Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 ÓRÒ 15

?Élé ngɩmɛnnelë eba eboka ofokwanë é?

?Élé ngɩmɛnnelë eba eboka ofokwanë é?

Fɛnlandë

Buyaya

Ngiki boka

Ofojɔhɛ

Elë omuonë ghë, elë ghe nɛ aghɩnë kë nʋn ngbeɲinë apɩ. Ese, fɛ n’ye kretiɛn ofokwanë bá óo-órònë mɩnɛn, kë enɩ ngɩmɛn ebɔ cɛɛ fɛ n’ye Biblënë eba eyanë mɩnɛn, álɛ kebë ‘emimi Ofo ngikinë aɛn’ (Actes 20:28). Nɔnjɛelë eyikpe ntɔnelë, kë lɛ́ aghɩnë kelë lɛ Ʒoova lɛ kë edi cɛwu yɔghɔ tete. Kë nʋn ngbeɲi, kë emimi ofokwa ngikinë aɛn, ‘gha lɛ́ n’ye kë emian kelë ghëwu, ese kë edisʋ elɛ ëë Ofo ngbeɲi; gha lɛ́ n’ye kebë ewu nkɔdi bu ghëwu, ese sɛ etɛ kelë ëë lɛ-ghë’ (1 Pierre 5:1-3). ?Juman nkpɔca kë edi elë ayɔghɔ ghë é ?

Kë ekpɩ elë, kë esasa elë. Ngɩmɛnnelë emimi ofokwanë aɛn, kë eboka ofokwa ngikinë álɛ kebë erɩeda Ʒoova sɛ. Noo ngɩmɛnnelë mʋn n’ye Ʒoova bɔ́ juman gbɔ ntɔnë lé kelë mërɩnë, kë ghe ba Ofo ngikinë shi mëlɔ ghë, ese kë eboka kelë álɛ kebë ewu ayɔghɔ lɛ, sɛyɛyɛ lɛ (2 Corinthiens 1:24). Cɛɛ fɛ n’ye sasagho eba ekpɩ ëë viaɲʋnnelë powu eyɛsɛnë mɩnɛn, ngɩmɛnnelë elele mɛnsɩ álɛ kebë emʋn ofokwa ngikinelë powu eyɛsɛ.—Proverbes 27:23.

Kë eyaya elë n’ye ebë eba elɛ bunë Ofo evivinë. Gbai powu, ngɩmɛnnelë emimi jɛmɛnnë elë eshenë aɛn, kë eboka elë álɛ elë ntɩjinë bë eɔ mɛnsɩ (Actes 15:32). Eyikpe ntɔnelë, kë eboepi ofojɔhɛ jumannë ghë esë, elë lɛ kelë lɛ ehɛ Ofo jɔ, kë eya elë bu nfre nfrenë ebë elɛ eka ndanë.

Kë edagha elë álɛ kebë ele elë ndɔnʋn. Álɛ elë lɛ Ʒoova lɛ cɛwudinë bë eɔ mɛnsɩnë, ngɩmɛnnelë bë eɔsɛ ewa elë ereni álɛ elë lɛ kelë lɛ bë edidi jɔ, bë ekpa eɔsɛ elɛ Shibatɩ gbo esë. N’yonë, kë eboka elë, kë ebɔ Biblë enini elë opu shi.—Jacques 5:14, 15.

Agbate, ngɩmɛnnelë ɔɔ jumannë kebë edi ofokwanë ghë, ese kelë afannga nhɛn, kë ekpa elele mɛnsɩ ebɔ kelë cibɩ edi jumannë bë elɛ kebë ewu shigha, kë kpa ɔɔ kelë omu shikwaghɩnë kebë ekpɩ. Yɛsɛ n’ye ebë ewu elë nɔnjɛ ntɔnelë ghɩ, noo kë edi juman akpɛkpɛ.—1 Thessaloniciens 5:12, 13.

  • ?Mabu ofokwa ngɩmɛnnelë kë elɛ é?

  • ?Élé ngɩmɛnnelë eba eya n’ye elë jɔ edʋ kelë é?