Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

?Fá elɛ bunë Ʒoova evivinë wú?

?Fá elɛ bunë Ʒoova evivinë wú?

Elë eda fë nasɩ n’ye fë bɔ́ cibɩ ká nakwajɛ ntɛnɩ álɛ fë émʋn Ʒoova Adashɛghɩnelë eyɛsɛ, fë émʋn jumannë elë edinë ayɔghɔ nhɛn, fë kpa émʋn n’ye elë omuonë eba elɛ bu eyi. Elë eji ntɩ n’ye nakwajɛ ntɛnɩ bóka fë, ë fë wú n’ye elɛ́ aghɩnë kë elɛ bunë Ʒoova evivinë amɛn. Elë ele fë ndɔnʋn n’ye fë éka Biblënë eyi, n’ye fë ébɔ bunë fë ehɔhɔnë eka edi fë shikwaghɩ lɛ më-cɛwuelë lɛ, n’ye elë lɛ fë lɛ bë kpa esɩsɩ elë jɛmɛnnelë ghë mici powu.—Hébreux 10: 23-25.

Àlɛ́ fë në ehɔhɔ Ʒoova mʋn eyi, fá ewu n’ye në kolo fë dɔ́ tete. N’yonë, fá evivi n’ye fë élɛ bunë fë eɔsɛ elɛnë powu álɛ fë eya ëë n’ye, fë esë, fë kolo ëë (1 Jean 4:8-10, 19). ?Ese, oonë fë ehʋn mici powunë ghë, élé fë éba eɔsɛ eya n’ye fë kolo Ofo é? ?Mabughëwu yɛsɛ lɔ fë n’ye fë ékpʋ Ofo mbranë sheghënë é? ?Mabu bë kpa eɔsɛ eboka fë álɛ fë évivi n’ye fë éda elë ghë elɛ bunë Ofo evivinë é? Ghɩnë eyaya fë Biblë bunë bë eɔsɛ eboka fë álɛ fë éwu jɔ ntɔnelë eshi. N’yonë, fë lɛ fë shikwa lɛ, eɲë éɔsɛ “eso Ofo kolonë ghë,” ekɩkɩ “ananan oohʋnnë eɲë eviɛnë.”—Jude 21.