Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 ÓRÒ 6

Ya ayɔghɔ nhɛn bunë ghëwu fë eka Biblë abɩnë

Ya ayɔghɔ nhɛn bunë ghëwu fë eka Biblë abɩnë

Jean 10:33-36

BUNË FË ÉLƐ: Gha éka Biblë abɩ nkpɔ álɛ fë éɲa ëë shi eyi ngbeɲi wo. Aghɩnë kë ece fë mbënë, lɛ́ kebë ewu n’ye Biblë abɩnë fë kánë lɛ jɔnë fë egbagbashinë lɛ kë eba epa eyi.

N’YE FË ÉBA ELƐ BU NTƆNË:

  • Ya mbë tishi tishi tetenë kebë ele aɛn ghë. Àlɛ́ fë aka Biblë abɩ nkpɔ, ya mbë tishi tishi tetenë epa eyi alɛ jɔnë fë egbagbashinë lɛ. Álɛ fë éɔsɛ elɛ bu ntɔnë, fë éɔsɛ eka mbë tishi tishi tete ntɔnelë, fë ékpa eka ëë ghë. Fë ékpa eɔsɛ evivi jɔnë bë elɛ aghɩnë kë ece fë mbënë kebë ewu mbë tishi tishi tete ntɔnelë.

  • Jɔ tetenë fë evivi n’ye kebë eɲishinë, shi ëë shi. Àlɛ́ fë ɲan eka Biblë abɩ nkpɔ, hɛ́ bunë ghëwu fë ɲan eka ëë. Fë aka ëë arere, mbë tishi tishi tetenë nʋnnʋn abɩnë ghënë, ya n’ye kë eba etu jɔnë fë hɛ́në àkpa.

  • N’ye kebë eba ebɔ Biblë abɩnë elɛ bunë, lɛ́ ëë bë emɛn ce-ghë. Jɔ tetenë fë egbagbashinë, gha éhɛ jɔ jɛelë fannganë ghe tu ëë àkpa wunë gha écɛ ëë ghë. Aghɩnë kë ece fë mbënë, bunë kë mʋn dádá jɔnë fë ɲan egbagbashinë ghënë, di akɔnda wu jɔ fuɔ evienë fë ébɔ ecɛ ëë ghë, álɛ kebë ece jɔ tetenë fë egbagbashinë eshi eyɛsɛ, kebë ekpa eɲi ëë shi epɔpɔ ghë eta fù.