Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 ÓRÒ ENƐN-ƝAAKO

Éda Ʒoova Sɛ Eyi

Éda Ʒoova Sɛ Eyi

1, 2. ?Yadʋwa ebë eɔsɛ ewu shibidi amɛn é?

ÉDI akɔnda n’ye eɲë nʋn ja, miji bá enɔn. Ofo lé aɛn, eɲɛɲɛ-arɩ, efuɔfuɔ. Gha nʋnmɔn, miji ká dá nɔn. Eɲë eviɛ n’ye eɲë eloghoshi. ?Àlɛ́ eɲë awu shilogho-ku ntɔnë, mëkɔ sɛ bë eyɛyɛ eɲë o?

2 Elë esë, enʋn jɔ nkpɔkpɔnë ghë amɛn. Maɛnnë eyi apʋpʋ ghë. Eɲë eɔsɛ evivi eɲë esë kɔ: ‘?Yadʋwa më éwu shibidi é?’ Aghɩnë kë ghɛ́ghɛ Psaume nakwa Biblënë ghënë nkpɔ hɛ́ kɔ: “Má ehɛ Ʒoova kɔ: ‘Fë lɛ́ më shilogho-ku, aʋnkunë më ewu shibidi, fë lɛ́ më Ofonë më bɔ́ më ntɩji bá ëë ghë.’” (Psaume 91:2) Teteghë, amɛn Ʒoova bë eɔsɛ elɛ ebë ewu sɛjɔ miannë efɩ elënë ghë. Ʒoova ekpa elɛ elë eji ngbeɲi gbo bu yɔghɔ tete ntɩ.

3. ?Élé ebë eba elɛ álɛ Ʒoova bë elɛ elë shilogho-ku é?

3 ?Élé Ʒoova bë eba eɔsɛ ebidi elë shi é? Bë eɔsɛ eboka elë álɛ ebë erishi ekpɛkpɛ miannë efɩ elënë powu ngbeɲi, në kpa ɔɔ mɛnsɩ dɔ́ she aghɩnë kë eviɛ n’ye kebë elɛ elë lakwanë powu. Àlɛ́ bɔ́bɔ́ bu kwa efɩ elë amɛn, elë émʋn eyɛsɛ n’ye Ʒoova bá ebaba bu ntɔnë eyɛ ngbeɲi gbo. Biblënë ele elë ndɔnʋn kɔ: “Éso Ofo kolonë ghë.” (Jude 21) Yɛsɛ n’ye ebë eda Ʒoova sɛ eyi, álɛ bë eboka elë mianmian cibɩ ghë. ?Ese, élé ebë eba eɔsɛ elɛ bu ntɔnë é?

ÉKOLO OFO FƐ N’YE NË BÁ KOLO ELËNË MƖNƐN

4, 5. ?Élé Ʒoova bá yá n’ye në kolo elë é?

4 Álɛ ebë eɔsɛ eda Ʒoova sɛ eyi, yɛsɛ n’ye ebë emʋn  n’ye në bá kólo elënë tete. Édi bunë Ʒoova lɛ́ lɔ́ elënë powu akɔnda. Në lɔ́ elë eshipata yɔghɔ nhɛn, në bɔ́ ti ayɔghɔ lɛ, nɛpiɛ ayɔghɔ lɛ cé fu ëë ghë. Në kpa lɔ́ elë mpʋ ayɔghɔnë ebë edi lɛ, miji yɔghɔnë ebë enɔn lɛ. Biblënë ghë, Ʒoova yá elë në eyi lɛ, bu ayɔghɔnë në elɛnë lɛ. Ese, bu yɔghɔ gbɔ tetenë në lɛ́ yá elë n’ye në kolo elënë, ëë lɛ́ Jɛ Ʒezinë në tʋ wá eshipata n’ye, álɛ bë ebɔ ëë oohʋnnë eyiyi ntɛɛn elë ghëwu. (Jean 3:16) Ntɛɛn ntɔnë ghëwu, elë eji ngbeɲi gbo bu yɔghɔ ntɩ.

5 Ʒoova lɔ́ Mesi Shibanë. Shiba ntɔnë ëë lɛ́ oforu gufrëmɔndɔnnë ɲan gbɔɔje, bá eghɔ pɛ powu enɩnë. Shibanë bá elɛ eshipatanë bë ekaci paradi, bë elɛ aʋnkunë ngiki powu bë ehʋn-oo bɛtɛɛ lɛ sɛnishi lɛ ghë mɩɩ bë elɛ ananan. (Psaume 37:29) Bu fuɔnë Ʒoova kpa lɛ́ yá elë ëë kolonë, ëë lɛ́ n’ye në eyaya elë n’ye ebë eba ehʋn-oo eyɛsɛ amɛn. Në ekpa ehɛ elë kɔ ebë esɛrɛ në, në esë, në edisʋ n’ye në ece elë sɛrɛnë mici powu. Ʒoova yá ayɔghɔ nhɛn n’ye në kolo elë powu.

6. ?Élé eɲë éba ekolo Ʒoova fɛ n’ye në bá kolo elënë mɩnɛn é?

6 ?Élé eɲë éba ekolo Ʒoova fɛ n’ye në bá kolo elënë mɩnɛn é? Éya në n’ye eɲë mʋn tɩ bunë në lɛ́ lɔ́ eɲënë powu ghë. Ese amɛn, ngiki fannga nhɛn gha mʋn tɩ. N’ye Ʒezi bá nʋn eshipata n’yenë, bu nkpɔkpɔnë ëë ngiki lɛ́. Mici nkpɔ, Ʒezi lɛ́ sɛ yɛ́ kokobeghɩ enɛn, ese nkpɔ cece ëë dá në nasɩ. (Luc 17:12-17) Elë evivi n’ye ebë enʋn fɛ ghɩnë dá Ʒezi nasɩnë mɩnɛn. Elë evivi n’ye ebë eda Ʒoova nasɩ mici powu.

7. ?Élé ebë eba ekolo Ʒoova tete é?

7 Yɛsɛ n’ye elë esë, ebë eya Ʒoova n’ye ekólo në. Ʒezi hɛ́ ëë ejiti-aghɩnë kɔ kebë ekolo Ʒoova alɛ kelë oghorumɔn powu lɛ, kelë oohʋn powu lɛ, kelë akɔnda  powu lɛ. (Éka Matthieu 22:37.) ?Bu ntɔnë eshi ëë lɛ́ nkpɔca é?

8, 9. ?Élé ebë eba eya Ʒoova n’ye ekólo në é?

8 ?Bayɛ n’ye ebë ehɛ eyimbu ghë esëkpɔ kɔ ekólo Ʒoova wú? Oowo. Àlɛ́ elë ekolo Ʒoova alɛ elë oghorumɔn powu lɛ, elë oohʋn powu lɛ, elë akɔnda powu lɛnë, yɛsɛ n’ye ebë elɛ bu eya kolo ntɔnë. (Matthieu 7:16-20) Biblë eya elë ayɔghɔ nhɛn n’ye, àlɛ́ elë akolo Ofonë, ebë ewu ëë kulenelë ghɩ. ?Bu ntɔnë kpɛkpɛ lɛ-ghë wú? Oowo, noo Ʒoova “kulenelë gha dídi.”—Éka 1 Jean 5:3.

9 Àlɛ́ elë ewu Ʒoova ghɩ, elë ewu sɛyɛyɛ oohʋn yɔghɔ. (Isaïe 48:17, 18) ?Ese, mabu bë eboka elë álɛ ebë eda Ʒoova sɛ eyi é? Elë éwu bu ntɔnë.

ÉRƖEDA ƷOOVA SƐ EYI

10. ?Mabughëwu eɲë éhɔhɔ Ʒoova mʋn eyi é?

10 ?Élé eɲë bá káci Ʒoova cɛwu é? Biblënë eɲë kánë, lɛ́ eɲë mʋn Ʒoova dɔ́, n’yonë, eɲë lɛ në lɛ káci cɛwu. Cɛwudi ntɔnë nʋn fɛ lanë yiki tógho óó në gha vívi n’ye bë enini wu mɩnɛn. Fɛ n’ye yiki eba ebɔ ti ele la ghë álɛ ghe enini wunë mɩnɛn, éhɔhɔ Ʒoova mʋn eyi álɛ eɲë cɛwudinë bë edɔomu.—Proverbes 2:1-5.

Fɛ la mɩnɛn, yɛsɛ n’ye eɲë elɛ bu álɛ kolonë eɲë kolo Ʒoovanë bë edɔomu eyi.

11. ?Élé bunë Biblë eyayanë bë eba eci eɲë oghorumɔn aba é?

11 Eɲë në eka Biblënë eyi, eɲë ehɔhɔ bunë bë eci eɲë oghorumɔn aba tete. Ékpɩ n’ye jɔ bá cí Ʒezi ejiti-aghɩ aɲʋn aba mícínë Ʒezi gbágba jɔnë Biblë hɛ́ báshinelë shi yá kelënë. Kë hɛ́ kɔ: “?N’ye në bá lɛ́ elë mbë eshigbë gbonë, mëkɔ oghorumɔn kí elë o, në lɛ́ mbënë kë ghɛ́ghɛnë, ecé ëë eshi ayɔghɔ nhɛn o?”—Luc 24:32.

12, 13. (a) ?Mabu bë eɔsɛ efɩ kolonë ekólo Ofonë é? (b) ?Élé ebë eba elɛ álɛ ebë ekolo Ʒoova eyi é?

 12 Fɛ n’ye Ʒezi ejiti-aghɩnë oghorumɔn bá kí kelë mícínë kë cé Ofo Mbënë eshi yɛsɛnë mɩnɛn, eɲë esë, eɲë wú sɛyɛyɛ ntɔnë n’ye eɲë në eba ece Biblënë eshi eyinë. Bu ntɔnë bóka eɲë ë eɲë mʋn Ʒoova, eɲë kpa kolo ëë. Eɲë gha vívi n’ye kolo ntɔnë bë eyɛyɛshi wu.—Matthieu 24:12.

13 Àlɛ́ eɲë ekaci Ofo cɛwu, élele mɛnsɩ edi juman álɛ eɲë cɛwudinë bë edɔomu. Éhɔhɔ bu edɔ Ofo lɛ Ʒezi lɛ sɛ eyi. Édi bunë eɲë ehɔhɔnë akɔnda álɛ eɲë eviɛ n’ye eɲë eba elɛ bu ntɔnelë eɲë oohʋn ghë. (Jean 17:3) Àlɛ́ eɲë në eka Biblënë, évivi eɲë esë: ‘?Mabu bu ntɔnë eyaya më Ofo Ʒoova sɛ é? ?Mabughëwu më ékolo në álɛ më oghorumɔn powu lɛ, më oohʋn powu lɛ é?’—1 Timothée 4:15.

14. ?Élé ofosɛrɛ eba eboka elë álɛ kolonë ekólo Ʒoovanë bë edɔomu eyi é?

 14 Àlɛ́ eɲë ɔɔ cɛwu yɔghɔ nkpɔ, eɲë edidi jɔ mici powu, ë eɲë cɛwudinë edɔomu eyi. Fɛ nhɛn mɩnɛn, àlɛ́ elë eghʋ ofosɛrɛ ghë elɛ̀ Ʒoova mbë, kolonë ekólo ëënë esë edɔomu eyi. (Éka 1 Thessaloniciens 5:17.) Ofosɛrɛ lɛ́ bu yɔghɔ tetenë elë Shínë nʋn oforunë hɔ́ elë. Mici powu, yɛsɛ n’ye ebë esɛrɛ Ofo alɛ elë oghorumɔn powu lɛ. (Psaume 62:8) Elë gha éhɔhɔ ofosɛrɛ álɛ ebë ebɔ ëë eka mici powu, elë éce jɔnë elë ehɛnë eshi eyɛsɛ. Agbate, àlɛ́ elë eka Biblënë eyi, elë ekpa esɛrɛ Ofo elë oghorumɔn powu ghë, ebë ekolo Ʒoova eyi, elë kolonë bë ekpa edɔomu.

ÉBƆ ƷOOVA JƆ EHƐ NGIKI FUƆ

15, 16. ?Élé eɲë eba ewu ofojɔhɛ jumannë é?

15 Àlɛ́ elë avivi n’ye ebë eda Ʒoova sɛ eyi, kpa yɛsɛ n’ye ebë ebɔ bunë elë eji ntɩnë eka edi ngiki fuɔ. Ʒoova jɔnë ebë ebɔ eka edi ngikinë lɛ́ bu yɔghɔ tete. (Luc 1:74) Bu ntɔnë lɛ́ jumannë Ʒezi bɔ́ lɔ́ kretiɛn tetenelë. Elë powu, ebë eka Ofo Shiba nda yɔghɔnë jɔ edi ngiki. ?Eɲë elɛ bu ntɔnë dádá wú?—Matthieu 24:14; 28:19, 20.

16 Akoto Pɔlë wú n’ye ofojɔhɛnë lɛ́ bu yɔghɔ gbɔ tete. Në lɛ́lɛ ëë “bu yɔghɔ tete.” (2 Corinthiens 4:7) Ʒoova jɔnë eɲë ebɔ ehɛ ngikinë lɛ, ëë bunë në evivi n’ye në elɛnë lɛ, lɛ́ juman yɔghɔ gbɔ tetenë eɲë eɔsɛ edi. Nhɛn ëë eɲë eɔsɛ edi juman elɔ Ʒoova. Bunë eɲë elɛ elɔ ëënë, eyɛyɛ në sɛ edɔ. (Hébreux 6:10) Ofojɔhɛnë bë eɔsɛ elɛ eɲë lɛ, ngikinë kë ece eɲë mbënë lɛ powu, eɲë ewu ayɔghɔ, noo eboka eɲë lɛ ngiki fuɔ lɛ, álɛ eɲë erɩeda Ʒoova sɛ, álɛ eɲë ekpa ewu ananan oohʋn. (Éka 1 Corinthiens  15:58.) ?Juman fuɔ nkpɔca nʋnghë óó bë eɔsɛ elɔ eɲë sɛyɛyɛ edɔ eshe ntɔnë é?

17. ?Mabughëwu ebë etɛ sɛ ehɛ Ofo jɔ é?

17 Ofojɔhɛ jumannë etɛ sɛ edɔ. Yɛsɛ n’ye ebë ‘eka Ofo mbënë,’ ebë ‘etɛ sɛ elɛ ëë.’ (2 Timothée 4:2) Yɛsɛ n’ye ngiki bë ece Ofo Shibanë nda. Biblë ehɛ kɔ: “Ʒoova mici gbɔnë dásɛ! Në dásɛ, në erɩedasɛ mɛnsɩghë!” Mici rere-kunë “ghe erɩshi!” (Tsephania 1:14; Habaqouq 2:3) Agbate, ɲan gbɔɔje, Ʒoova bá ekpʋsʋ Satan maɛnnë shi. Ese, álɛ mici ntɔnë bë egbɔ eshu, yɛsɛ n’ye ebë ehɛ ngiki ebashi álɛ kebë edisʋ esʋ Ʒoova.

18. ?Mabughëwu yɛsɛ n’ye ebë eda kretiɛn tetenelë ghë esʋ Ʒoova é?

18 Ʒoova evivi n’ye ebë eda kretiɛn tetenelë ghë esʋ në. Biblë ehɛ kɔ: “Elë ewɛsɛ elë esë álɛ ebë ele elë esë mɛnsɩ ekolo elë esë, ebë ele elë esë mɛnsɩ elɛ bu ayɔghɔ, elë gha eɲa elë sɩsɩnë shi fɛ n’ye ngiki jɔghɔ eba elɛ wɔ́wɔ́ mɩnɛn, ese ebë ele elë esë ndɔnʋn, pëlɛ noo eɲë ewu n’ye mici fɛjinë erɩedasɛ edɔ.” (Hébreux 10:24, 25) Yɛsɛ n’ye ebë elele mɛnsɩ eyi jɛmɛnnelë powu ghë. Jɛmɛnnelë elɛ elë eɔsɛ ele elë esë ndɔnʋn, elë ele elë esë mɛnsɩ.

19. ?Mabu bë eboka elë álɛ ebë ekolo elë nɔnjɛelë kretiɛnnë é?

19 Àlɛ́ eɲë në eyi jɛmɛnnelë ghë, eɲë ewu cɛwuelë ayɔghɔnë kebë eboka eɲë álɛ eɲë esʋ Ʒoova. Eɲë ewu nɔnjɛelë eyikpe lɛ, eyighɔ lɛ nfre nfrenë kë elele mɛnsɩ fɛ eɲë mɩnɛn, álɛ kebë esʋ në. Kelë esë, lakwa nʋn kelë sɛ, kë enɛ epie fɛ eɲë mɩnɛn. Àlɛ́ kë enɛ epiɛ eɲë, édisʋ eɲa lakwa shi ehɔ kelë. (Éka Colossiens 3:13.) Mici powu, ébɔ aɛn eba bu ayɔghɔnë  më-nɔnjɛelë kretiɛnnë kë elɛnë ghë. Bu ntɔnë bë eboka eɲë álɛ eɲë ekolo kelë, eɲë ekpa erɩeda Ʒoova sɛ eyi.

OOHƲN TETENË

20, 21. ?Mabu lɛ́ “oohʋn tetenë” é?

20 Ʒoova evivi n’ye ëë cɛwunelë powu, kebë ewu oohʋn yɔghɔ tetenë. Biblë eyaya elë n’ye oonë ebá ehʋn ngbeɲi gbonë lɛ, ntɛnɩ elë ehʋn amɛnnë lɛ, ghe elɛ nkpɔkpɔnë.

Ʒoova evivi n’ye eɲë ewu “oohʋn tetenë.” ?Eɲë evivi n’ye eɲë ewu ëë an?

21 Ngbeɲi gbo, elë ghe ehʋn-oo agbʋʋn 70 lɛ, 80 lɛ esëkpɔ. Ese, ebá ehʋn-oo bɛtɛɛ lɛ sɛyɛyɛ lɛ ghë mɩɩ bë elɛ “ananan” paradi yɔghɔ ghë, n’ye orogba ghe enʋn. Bu ntɔnë ëë Biblë elɛlɛ ëë “oohʋn tetenë.” Ʒoova hɛ́ báshi kɔ ná elɔ elë oohʋn tete ntɔnë, ese ebë elele mɛnsɩ elɛ bunë ebë eɔsɛ elɛ powu álɛ ebë ‘eɲi ëë shi’ eyɛsɛ.—1 Timothée 6:12, 19.

22. (a) ?Élé ebë eba eɔsɛ “eɲi oohʋn tetenë shi” é? (b) ?Mabughëwu bu ayɔghɔnë elë elɛnë esëkpɔ gha ɔɔsɛ bë elɔ elë ananan oohʋnnë wué?

22 ?Élé ebë eba eɔsɛ “eɲi oohʋn tetenë shi” é? Yɛsɛ n’ye ebë “elɛ bu yɔghɔ,” ebë “edi juman yɔghɔ edɔ.” (1 Timothée 6:18) Bu ntɔnë eshi ëë lɛ́ n’ye ebë ebɔ bunë elë ehɔhɔ Biblënë ghënë epɔpɔ ëë ghë eta fù. Ese, gha lɛ́ mɛnsɩnë elë elele elɛ bunë ëë bë elɔ elë oohʋn tetenë. Bu ayɔghɔnë elë elɛnë esëkpɔ gha ɔɔsɛ bë elɔ elë ananan oohʋnnë. Ananan oohʋnnë lɛ́ bunë Ʒoova ehɔ aghɩnë kë esʋ ëë ecele ghënë. Në lɛ́ bunë eya Ʒoova “opuyɛ gbɔnë elë gha pí ëë ghë wunë.” (Romains 5:15) Teteghë, elë Shìnë nʋn oforunë evivi n’ye bë ebɔ bu ntɔnë ehɔ aghɩnë kë edi ecele esʋ ëënë.

23. ?Mabughëwu yɛsɛ n’ye eɲë enɩ bu ayɔghɔ ebɔ amɛn é?

23 Évivi eɲë esë kɔ: ‘?Më esʋ Ofo fɛ n’ye në bá vívinë mɩnɛn wú?’ Àlɛ́ eɲë ewu n’ye ɔɔ bunë eɲë epete eɲë oohʋn ghënë, épete ëë mɛnsɩghë. Àlɛ́ elë eji Ʒoova ntɩ, àlɛ́ elë elele mɛnsɩ ewu në ghɩ, Ʒoova bë elɛ elë shilogho-ku. Ná ebidi në ngikinë kë edi ecelenë shi, Satan maɛn pʋpʋnë ëë mici fɛjinelë ghë. N’yonë,  Ʒoova bá ekpa elɛ ebë ehʋn-oo paradinë ghë mɩɩ bë elɛ ananan fɛ n’ye në bá hɛ́ báshi mɩnɛn. Agbate, eɲë eɔsɛ ewu oohʋn tetenë àlɛ́ eɲë enɩ bu ayɔghɔ ebɔ amɛn!