Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 ÓRÒ 20

?Élé Aghɩnë kë emimi Ʒoova omuonë aɛnnë kë eba edi juman amɛn é?

?Élé Aghɩnë kë emimi Ʒoova omuonë aɛnnë kë eba edi juman amɛn é?

Aghɩnë kë emimi Ʒoova omuonë aɛn kretiɛn pidɛnelë brɛsʋ.

Kë eka nakwanë aghɩnë kë emimi Ʒoova omuonë aɛnnë kë ghɛ́ghɛ sé.

Kretiɛn pidɛnelë brɛsʋ, ngiki jee nhɛn, “akotonelë lɛ ngɩmɛnnë kë nʋn Ʒerizalɛmë gbonë lɛ,” kelë ëë kë lɛ́ aghɩnë kë emimi Ʒoova omuonë aɛnnë cibɩ ntɔnë ghë. Kretiɛnnë Ofo nɩ́bɔ álɛ kebë eyi oforunë powu, kë yá kelë bunë kebë elɛ álɛ kebë ewu ayɔghɔ (Actes 15:2). Álɛ kebë egbɔ eya bunë Ofo ngikinë bë elɛnë, kë eboepi ewɛsɛ bu ewu ntɛnɩ Ofo Mbënë ehɛ, kë ekpa eɲa Ofo wawɛnë shi emimi kelë aɛn (Actes 15:25). Nhɛn esë ëë bu eba eyi amɛn.

Kë lɛ́ kretiɛnnë Ofo ebɔ kelë elɛ bunë në evivinë. Kretiɛnnë Ofo nɩ́ kelë bɔ́ álɛ kebë eyi oforunë, kelë jee nhɛn ëë kë lɛ́ Aghɩnë kë emimi Ʒoova omuonë aɛnnë. Kë kolo Ofo Mbënë tete. Bunë kë mʋn dɔ́në esë elɛ aɛn eji kelë shi álɛ kebë emʋn n’ye kebë eba emimi elë jumannë aɛnnë. Kë esɩsɩ gbai powu álɛ kebë ewɛsɛ bu ewu bunë mian elë nɔnjɛelënë kë nʋn maɛnnë powu ghënë. Fɛ kretiɛn pidɛnelë brɛsʋ mɩnɛn, kë eya elë shigbënë ebë ebɔ, cɛɛ fɛ n’ye Biblënë eba eya mɩnɛn. N’yonë, kë eghɛghɛ nakwa ése elë, kë ekpa eghʋ bude sasaghɩnelë ghë eya elë shigbë. Bu ntɔnë eboka Ofo ngikinë álɛ kebë edi akɔnda nkpɔkpɔnë, kebë eta fù nkpɔkpɔnë, kebë ekpa elɛ bu nkpɔkpɔnë (Actes 16:4, 5). Aghɩnë kë emimi Ʒoova omuonë aɛnnë, bunë kebë ebɔ eyaya Ofo ngikinë, kelë ëë kë ebaba ëë eyɛ, kë ele ngiki powu ndɔnʋn álɛ kebë ebɔ ofojɔhɛnë eba ngbeɲi, kë ekpa eya n’ye kebë eba enɩ nɔnjɛelë eyikpenë kebë ebɔ juman ele kelë mërɩnë ebɔ.

Kë eɲa Ofo wawɛnë shi emimi kelë aɛn. Aghɩnë kë emimi Ʒoova omuonë aɛnnë, kë ekpɩ Odamëga Ofo Ʒoova lɛ, Ʒezinë lɛ́ ofokwa kpashinë lɛ, álɛ kebë emimi kelë aɛn (1 Corinthiens 11:3; Éphésiens 5:23). Aghɩ ntɔnelë, kë ghe wu kelë esë fɛ n’ye kë lɛ́ ofokwanë ëë kpashielë mɩnɛn. Kelë lɛ, kretiɛn kalanë kebë eyi oforunë lɛ, “kë ekpʋ Viaɲʋnjɛnë [Ʒezi] n’ye në eyi powu” (Révélation 14:4). Aghɩnë kë emimi Ʒoova omuonë aɛnnë, kë kolo n’ye ebë esɛrɛ Ofo elɔ kelë lɛ, jumannë kë edinë lɛ.

  • ?Kretiɛn pidɛnelë brɛsʋ, aghɩca kë lɛ́ aghɩnë kë emimi Ʒoova omuonë aɛnnë é?

  • ?Aghɩnë kë emimi Ʒoova omuonë aɛn amɛnnë, élé kë eba eɲa Ofo shi emimi kelë aɛn é?