Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 ÓRÒ 5

?Bu nkpɔca fá ewu elë kretiɛn jɛmɛnnelë ghë é?

?Bu nkpɔca fá ewu elë kretiɛn jɛmɛnnelë ghë é?

ArƷantinë

Siera Leɔnë

BɛlƷikë

Malɛzi

Ngiki fannga nhɛn ghe kpa ghe yí ofotɩ n’ye, noo gbonë, kë ghe boka kelë álɛ kebë ewu oohʋn jɔ tetenë kë evivi kelë esënë eshi, kë ghe kpa ghe wu bunë bë enini kelë opu shi. ?N’yonë, mabughëwu yɛsɛ n’ye fë éwa jɛmɛnnë Ʒoova Adashɛghɩ eshenë ghë é? ?Mabu fá ewu gbo é?

Sɛ bá eyɛyɛ fë noo fá enʋn ngikinë kë kolo kelë esënë ghë. Kretiɛn pidɛnelë, kë eo-omu ofokwa nfre nfre ghë, kë eshe jɛmɛn esʋ Ofo, kë eka Ofo Mbënë, kë egbagba ëë shi, kë ekpa ele kelë esë ndɔnʋn (Hébreux 10:24, 25). Kelë lɛ, kelë nɔnjɛelë kretiɛnnë kë lɛ́ kelë cɛwuelë ayɔghɔnë lɛ esɩsɩ, kë kolo kelë esë, kë edi kelë esë akɔnda (2 Thessaloniciens 1:3; 3 Jean 14). Elë esë, elë elɛ fɛ kretiɛn pidɛnelë mɩnɛn. Agbate, elë ewu sɛyɛyɛ ntɔnë esë.

Fá ewu n’ye fë éba ebɔ Biblë mbratishinë epɔpɔghë eta fù. Fɛ n’ye Biblënë eba eyanë mɩnɛn, eyikpe lɛ, eyighɔ lɛ, ngbɔjɛelë lɛ powu esɩsɩ. Aghɩnë kë mʋn buyayanë, kë ebɔ Biblënë eboka elë, álɛ ebë ewu n’ye ebë eba ebɔ Biblë mbratishinë epɔpɔghë eta fù elë oohʋn ghë mici powu (Deutéronome 31:12; Nehémia 8:8). Ngiki powu bë eɔsɛ ebɔ mbë jɔnë elë edidinë ghë, kebë kpa eɔsɛ eti nɛn, bu ntɔnë elɛ elë eya elë ntɩjinë ebɔ́ bá Ofo ghënë.—Hébreux 10:23.

Fë ntɩjinë fë bɔ́ bá Ofo ghënë bá edɔomu. Akoto Pɔlë brɛsʋ, Pɔlë omunë hɛ́ ofokwanelë nkpɔ kɔ: “Më evivi tete n’ye më ewu eɲë, [...] álɛ ebë ele elë esë ndɔnʋn, owu-nkpɔ ntɩji bë ele lafuɔ ndɔnʋn, eɲienë lɛ mienë lɛ” (Romains 1:11, 12). Elë nɔnjɛelënë elë ewu jɛmɛnnelë ghënë ele elë ntɩjinë mɛnsɩ, elë ekpa ebɔ mɛnsɩ álɛ ebë eɲi Biblë mbratishinelë shi elë oohʋn ghë.

Elë elɛlɛ fë, wa elë ofokwa jɛmɛnnelë ghë, álɛ fë éwu bu ntɔnelë fë omu aɛn ghë. Ebá etɩ fë shi ayɔghɔ nhɛn. Fë ghe enɛ apɩ álɛ fë égbɔ ehʋn-eyi, kë ghe oo shigha gbo tata.

  • ?Aghɩca elë eyɔyɔ eshe elë jɛmɛnnelë é?

  • ?Bu ayɔghɔ nkpɔca elë ewu elë kretiɛn jɛmɛnnelë ghë é?