Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 ÓRÒ LƆHƲN-ARƖ

Rɔpulɛ Bá Enʋnghë!

Rɔpulɛ Bá Enʋnghë!

1-3. ?Elë powu, elɛ́ bu nkpɔca kanga é? ?Élé Ʒoova bá eca elë é?

ÉDI akɔnda ewu n’ye kë léle eɲë dɛ̀, n’ye eɲë ée yiki. Bu ntɔnë ghëwu, kë ɲí eɲë lé tɩ, kë ghe eka eɲë afʋ n’ye tata, eɲë ekɩ gbo erɔ. Eɲë ewu n’ye eɲë oohʋnnë yɛ́yɛshi, eɲë gha ɔɔsɛ eɲë elɛ bʋʋn álɛ eɲë ebaba ëë eyɛ. Eɲë ghe kpa ghe ji ntɩ n’ye mici nkpɔ, kë bá eka eɲë afʋ. Ese, bë eshu mici nkpɔ, eɲë wú ghɩnë ɔɔ mɛnsɩ álɛ bë elɛ eɲë epie tɩlefa esɔ, në wá hɛ́ eɲë kɔ ná eboka eɲë! ?Bu ntɔnë bë eyɛyɛ eɲë sɛ an, kɔ́ bë erɛrɛ eɲë an?

2 Elë powu, elɛ́ rɔ kanga. Elë élɛ putu, elë élɛ pɛtɛ, elë powu, ebë erɔ. Ese, Ʒoova ɔɔ mɛnsɩ álɛ bë eca elë epieji rɔ ghë. Në hɛ́ báshi kɔ “rɔnë lɛ́ kaɛngho fɛjinë ghe kpa ghe enʋnghë n’ye.”—1 Corinthiens 15:26.

3 Édi akɔnda ewu n’ye sɛ bë eba eyɛyɛ eɲë, micinë rɔ ghe kpa ghe eji eɲë opu n’ye tata! Ese, Ʒoova ghe eghɔ rɔ esëkpɔ ghe enɩ. Ná kpa epulɛ aghɩnë kë rɔ́në, álɛ kebë ekpa ehʋn-oo. Édi akɔnda ewu bu ayɔghɔnë rɔpulɛnë bá ése eɲë. Ʒoova hɛ́ báshi kɔ “aghɩnë kë rɔ́në,” kë bá kpa ehʋn-oo lapɔ. (Isaïe 26:19) Bu ntɔnë ëë Biblë elɛlɛ ëë rɔpulɛnë.

ÀLƐ́ RƆ EFƖ GHƖNË EKÓLO

4. (a) ?Àlɛ́ kɔ́ elë shikwa yiki nkpɔ o, kɔ́ elë cɛwu o erɔ, mabu bë eɔsɛ enini elë opu shi é? (b) ?Ʒezi cɛwuelë ayɔghɔnë, këlë jɔghɔ ëë lɛ́ ca é?

4 Àlɛ́ kɔ́ elë shikwa yiki nkpɔ o, kɔ́ elë cɛwu o arɔ, erɛrɛ elë edɔ. Elë edi akɔnda n’ye ghɩʋn gha ɔɔsɛ bë eboka  elë. Elë gha mʋn bunë ebë eɔsɛ elɛ álɛ ghɩ ntɔnë bë ekaka ewa ehʋn-oo lapɔ n’ye. Ese, Biblë enini elë opu shi ayɔghɔ nhɛn. (Éka 2 Corinthiens 1:3, 4.) Elë éwu bunë Ʒoova lɛ Ʒezi lɛ, kë evivi n’ye kebë elɛ elɔ aghɩnë ekólo, óó kë rɔ́në álɛ kebë ekaka ewa ehʋn-oo lapɔ. N’ye Ʒezi bá nʋn eshipata n’yenë, mici jɔghɔ në eyi edagha Lazarë lɛ, nɔnjɛelë Martë lɛ, Mari lɛ. Kelë arɩ powu, kë lɛ́ Ʒezi cɛwuelë ayɔghɔ. Biblë ehɛ kɔ: “Ʒezi kolo Martë lɛ ëë nɔnjɛ yighɔnë lɛ, Lazarë lɛ.” Ese mící nkpɔ, Lazarë rɔ́.—Jean 11:3-5.

5, 6. (a) ?Mabu Ʒezi lɛ́ mícínë në wú Lazarë shikwaghɩ lɛ, cɛwuelë lɛnë kë nʋn murú ghënë é? (b) ?Noo emʋn n’ye rɔ bá hʋn Ʒezi sɛnë, mabughëwu jɔ ntɔnë enini elë opu shi é?

5 Ʒezi wá níni Martë lɛ, Mari lɛ opu shi. N’ye Martë bá cé n’ye Ʒezi ɲánnë, në píe oonë ghë sɔ́, në wá sɩ Ʒezi eshigbë. Sɛ yɛ́yɛ në n’ye në wú Ʒezi, ese në hɛ́ Ʒezi kɔ: “Saci fë nʋn n’ye, saci më nɔnjɛ yikpenë gha rɔ́.” Martë dí akɔnda n’ye Ʒezi gha kɔ́ shú. Kë lɛ́ mbë rerenë, Ʒezi wú Martë nɔnjɛ Mari eru murú. Ʒezi bë ewu n’ye jɔ bá hʋn Mari sɛnë, ëë esë jɔ ká hʋn ëë sɛ, në esë në ka rú murú. (Jean 11:21, 33, 35) Në wú n’ye jɔ eba ehʋn elë sɛ àlɛ́ ghɩnë ekólonë erɔ.

6 Noo emʋn n’ye Ʒezi omunë mʋn n’ye jɔ eba ehʋn elë sɛ àlɛ́ ghɩ arɔ elë, bu ntɔnë enini elë opu shi. Ʒezi omunë nʋn fɛ Shì mɩnɛn. (Jean 14:9) Ʒoova ɔɔ mɛnsɩ, bá eghɔ rɔ enɩ mɩɩ bë elɛ ananan. Agbate, ɲan gbɔɔje, ná elɛ bu ntɔnë.

“LAZARË, SƆ WA ESHI GBE!”

7, 8. ?Mabughëwu Martë gha vívi n’ye kebë eghɔ opúnë tí Lazarë mìnë ninë enɩ wué? ?Ese, mabu Ʒezi lɛ́ é?

7 N’ye Ʒezi bá shú aʋnkunë kë róro Lazarënë, opú gbɔ nkpɔ tí mìnë ni. Ʒezi hɛ́ kɔ: “Éghɔ opúnë enɩ.” Ese,  Martë gha dísʋ n’ye kebë eghɔ opúnë enɩ. Lazarë nʋn mìnë ghë dí “mici alɛ́.” (Jean 11:39) Në gha mʋn bunë Ʒezi ɲan elɛ álɛ bë eboka nɔnjɛ.

Édi akɔnda ewu n’ye sɛ bá yɛ́yɛ Lazarë shikwaghɩ lɛ, cɛwuelë lɛ, mícínë kë píe rɔ ghë púlɛ ëënë! —Jean 11:38-44.

8 Ʒezi hɛ́ Lazarë kɔ: “Sɔ wa eshi gbe!” Bunë Martë lɛ, Mari lɛ kë wúnë, jí kelë sɛ tete. “Ghɩnë rɔ́në, sɔ́ wá eshi, ntungbo gbo-gbo kɛ́kɛ ëë fù lɛ, bà lɛ shi.” (Jean 11:43, 44) Lazarë píe rɔnë ghë púlɛ! Në lɛ, në shikwaghɩ lɛ, në cɛwuelë lɛ, kë kpa óo-omu hʋn-oo lapɔ. Kë ɔɔsɛ já në, kë cí në aba, kelë lɛ në lɛ dídi jɔ. Atrɛ bu ntɔnë eyɛyɛ sɛ tete! Ʒezi píe rɔ ghë púlɛ Lazarë.

“YIGHƆJE, MË EHƐ FË, ‘LORÚ!’”

9, 10. (a) ?Ca lɔ́ Ʒezi mɛnsɩnë në bɔ́ púlɛ aghɩnë kë rɔ́në é? (b) ?Mabughëwu rɔpulɛ jɔnë elë ekanë yɛsɛ lɔ elë é?

9 ?Ʒezi bɔ́ omu mɛnsɩ púlɛ ngikinë kë rɔ́në wú? Oowo. Álɛ Ʒezi bë egbɔ epie rɔ ghë epulɛ Lazarënë, në sɛ́rɛ Ʒoova, n’yonë Ʒoova lɔ́ në mɛnsɩ ë në bɔ́ púlɛ Lazarë. (Éka Jean 11:41, 42.) Gha lɛ́ Lazarë esëkpɔ kë píe rɔ ghë púlɛ. Biblë ehɛ elë jeje yighɔnë ɔɔ agbʋʋn 12 óó oro gbɔ gbá ëënë jɔ. Shì Ʒairisë gha mʋn bunë bë ekpa elɛ n’ye, në sɛ́rɛ Ʒezi álɛ bë elɛ sɛ bë eyɛ jɛ. Jeje yighɔnë lɛ́ jɛ nkpɔ cecenë në ɔɔ. Në elɛ̀ Ʒezi mbë eyi, ngiki wá fɩ kelë, kë hɛ́ kɔ: “Më-jɛ yighɔnë rɔ́ o! ?Mabughëwu fë ekpa emianmian Buyayaghonë é?” Ese, Ʒezi hɛ́ Ʒairisë kɔ: “Gha rie, bɔ ntɩji ba Ofo esëkpɔ ghë, álɛ më-jɛ yighɔnë bë ewu oohʋn.” N’yonë, kelë aɲʋn powu, kë pá yí Ʒairisë ereni gbo. Kë në erɩeda aʋnnë sɛnë, Ʒezi ɔ́ɔsɛ wú ngikinë kë eru murúnë. Ʒezi hɛ́ kelë kɔ:  “Eɲë gha eru murú n’ye, noo në gha rɔ́, ese në eca mëla.” Agheci, jeje yighɔnë shì lɛ nɔ̀n lɛ vívi kelë esë kɔ: ‘?Jɔnë Ʒezi hɛ́në, ëë eshi ëë lɛ́ nkpɔca é?’ Ʒezi hɛ́ ngikinë powu kɔ kë esɔ. Në bɔ́ jeje yighɔnë shì lɛ nɔ̀n lɛ yí tonunë kë rɛ́ jejenë shinë. Bɛtɛɛghë, Ʒezi ɲí jeje yighɔnë bà, në hɛ́ kɔ: “Yighɔje, më ehɛ fë, ‘lorú!’” Édi akɔnda ewu n’ye sɛ bá yɛ́yɛ shìelë, n’ye kpa-nkpɔ, jeje yighɔnë lorú, në ka dá nɔn! Ʒezi púlɛ kelë jɛ yighɔnë rɔ́në. (Marc 5:22-24, 35-42; Luc 8:49-56) Píe mící ntɔnë, àlɛ́ kë awu kelë jɛ yighɔnë, kebë eghagha bunë Ʒoova ghʋ Ʒezi ghë lɛ́ lɔ́ kelënë ghë. *

10 Aghɩnë Ʒezi píe rɔ ghë púlɛ kelënë, kë kpa rɔ́ lapɔ. Ese, bunë elë eka ngiki ntɔnë sɛnë yɛsɛ lɔ elë, noo elɛ elë eji bu yɔghɔ ntɩ. Ʒoova evivi n’ye bë epulɛ aghɩnë kë rɔ́në. Teteghë ná elɛ bu ntɔnë.

BUNË RƆPULƐ JƆNELË EYAYA ELË

Akoto Piɛrë píe rɔ ghë púlɛ kretiɛn yighɔnë kë elɛlɛ ëë Dɔrkasë. —Actes 9:36-42.

Eliya púlɛ yighɔ ghayagho nkpɔ jɛ yipke. —1 Rois 17:17-24.

11. ?Mabu Ecclésiaste 9:5 eyaya elë Lazarë sɛ é?

11 Biblë eya ayɔghɔ nhɛn n’ye “aghɩnë kë rɔ́në, kë gha kpa gha mʋn bʋʋn n’ye.” Lazarë rɔ jɔnë eya elë n’ye mbë ntɔnë lɛ́ nahɔnrɛ. (Ecclésiaste 9:5) Fɛ n’ye Ʒezi bá hɛ́ mɩnɛn, Lazarë nʋn fɛ ghɩnë eca mëla mɩnɛn. (Jean 11:11) N’ye Lazarë bá nʋn mìnë ghënë, në “gha kpa gha mʋn bʋʋn n’ye.”

12. ?Élé ebá mʋn n’ye Lazarë rɔpulɛnë shú nahɔnrɛghë é?

12 Ngiki fannga nhɛn wú n’ye Ʒezi bá píe rɔ ghë púlɛ Lazarë. Ʒezi kaɛnghɩnelë bɔ́bɔ́, kë wú n’ye në lɛ́ atrɛ bu ntɔnë. Lazarë kpa hʋn-oo ayɔghɔ nhɛn, bu ntɔnë yá n’ye, rɔpulɛnë shú nahɔnrɛghë. (Jean 11:47) Ngiki fannga nhɛn kpa yí dágha Lazarë. Píe n’yonë, kë wú n’ye nahɔnrɛghë, Ofo ëë tʋ Ʒezi. Noo Ʒezi kaɛnghɩnelë  gha kolo bu ntɔnë wunë, kë víɛ n’ye kebë eba ee Ʒezi lɛ, Lazarë lɛ.—Jean 11:53; 12:9-11.

13. ?Mabughëwu ebë eɔsɛ emʋn eyɛsɛ n’ye Ʒoova bá epulɛ aghɩnë kë rɔ́në é?

13 Ʒezi hɛ́ kɔ “ngikinë kë nʋn mì ghë óó kë nʋn Ofo akɔnda ghënë powu,” kë bá epie rɔ ghë epulɛ. (Jean 5:28) Bu ntɔnë eshi ëë lɛ́ n’ye aghɩnë Ʒoova eghagha kelë ghënë powu, kë bá ekaka ewa ehʋn-oo lapɔ. Ese, álɛ Ʒoova bë epulɛ ghɩnë rɔ́në, n’ye ghɩ ntɔnë bá nʋnnë powu, bë eghagha ëë ghë. ?Teteghë, në eɔsɛ elɛ bu ntɔnë wú? Agbate, nfɩnɛn fannga nhɛn nʋn oforu gbo. Ese, Biblë ehɛ kɔ Ʒoova mʋn kelë powu eyi. (Éka Isaïe 40:26.) Àlɛ́ në eɔsɛ eghagha nfɩnɛnnelë powu eyi ghë, ebë eɔsɛ emʋn eyɛsɛ n’ye teteghë, aghɩnë kë rɔ́ óó ná epulɛ kelënë, në eɔsɛ eghagha n’ye kë bá nʋnnë powu ghë. Ntɛnɩ ebë ekpa emʋn eyɛsɛnë, ëë lɛ́ n’ye Ʒoova ëë lɛ́ bu powu, ëë ghëwu emʋn n’ye në ɔɔ mɛnsɩnë në ebɔ epulɛ aghɩnë kë rɔ́në álɛ kebë kpa ehʋn-oo lapɔ.

14, 15. ?Mabu jɔnë Ʒɔbë hɛ́në eyaya elë rɔpulɛnë ghë é?

14 Ʒɔbë lɛ́ ghɩnë dí ecele, në bɔ́ në ntɩji bá rɔpulɛnë ghë. Në vívi jɔ ntɛnɩ: “?Àlɛ́ yiki arɔ, bë ekpa eɔsɛ ehʋn-oo lapɔ an?” N’yonë, në hɛ́ Ʒoova kɔ: “Fá elɛlɛ më, má eti. Sɛ bá etɛ fë n’ye fë elɛ bu elɔ fë babunelë.” Agbate, Ʒɔbë mʋn n’ye Ʒoova ekɩkɩ micinë ná epulɛ aghɩnë kë rɔ́në.—Job 14:13-15.

 15 ?Élé rɔpulɛ jɔnë eba eci eɲë oghorumɔn aba é? Kɔpɛ eɲë evivi eɲë esë kɔ: ‘?Më shikwaghɩ lɛ, më cɛwuelë lɛnë kë rɔ́në, kelë esë, kë bá epulɛ wú?’ Noo emʋn kɔ Ʒoova evivi n’ye bë epulɛ aghɩnë kë rɔ́ álɛ kebë ekpa ehʋn-oonë, bu ntɔnë enini elë opu shi. Ngikinë kë bá epie rɔ ghë epulɛnë, elë éwu jɔnë Biblë ehɛ kelë sɛ, alɛ n’ye kebë eso ehʋn-oo lɛ.

“KË BÁ ECE NË MBËNË ÁLƐ KEBË ESƆ”

16. ?Aghɩnë kë bá epulɛ álɛ kebë ehʋn-oo eshipata n’yenë, oo nfre nkpɔca kë bá ehʋn é?

16 Lahɔ gbo, aghɩnë kë rɔ́ óó kë púlɛ kelënë, kelë lɛ, kelë shikwaghɩ lɛ, kelë cɛwuelë lɛ, kë kpa óo-omu hʋn-oo eshipata n’ye. Bu ntɔnë bá ekpa eshu ngbeɲi gbo, ese bá eyɛyɛ sɛ edɔ eshe lahɔ eenë. ?Mabughëwu é? Noo aghɩnë kë bá epulɛ álɛ kebë kpa ehʋn-oo eshipata n’yenë, kebë eɔsɛ ehʋn-oo mɩɩ bë elɛ ananan, kë ghe kpa ghe erɔ n’ye tata. Maɛnnë kë bá ehʋn-oo ëë ghënë, ghe kpa ghe enʋn fɛ amɛn eenë mɩnɛn. Aghʋ lɛ, kɔlogho lɛ, orogba lɛ ghe kpa ghe enʋnghë n’ye tata.

17. ?Aghɩca kë bá epie rɔ ghë epulɛ é?

17 ?Aghɩca kë bá epie rɔ ghë epulɛ é? Ʒezi hɛ́ kɔ “ngikinë kë nʋn mì ghë óó kë nʋn Ofo akɔnda ghënë powu, kë bá ece në mbënë álɛ kebë esɔ.” (Jean 5:28, 29) Révélation 20:13 ehɛ elë kɔ: “Ngʋjinë káka aghɩnë kë rɔ́ ëë ghënë sé, rɔ lɛ, mì lɛ, kë káka aghɩnë kë nʋn kelë ghënë sé.” Agbate, ngiki fannga nhɛn bá ekpa ehʋn-oo lapɔ. Akoto Pɔlë esë hɛ́ kɔ “aghɩnë kë sheghë lɛ, aghɩnë kë gha sheghë wunë lɛ,” kë bá epie rɔ ghë epulɛ kelë. (Éka Actes 24:15.) ?Bu ntɔnë eshi ëë lɛ́ nkpɔca é?

Paradinë ghë, aghɩnë kë rɔ́në, kë bá epie rɔ ghë epulɛ. Kelë lɛ aghɩnë kë kolonë lɛ, kë bá kpa eo-omu ehʋn-oo.

18. ?“Aghɩnë kë sheghë” óó kë bá epulɛ kelë álɛ kebë kpa ehʋn-oo lapɔnë, ca lɛ́ kelë é?

18 Ʒoova jumanghɩnë kë  hʋn-oo álɛ Ʒezi bë egbɔ ewa eshipata n’yenë, kë nʋn “aghɩnë kë sheghënë” ghë. Ngiki fɛ Nowe lɛ, Abrahamë lɛ, Sara lɛ, Moizë lɛ, Ritë lɛ, Ɛstɛrë lɛ mɩnɛn, kë bá epulɛ álɛ kebë ekpa ehʋn-oo eshipata n’ye lapɔ. Eɲë eɔsɛ eka eyikpe lɛ, eyighɔ lɛ ntɔnelë jɔ Hébreux órò 11 ghë. ?Pëlɛ, Ʒoova jumanghɩnë kë edi écele, ese kë erɔ amɛnnë, mabu bá efɩ kelë é? Kelë esë, kë nʋn “aghɩnë kë sheghënë” ghë. Ëë ghëwu, kë bá epulɛ kelë álɛ kebë ekpa ehʋn-oo lapɔ.

19. ?“Aghɩnë kë gha sheghë wunë,” ca lɛ́ kelë é? ?Mabu Ʒoova bá elɛ elɔ kelë é?

 19 Ngiki fannganë kë rɔ́ óó kë gha ɔɔsɛ gha cé Ʒoova jɔ álɛ kebë emʋn në wunë, kë nʋn “aghɩnë kë gha sheghë wunë” ghë. Kë rɔ́ kʋra, ese Ʒoova gha pá kelë aɛn. Ná epulɛ kelë álɛ kebë eɔsɛ ehɔhɔ n’ye kebë eba emʋn në, álɛ kebë eɔsɛ esʋ në.

20. ?Mabughëwu kë ghe epie rɔ ghë ghe epulɛ aghɩnë kë rɔ́në powu wué?

20 ?Ebë eɔsɛ ehɛ kɔ bu ntɔnë eshi ëë lɛ́ n’ye, aghɩnë kë rɔ́në, kelë powu ëë kë bá epie rɔ ghë epulɛ wú? Oowo. Ʒezi hɛ́ kɔ kë ghe ekaka ngiki jɔghɔ ghe ése aji álɛ kebë kpa ehʋn-oo. (Luc 12:5) ?Ca bë eya ghɩnë kebë epie rɔ ghë epulɛ alɛ ghɩnë kë ghe epulɛnë lɛ wué? Ʒoova ëë lɛ́ Aanɩnɩgho Gbɔnë, ese në lɔ́ Ʒezi shigbë “álɛ bë elɛ aghɩnë kë nʋn puɔ lɛ, aghɩnë kë rɔ́ lɛ aanɩnɩgho.” (Actes 10:42) Ghɩnë elɛ lakwa óó ghe vívi n’ye bë epete wunë, àlɛ́ në erɔ, kë ghe epulɛnë.—Ékpɩ Jɔ eshi 18.

OFORU RƆPULƐ

21, 22. (a) ?Oforu rɔpulɛnë eshi ëë lɛ́ nkpɔca é? (b) ?Ca lɛ́ ghɩ pidɛnë kë píe rɔ ghë púlɛ álɛ bë eyi ehʋn-oo oforu gbonë é?

21 Biblë ekpa ehɛ elë n’ye ngiki jɔghɔ bá ehʋn-oo oforu gbo. Àlɛ́ kë apie rɔ ghë apulɛ yiki álɛ bë eyi ehʋn-oo oforu gbonë, kë ghe pulɛ në álɛ në ehʋn-oo yiki sɛakɔ ghë. Kë epie rɔ ghë epulɛ në, në ekaci wawɛ álɛ në eyi ehʋn-oo oforu gbo.

22 Ʒezi lɛ́ ghɩ pidɛnë kë bá nhɛn píe rɔ ghë púlɛ. (Jean 3:13) Kë ée Ʒezi dí mici arɩ, Ʒoova púlɛ në. (Psaume 16:10; Actes 13:34, 35) Ʒezi gha píe rɔ ghë gha púlɛ alɛ yiki sɛakɔ lɛ. Akoto Piɛrë gbágba jɔ shi yá n’ye ‘kë ée Ʒezi, në rɔ́ yiki sɛakɔ ghë, ese kë púlɛ në wawɛ sɛakɔ ghë.’  (1 Pierre 3:18) Kë píe rɔ ghë púlɛ Ʒezi, në káci wawɛnë ɔɔ mɛnsɩ tete! (1 Corinthiens 15:3-6) Ese, Biblë ehɛ kɔ gha lɛ́ në esëkpɔ cece ëë kebë eba nhɛn epulɛ.

23, 24. Ʒezi hɛ́ “viaɲʋn-pa je” jɔ. ?Ca lɛ́ kelë é? ?Kë lɛ́ ngiki evie é?

23 Álɛ Ʒezi bë egbɔ erɔnë, në hɛ́ në ejiti-aghɩnë kë edi ecelenë kɔ: “Më në eyi álɛ më ebaba aʋnku eyɛ elɔ eɲë.” (Jean 14:2) Bu ntɔnë eshi ëë lɛ́ n’ye në ejiti-aghɩnë, kelë aghɔ, kë bá epie rɔ ghë epulɛ álɛ në lɛ kelë lɛ bë ehʋn-oo oforu gbo. ?Ese, kë lɛ́ evie é? Ʒezi hɛ́ kɔ kë ghe edɔ, në lɛ́lɛ kelë “viaɲʋn-pa je.” (Luc 12:32) Akoto Ʒan yá kelë eyimbu n’ye në bá wú Ʒezi “sʋmɔnshi Siɔn faɲinë ngboru gbo,” oforu gbonë. Në hɛ́ kɔ Ʒezi lɛ “ngiki akpɩ ya, akpɩ ebrana-eji-alɛ́” (144.000) lɛ nʋn.—Révélation 14:1.

24 ?Kretiɛn 144.000, mici nkpɔca kebë epie rɔ ghë epulɛ é? Biblë ehɛ kɔ bu ntɔnë bë eshu àlɛ́ Krisë eo ëë oodinë órò oforu gbo. (1 Corinthiens 15:23) Amɛn, enʋn cibɩ ntɔnë ghë. Kretiɛn 144.000, kelë afannga nhɛn kë píe rɔ ghë púlɛ yí oforu gbo dádá. Kelë kalanë kë nʋn eshipata n’ye ebisenë, àlɛ́ kë erɔ cɛɛ, kë eka epie rɔ ghë epulɛ kpa-nkpɔ, kë eyi ehʋn-oo oforu gbo. Ese, ngiki kalanë gbe, kë bá epie rɔ ghë epulɛ ngbeɲi gbo álɛ kebë ehʋn-oo eshipata n’ye paradinë ghë.

25. ?Mabu ebá emʋn órò gbeenë ghë é?

25 Ɲan gbɔɔje, Ʒoova bá eca ngiki powu epieji rɔ ghë. Rɔ ghe kpa ghe enʋnghë n’ye mɩɩ bë elɛ ananan! (Éka Isaïe 25:8.) ?Esë, aghɩnë kë bá eyi oforunë, mabu kë bá eyi gbo elɛ é? Biblë ehɛ kɔ kelë lɛ Ʒezi lɛ, kë bá edioo Shiba nkpɔ ghë. Órò gbeenë ghë, ebá emʋn bu edɔ gufrëmɔndɔn ntɔnë ghë.

^ abɩ 9 Biblë ehɛ ngiki fuɔnë kë píe rɔ ghë púlɛnë jɔ. Aghɩnë kë hɔ́sɛ lɛ, aghɩnë kë gha hɔ́sɛ lɛ, eyikpe lɛ, eyighɔ lɛ, Israɛlë ngiki lɛ, oo fuɔ ngiki lɛ. Eɲë eɔsɛ eka jɔ ntɔnelë 1 Rois 17:17-24; 2 Rois 4:32-37; 13:20, 21; Matthieu 28:5-7; Luc 7:11-17; 8:40-56; Actes 9:36-42; 20:7-12 ghë.