Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 ÓRÒ 8

Bɔ jɔ pɔpɔ bu ghë yaya bu yɛsɛ

Bɔ jɔ pɔpɔ bu ghë yaya bu yɛsɛ

Matthieu 13:34, 35

BUNË FË ÉLƐ: Álɛ bunë fë eyayanë bë eyɛyɛ sɛnë, bɔ bu pɔpɔ jɔnë fë ehɛnë ghë gbagba ëë shi, álɛ aghɩnë kë ece fë mbënë kebë eɲi ëë órò, kebë ekpa eɲi bu tete shi ëë ghë.

N’YE FË ÉBA ELƐ BU NTƆNË:

  • Bɔ bunë mɛn ce-ghënë pɔpɔ jɔ ghë. Fɛ Ʒezi mɩnɛn, bɔ bunë ngiki mʋnnë gbagba nahɔnrɛ bu tete shi, kpa bɔ bunë mɛn ce-ghënë gbagba bunë kpɛkpɛ ce-ghënë shi. Bunë fë ebɔ epɔpɔ jɔnë fë ehɛnë ghënë, gha ébɔ bu fannga fuɔ gha écɛ ëë ghë álɛ ghe ekpɛkpɛ ce-ghë wo. Bunë fë ebɔ epɔpɔ jɔ ghënë, mʋn yɛsɛ n’ye bu nfre nfrenë nʋnnʋn ëë ghënë lɛ, bunë fë evivi n’ye ngiki bë eɲishinë lɛ kë epa eyi, álɛ kebë ece ëë eyɛsɛ.

  • Bunë bë eyɛsɛ elɔ aghɩnë kë ece fë mbënë, di ëë akɔnda. Bunë eci bunë kë kolonë lɛ bunë kë elɛnë lɛ abanë, bɔ ëë pɔpɔ jɔnë fë ehɛnë ghë. Le fë esë aɛn ghë álɛ bunë fë ébɔ epɔpɔ jɔnë fë éhɛnë ghënë ghe eɲi kelë aɛnba, ghe kpa ghe ehʋn kelë sɛ.

  • Yaya bu tetenë kebë eɲishinë. Jɔ tetenelë ëë fë ébɔ bu epɔpɔ kelë ghë, ese ghe elɛ jɔ jɛelë jɛelënë ëë fë ebɔ bu epɔpɔ kelë ghë wo. Aghɩnë kë ece fë mbënë, lɛ́ kë gha éghagha bunë fë bɔ́ pɔ́pɔ jɔnë esëkpɔ ghë wo, ese kebë ekpa eghagha bu tetenë kebë eɲishinë esë ghë.