Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 ÓRÒ 13

?Ca kë elɛlɛ ëë shigbëfɩgho é?

?Ca kë elɛlɛ ëë shigbëfɩgho é?

Kanada

Ereni-ereni ofojɔhɛ

Biblë shigbagba

Ghɩ nkpɔ eka Biblë

“Shigbëfɩghonë,” ëë lɛ́ ghɩnë eboepi eyi aʋn ghë, në eji shigbë, në efɩ ëë elɔ aghɩ fuɔ, álɛ kelë esë kebë eghʋ ëë ghë. Fɛ nhɛn mɩnɛn, Ʒezi wá eshipata n’ye álɛ bë edi juman, bë efɩ shigbë elɔ ngiki álɛ kebë ewu oohʋn (Matthieu 20:28). Amɛn, Ʒezi ejiti-aghɩnë kë eyɔyɔ ëë, kë ebɔ cibɩ fannganë kebë eɔsɛ ebɔnë powu eboka ngiki álɛ kelë esë kebë ekaci ëë “ejiti-aghɩ” (Matthieu 28:19, 20). Aghɩnë kë eyɔyɔ Ʒezinë, kelë aghɔ, kë ɔɔsɛ dí jumannë elë elɛlɛ ëë shigbëfɩ jumannë.

Shigbëfɩgho lɛ́ ghɩnë ehɛ Ofo jɔ mici powu. Ʒoova Adashɛghɩnelë powu, kë eka nda yɔghɔnë edi ngiki. Ese, kelë aghɔ, kë bába kelë oohʋnnë yɛ álɛ kebë ebɔ cibɩ 70 ehɛ Ofo jɔ vɛ powu. Álɛ kebë eɔsɛ elɛ bu ntɔnë, kelë afannga nhɛn kë eviɛ jumannë kebë edi ewu shighanë bë eboka kelë, ese bë ebɔ kelë cibɩ je. Kelë agheci, kë nɩ́ kelë bɔ́ álɛ kebë eyi okunë ofojɔhɛghɩ gha nʋnghë gha dɔ́ wunë. Kë ebɔ cibɩ 130 ehɛ Ofo jɔ vɛ powu, bë eɔsɛ edɔ eshe ntɔnë bɔ́bɔ́. Shigbëfɩghɩnelë, kë ghe viɛ bu ologbɔ kelë oohʋn ghë, kë eji Ʒoova ntɩ n’ye bá elɔ kelë bunë emian kelë (Matthieu 6:31-33; 1 Timothée 6:6-8). Aghɩnë kë gha ɔɔsɛ kebë ebɔ cibɩ fannga ntɔnelë ehɛ Ofo jɔ wunë, kebë eɔsɛ eghɛghɛ nakwa ehɛ kɔ kë evivi n’ye kebë elɛ shigbëfɩghɩ, ese kebë ebɔ cibɩ kɔ́ 30 o, kɔ́ 50 o ehɛ Ofo jɔ, bë eɔsɛ elɛ vɛ nkpɔ, bë eɔsɛ edɔ eshe ntɔnë bɔ́bɔ́.

Shigbëfɩgho kolo Ofo lɛ ngiki lɛ, bu ntɔnë ëë ele ëë mɛnsɩ álɛ bë eka Ofo ndanë. Fɛ Ʒezi mɩnɛn, elë ewu n’ye ngiki fannga nhɛn eviɛ n’ye kebë emʋn Ofo lɛ, bunë Ofo evivi n’ye bë elɛnë lɛ (Marc 6:34). Ese, eɔ́ bunë kebë emʋn álɛ bë eboka kelë amɛn, kebë ekpa eji ngbeɲi gbo oohʋn yɔghɔ ntɩ. Noo shigbëfɩgho kolo ngikinë, opuyɛ ghë, në edisʋ ebɔ në cibɩ lɛ, në mɛnsɩ lɛ eboka ngiki, álɛ kebë emʋn nda yɔghɔnë (Matthieu 22:39; 1 Thessaloniciens 2:8). Noo shigbëfɩgho eba nhɛn elɛnë, në ntɩjinë në bɔ́ bá Ofo ghënë edɔomu eyi, në erɩeda Ofo sɛ, në ekpa ewu sɛyɛyɛ edɔ.—Actes 20:35.

  • ?Mabu fë éɔsɛ ehɛ kɔ shigbëfɩgho elɛ é?

  • ?Mabu ele ngiki jɔghɔ mɛnsɩ álɛ kebë elɛ shigbëfɩghɩ é?