Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 ÓRÒ 18

?Élé elë eba eboka elë nɔnjɛelënë kë nʋn mian ghënë é?

?Élé elë eba eboka elë nɔnjɛelënë kë nʋn mian ghënë é?

Repiblikë Dominikɛnë

Ʒapɔn

Aiti

Àlɛ́ aviɛlɛ ashu, Ʒoova Adashɛghɩnelë ebaba bu eyɛ mɛnsɩghë, álɛ kebë eboka kelë nɔnjɛelënë kë nʋn mian ghënë. Mɛnsɩnë elë elelenë eya ayɔghɔ nhɛn n’ye ekólo elë esë tete ( Jean 13:34, 35; 1 Jean 3:17, 18). ?Élé elë eba eboka elë nɔnjɛelënë é?

Elë ehɔ shigha. Kretiɛn pidɛnelë brɛsʋ, n’ye àghʋ gbɔnë bá shú Ʒide gbonë, óó kë gha wú bu kebë edi wunë, nɔnjɛelënë kë nʋ́n Antiɔshë gbonë, kë cé shigha bóka kelë nɔnjɛelënë kë nʋ́n Ʒide gbonë (Actes 11:27-30). Fɛ nhɛn mɩnɛn, àlɛ́ elë ace n’ye jɔ akpɛkpɛ fɩ́ elë nɔnjɛelë maɛnnë oku jɔghɔ ghënë, elë eghʋ elë ofokwanë ghë ehɔ bu, álɛ kebë ebɔ ece eboka kelë.—2 Corinthiens 8:13-15.

Elë ebaba bu eyɛ eboka kelë. Ngɩmɛnnë kë nʋn n’ye aviɛlɛnë shúnë, kë eviɛ ofokwa ngikinelë powu álɛ kebë ewu kɔ́ sɛ yɛ́ kelë o. Nɔnjɛelënë kë emimi bokanë aɛnnë, kë ebaba bu eyɛ álɛ aghɩnë kë nʋn mian ghënë, kebë ewu mpʋ lɛ, miji yɔghɔ lɛ, talɛ lɛ, shirɛ-ku lɛ, kpe lɛ. Ʒoova Adashɛghɩ ntɛnɩ kë mʋn bu jɔghɔ-lɛ yɛsɛnë, kelë omu, kë ebɔ kelë shigha enɛnɛ apɩ eyi n’ye aviɛlɛnë shúnë álɛ kebë eboka, álɛ kebë ebaba Shibatɩ lɛ, ngiki aʋnnë cɔ́ghɔnë lɛ eyɛ. Àlɛ́ aviɛlɛ ashu, aghɩnë kebë eyi edi juman ebokanë lɛ, bunë ebë ebɔ eboka ngikinë esë lɛnë, elë eɔsɛ eo kelë omu mɛnsɩghë, noo enʋ́n omuo ghë, noo elë epa edi juman wɔ́wɔ́. Agbate, elë eboka “aghɩnë elë lɛ kelë lɛ ɔɔ ntɩji nkpɔkpɔnë,” ese àlɛ́ elë aɔsɛ, elë ekpa eboka ngiki fuɔ esë, àlɛ́ bɔ́bɔ́ kë gha nʋn elë ofotɩnë ghë.—Galates 6:10.

Elë ebɔ Biblënë enini kelë opu shi, elë ekpa eboka kelë álɛ kebë eɲi oghorumɔn shi. Aghɩnë aviɛlɛ afɩ kelënë, kë evivi n’ye kebë enini kelë opu shi. Cibɩ ntɔnë ghë, elë ebɔ mɛnsɩ Ʒoova ee gbo, “në lɛ́ Ofonë enini ngiki powu opu shi” (2 Corinthiens 1:3, 4). Sɛyɛyɛ ghë, elë ebɔ jɔnë Ofo hɛ́ báshi Biblënë ghënë eka edi aghɩnë kë nʋn busʋsʋ ghënë. Elë eya kelë n’ye, ɲan gbɔɔje, aviɛlɛ bunë elɛ elë ewu mian lɛ pɛ lɛnë powu, Ofo Shibanë bá eghɔ powu enɩ.—Révélation 21:4.

  • ?Mabughëwu Ʒoova Adashɛghɩnelë eɔsɛ eboka ngiki mɛnsɩghë àlɛ́ aviɛlɛ ashu é?

  • ?Biblë jɔ nkpɔca ebë eɔsɛ ebɔ enini aghɩnë aviɛlɛ fɩ́ kelënë opu shi é?