë fɩ ncasɔghɔ lɛ ngɔyighɔ lɛnë kë dásɛ mɩɩ nɛ́piɛnë.

JƆVIVI 8

?Mabu më émʋn aghɩnë kë eja kelë abutunë ghë é?

Ngbɔjɛelë ëë bu ntɔnë eci aba edɔ. ?Élé fë éba elɛ bu ntɔnë ngbeɲi é?

JƆVIVI 9

?Më eɔsɛ ebɔ ewu nahɔnrɛ n’ye dɔ̀ ëë káci yiki wú?

?Jɔnë kë egbagbashinë, nkpɔca ebë eɔsɛ ebɔ ëë ewu nahɔnrɛ é?

JƆVIVI 10

?Élé Biblënë bë eba eɔsɛ eboka më é?

Ngiki fannga nhɛn ehɛ kɔ onɛn ëë shí Biblënë ghë. Kë ekɛ kɔ në lɛ́ lahɔ bu. Kë ekpa ehɛ kɔ ëë ce kpɛkpɛ dɔ́. Ese, jɔ ntɔnelë powu ká nahɔnrɛnë miji tete.