Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 ÓRÒ 19

?Ca lɛ́ kanga celenë aɛn ji ëë shinë é?

?Ca lɛ́ kanga celenë aɛn ji ëë shinë é?

Elë powu, elë ewu ayɔghɔ Ofo bunë kë eyaya elënë ghë.

Gbɔɔje álɛ Ʒezi bë egbɔ erɔnë, në lɛ në ejiti-aghɩ alɛ́ lɛ dídi jɔ: Piɛrë lɛ, Ʒakë lɛ, Ʒan lɛ, Andre lɛ. N’ye Ʒezi në eba eya kelë bunë bá eya n’ye në nʋnghë mici fɛjinelë ghënë, në vívi jɔ tete nkpɔ: “?Teteghë, ca lɛ́ kanga celenë aɛn ji ëë shi óó kpashi bɔ́ ëë bá në jumanghɩnelë ngbeɲi, álɛ bë elɔ kelë mpʋ cibɩnë bayɛ ghë é?” (Matthieu 24:3, 45; Marc 13:3, 4) Gha lɛ́ mpʋ tenë ngiki edinë ëë jɔ Ʒezi hɛ́ n’ye wo. Në bɔ́ mpʋ ntɔnë pɔ́pɔ Ofo buyayanë ghë. Noo Ʒezi lɛ́ kelë ‘kpashinë,’ në yá kelë n’ye, aghɩnë kebë eyaya Ofo ngikinë bu mici fɛjinelë ghënë, ná enɩ kelë ebɔ. ?Aghɩca kë bá elɛ kanga ntɔnë é?

Ʒezi ejiti-aghɩnë kebë eyi oforunë, kelë jee nhɛn ëë kë lɛ́ kanga ntɔnë. Amɛn, Aghɩnë kë emimi Ʒoova Adashɛghɩ omuonë aɛnnë, kelë ëë kë lɛ́ “kanga” ntɔnë. Aghɩnë kë esʋ Ʒoovanë, kanga ntɔnë eyaya kelë Ofo bu cibɩnë bayɛ ghë. Kanga cele ntɔnë ëë ‘bë elɔ elë mpʋnë ebë edi eyi cibɩnë bayɛ ghënë.’—Luc 12:42.

Ëë ekpɩ aghɩnë kë nʋn Ofo aʋnnë ghënë. (1 Timothée 3:15.) Ʒoova omuonë nʋn eshipata n’yenë, jumannë edinë, Ʒezi bɔ́ juman gbɔ ntɔnë lé kanganë mërɩ álɛ bë emimi ëë aɛn. Bunë kebë ebɔ edi juman omuonë ghë lɛ, ofojɔhɛnë lɛ, bunë kebë eyaya ofokwanelë ghë lɛnë, kanganë emimi powu aɛn. N’yonë, ‘kanga celenë aɛn ji ëë shinë’ elɔ elë bunë yɛsɛ, cibɩnë bayɛ ghë, në eghʋ nakwanë elë ebɔ ehɛ Ofo jɔnë ghë lɛ, bunë elë ewu elë jɛmɛnnelë ghë lɛ, jɛmɛn ologbɔnelë ghë lɛ, eyaya elë Ofo bu.

Kanganë edi ecele noo në eɲi nahɔnrɛnë nʋn Biblë ghënë shi, në ekpa eka nda yɔghɔnë fɛ n’ye kë bá hɛ́ ëënë mɩnɛn. Kanganë, aɛn ji ëë shi, noo në ekpɩ Krisë bunë nʋn eshipata n’yenë eyɛsɛ tete (Actes 10:42). Ʒoova eyɔ kanga celenë aɛn ji ëë shinë shi, ngiki fannga nhɛn ekaci Ëë adashɛghɩ. N’yonë Ʒoova eboka ëë álɛ bë eyaya ngiki ntɔnelë Ofo bu fannga nhɛn.—Isaïe 60:22; 65:13.

  • ?Ca Ʒezi nɩ́bɔ álɛ bë eyaya ëë ejiti-aghɩnë Ofo bu é?

  • ?Élé kanganë eba edi ecele é? ?Élé aɛn bá ji ëë shi é?