Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 ÓRÒ 4

?Biblë nkpɔca Ʒoova Adashɛghɩ ebɔ é?

?Biblë nkpɔca Ʒoova Adashɛghɩ ebɔ é?

Kɔngo (Kinshasa)

Rwanda

Symmaque Biblënë, ëë nakwa gbonë eya Ofo eyi Psaume 69:31 ghë, agbʋʋnnë nakwa ntɔnë dínë nʋn 1600 lɛ 1800 lɛ ncɔcɔ.

Agbʋʋn fannga nhɛn ghë, Ʒoova Adashɛghɩ bɔ́ Biblë nfre nfre fannga nhɛn, ekpá lɛ́ Biblë ntɔnelë dɔ́ kɛ́kɛ ngiki. Ese, ewú kɔ yɛsɛ n’ye ebë elɛ Biblënë bë eboka ngiki tete álɛ kebë “emʋn nahɔnrɛ tetenë,” noo bu ntɔnë ëë Ofo evivi (1 Timothée 2:3, 4). N’yonë, píe agbʋʋn 1950 ghë, esɔ́ Biblë la Traduction du monde nouveau, ghɔgbo-ghɔgbo, Anglɛ ghë. Biblë ntɔnë, kë ghɛ́ghɛ ëë mbë nfre nfre ghë, dɔ́ she mbë 150, mɛn ce-ghë, kpa sheghë.

Yɛsɛ n’ye ebë ebɔ Biblënë mɛn ce-ghë. Agbʋʋnnelë në esaasɛ eyinë, mbënë ngiki elɛ̀në esë epete ngbɔ-ngbɔ. N’yonë, n’ye kë bá ghɛ́ghɛ Biblënë mbë nfre nfre fannga nhɛn ghënë, gha kpa gha mɛ́n ce-ghë n’ye. Ntɛnɩ kpa nʋnghënë, ëë lɛ́ n’ye ngiki wú alahɔ-alahɔ Biblë nakwanelë. Bu ntɔnë lɔ́ ecé Ebre lɛ, Arameɛn lɛ, Grɛkë lɛ mbënë kë bɔ́ ghɛ́ghɛ Biblënë eshi yɛsɛ.

Yɛsɛ n’ye ebë ebɔ Biblënë alɛ Ofo mbënë lɛ sheghë. Aghɩnë kë eghɛghɛ Biblënë mbë nfre nfre ghënë, kë gha ɔɔ shigbë n’ye kebë epete bʋʋn ëë ghë. Yɛsɛ n’ye kebë edi ecele eghɛghɛ ëë, cɛɛ fɛ n’ye bá nʋn alahɔ nakwanelë ghë mɩnɛn.

Yɛsɛ n’ye ebë ebɔ Biblënë ece Ghɩnë Biblë píe ee gbonë eyi orù. (2 Samuel 23:2.) Biblënë ngiki ghɛ́ghɛ mbë nfre nfre ghënë, afannga nhɛn ghë, kë ghɔ́ Ofo eyi Ʒoovanë nɩ. Ese, la Traduction du monde nouveau Biblënë ghë, eghɛ́ghɛ Ʒoova eyinë bá ëë oku, da eki 7.000 sɛ, cɛɛ fɛ n’ye bá nʋ́n alahɔ-alahɔ Biblënelë ghë mɩnɛn. Ëë elë ewu bunë kë ɲí dá oghoshi n’yenë ghë (Psaume 83:18). Agbʋʋn fannganë ebɔ́ víɛ bu, ebɔ́ wɛ́sɛ bunë, lɔ́ eɔ́ Biblënë eyɛ ka, eya Ofo akɔndanë ayɔghɔ nhɛn. Àlɛ́ fë aɔ Biblë la Traduction du monde nouveau o, àlɛ́ fë gha ɔɔ wo, elë ele fë ndɔnʋn n’ye fë éka Ʒoova Mbënë mici kwapowu.—Josué 1:8; Psaume 1:2, 3.

  • ?Mabughëwu ewú kɔ yɛsɛ n’ye ebë esɔ Biblë é?

  • ?Bu nkpɔca yɛsɛ n’ye yiki bë elɛ mici kwapowu, àlɛ́ avivi n’ye bë emʋn bunë Ofo evivinë é?