Yi nɛmbëlɛnë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

?Élé Ebë Eba Ewu Ngbeɲi Gbo Oohʋnnë é?

?Élé Ebë Eba Ewu Ngbeɲi Gbo Oohʋnnë é?

?Maɛnnë enʋnghënë...

  • bá enʋn nkpɔkpɔnë eyi an?

  • bá ekpa eru lakwa edɔ an?

  • bá eyɛsɛ an?

 KPE DJƆNË BIBLË EHƐ

“Ofo [...] bá ekuku kelë murú shi, rɔ ghe kpa ghe enʋnghë n’ye, aviɛlɛ lɛ, mëlegba lɛ, busʋsʋ lɛ ghe kpa ghe enʋnghë n’ye. Alahɔ bunelë sáasɛ.” —Révélation 21:3, 4, Traduction du monde nouveau.

KPE BUNË EBË EƆSƐ EMƲN DJƆ NTƆNË GHË

Ebá ewu sɛyɛyɛ juman yɔghɔ tete.—Isaïe 65:21-23.

Orogba lɛ pɛ nfre powu lɛ ghe kpa ghe enʋnghë n’ye.—Isaïe 25:8; 33:24.

Elë lɛ, elë shikwa lɛ, elë tcɛwuelë lɛ bë ehʋn-oo sɛyɛyɛ ghë mɩɩ bë elɛ ananan.—Psaume 37:11, 29.

 ?TETEGHË, EBË EƆSƐ EJI BIBLË DJƆNË NTƖ AN?

Agbate, djɔ aɲʋn ghëwu ebë eɔsɛ eji ëë ntɩ:

  • Ofo bë eɔsɛ elɛ djɔnë në hɛ́ báshinë bë eshu. Biblënë ghë, Ofo Ʒoova esëkpɔ tcetce ëë kë elɛlɛ ëë “Mɛnsɩgho Gbɔnë ëë edɛ gha nʋnghë,” noo në mɛnsɩnë gha ɔɔ rere. (Révélation 15:3) Bu ntɔnë ghëwu, në eɔsɛ epete maɛnnë álɛ bë eyɛsɛ fɛ n’ye në bá hɛ́ báshi mɩnɛn. Biblë ehɛ kɔ: “Ofo bë eɔsɛ elɛ bu kwapowu.”—Matthieu 19:26.

  • Ofo omunë evivi n’ye në elɛ djɔnë në hɛ́ báshinë bë eshu. Fɛ bu ntɛnɩ mɩnɛn, Ʒoova vívi n’ye micinë në epulɛ aghɩnë kë rɔ́në bë ekɔ shu.—Job 14:14, 15.

    Biblë ekpa eya n’ye Ofo Djɛ Ʒezi lɛ́ sɛ yɛ́ orogbaghɩ. ?Mabughëwu në lɛ́ bu ntɔnë é? Noo në omunë ëë në vívi n’ye në elɛ bu ntɔnë. (Marc 1:40, 41) Fɛ Shì mɩnɛn, Ʒezi vívi n’ye në eboka aghɩnë kë nʋn mian ghë.—Jean 14:9.

    Bu ntɔnë ghëwu, elë émʋn n’ye Ʒoova alɛ Ʒezi lɛ, kë evivi n’ye kebë eboka elë álɛ ebë ewu ngbeɲi gbo oohʋn sɛyɛyɛ.—Psaume 72:12-14; 145:16; 2 Pierre 3:9.

 ÉDI DJƆ NTƐNƖ AKƆNDA

?Élé Ofo bë eba epete maɛnnë ayɔghɔ ghë é?

Biblë egbagba djɔ ntɔnë shi MATTHIEU 6:9, 10 alɛ DANIEL 2:44 lɛ ghë.