Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 ÓRÒ 10

?Mabu kë elɛlɛ ëë shikwa ofosʋnë é?

?Mabu kë elɛlɛ ëë shikwa ofosʋnë é?

Kore di sidë

Brezilël

Ɔstrali

Gine

Píe lahɔ mɩɩ shú amɛn, Ʒoova evivi n’ye shikwa powu ngiki bë ebɔ cibɩ efu aʋn-nkpɔ, álɛ kebë elɛ kelë lɛ në lɛ cɛwudinë bë eɔ mɛnsɩ, álɛ kelë shikwa ncɔcɔnë esë bë esheghë eyɛsɛ (Deutéronome 6:6, 7). Bu ntɔnë ghëwu ëë gbai powu, Ʒoova Adashɛghɩ ebɔ cibɩ esʋ Ofo kelë shikwa ghë. Bu tetenë bë elɛ kelë lɛ Ofo lɛ cɛwudinë bë eɔ mɛnsɩnë, kë edidi ëë jɔ. Àlɛ́ bɔ́bɔ́ fë lɛ́ fë esëkpɔ o, fë éɔsɛ ebɔ cibɩ ntɔnë elɛ fë lɛ Ofo lɛ cɛwudinë bë eɔ mɛnsɩ. Fë éɔsɛ enɩ Biblë jɔ nkpɔ ebɔ eka álɛ fë éwɛsɛ ëë.

Shikwa ofosʋnë lɛ́ cibɩnë kë ebɔ erɩeda Ʒoova sɛ. “Érɩeda Ofo sɛ álɛ Ofo esë bë erɩeda eɲë sɛ” ( Jacques 4:8). Elë emʋn Ʒoova eyɛsɛ àlɛ́ elë ahɔhɔ n’ye në bá nʋnnë mʋn lɛ, n’ye në eba elɛ bu lɛnë Biblënë ghë. Bu nfre nkpɔnë fë lɛ fë shikwa lɛ bë eɔsɛ elɛ eo eɲë shikwa ofosʋnë órònë, ëë lɛ́ n’ye eɲë ébɔ cibɩ je ece mbë orù eka Biblë. Eɲë éɔsɛ eka Biblë abɩnë ebë eka gbainë ghë, óó nʋn Oohʋn lɛ jumandi lɛ jɛmɛn nakwa ghënë. Shikwaghɩ powu bë eɔsɛ eka leje-leje mɩɩ bë erere, álɛ eɲë édidi ëë jɔ ewu bunë eɲë éɲishi ëë ghë.

Shikwa ofosʋnë lɛ́ cibɩnë shikwaghɩ ebɔ elɛ kelë ncɔcɔnë esheghë eyɛsɛ. Ca lɛ ya lɛ, shìelë lɛ jɛelë lɛ, kë elɛ kelë ncɔcɔnë esheghë eyɛsɛ àlɛ́ kë ao-omu aka Biblënë. Yɛsɛ n’ye cibɩ ntɔnë bë elɛ cibɩnë ngiki powu bë enʋn sɛyɛyɛ ghë lɛ, bɛtɛɛ ghë lɛ, óó shikwaghɩ powu ekɩkɩ gbai powu. Shìelë bë ewɛsɛ kelë jɛelë agbʋʋn, álɛ bu tetenë kelë powu kebë ebɔ edidi jɔnë, kebë enɩ ëë ebɔ. Kebë eɔsɛ enɩ jɔnë nʋn elë periodikënelë ghë lɛ, elë ɛntɛrnɛtë adrɛsë jw.org ghë lɛ ebɔ. Fë éɔsɛ ebɔ jɔ kpɛkpɛnë efɩ më-jɛelë nakwatɩ gbonë edidi jɔ, álɛ eɲë éwu n’ye kebë eba elɛ bu ntɔnë ngbeɲi. Fë lɛ fë shikwa lɛ, eɲë éɔsɛ ekpɩ videonë nʋn JW Télédiffusion (tv.jw.org) ghënë nkpɔ, álɛ eɲë édidi ëë jɔ. Eɲë kpa éɔsɛ ehɔhɔ n’ye eɲë éba eti nɛnnë ebá eti jɛmɛnnelë ghënë eyɛsɛ. Shikwa ofosʋnë arere, eɲë éɔsɛ ebɔ bu je edi.

Cibɩnë shikwaghɩ ebɔ esʋ Ʒoovanë eboka kelë powu álɛ kebë ewu sɛyɛyɛ Ofo Mbënë kë ekanë ghë. Agbate, Ofo bá eyɔ eɲë shi noo eɲë elele mɛnsɩ.—Psaume 1:1-3.

  • ?Mabughëwu elë ebɔ cibɩ esʋ Ofo shikwa ghë é?

  • ?Élé shìelë bë eba elɛ álɛ shikwaghɩ powu bë ewu sɛyɛyɛ cibɩ ntɔnë ghë é?