Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

Ébɔ mɛnsɩ!

Ébɔ mɛnsɩ!

JOSUÉ 1:9

 ECINGBAE

 • 9:40 Nɛnfɩ

 • 9:50 Nɛn órò 38 alɛ ofosɛrɛ lɛ

 • 10:00 Ʒoova: Elë “mɛnsɩnë” Tishi

 • 10:15 Ébɔ mɛnsɩ: Élɔ eɲë ntɩjinë bë edɔomu

 • 10:30 Ébɔ mɛnsɩ: Ébɔ ebëlɛgba ghë éka ndanë, éyaya ngiki bu

 • 10:55 Nɛn órò 7 alɛ nda lɛ

 • 11:05 Sɛ erɔrɔ elë shi kʋra ese, elë ébɔ mɛnsɩ!

 • 11:35 Yiki omunë ebɔ ëë esë ehɔ Ofo álɛ kebë ewɔ ëë ji

 • 12:05 Nɛn órò 79

OCOMBA

 • 1:20 Nɛnfɩ

 • 1:30 Nɛn órò 102

 • 1:35 Oohʋn jɔnë fɩ́ ngiki

 • 1:45 La Tour de Garde bunë ebë eɲishi

 • 2:15 Mbëshigbagba ghedi-ghedi: Ebɔ́ mɛnsɩ: Étu Shigbënë Ʒoova ɔɔ álɛ bë eba bu powu shinë akpa

  • Ncasɔghɔ lɛ ngɔyighɔ lɛ

  • Aghɩnë kë ví

 • 2:45 Nɛn órò 126 alɛ nda lɛ

 • 2:55 “Érishi ekpɛkpɛ ntɩji ghë, ... ébɔ mɛnsɩ”

 • 3:55 Nɛn órò 2 alɛ ofosɛrɛ lɛ