?Mabu Biblë bë eɔsɛ eyaya elë é?

Kë ghɛ́ghɛ biblëshigbagba nakwa ntɛnɩ, álɛ bë eboka eɲë, eɲë éce Biblë jɔ nfre nfre eshi eyɛsɛ fɛ: ?Mabughëwu elë epɛ é? ?Mabu eshu àlɛ́ elë arɔ é? ?Élé ebë eba ewu shikwa oohʋn sɛyɛyɛ é? alɛ bu fuɔ lapɔ lɛ.

?Mabu Ofo evivi n’ye në elɛ elɔ elë é?

Eɲë eɔsɛ evivi eɲë esë jɔ álɛ eɲë emʋn bunë ghëwu pɛ dɔ́ amɛn. Biblë eyaya n’ye, ɲan gbɔɔje, Ofo bá elɛ bu álɛ bë eca ngiki epieji pɛ lɛ, orogba lɛ, rɔ lɛ ghë.

ÓRÒ 1

?Ca Lɛ́ Ofo é?

?Eɲë edi akɔnda n’ye Ofo ekpɩ eɲë wú? Éwu n’ye Ofo bá nʋn álɛ eɲë eɔsɛ ekaci në cɛwu.

ÓRÒ 2

Biblë: Nakwanë Píe Ofo Ee Gbo

?Mabughëwu ebë eɔsɛ eji Biblënë lɛ, jɔnë në hɛ́ báshinelë lɛ ntɩ é? ?Àlɛ́ jɔ afɩ eɲë, élé Biblënë bë eba eɔsɛ eboka eɲë é

ÓRÒ 3

?Mabu Ofo Evivi N’ye Në Elɛ Elɔ Ngiki é?

?Àlɛ́ eshipatanë ekaci paradinë, élé oohʋnnë bë eba enʋn é?

ÓRÒ 4

?Ca Lɛ́ Ʒezi Krisë é?

Émʋn bunë ghëwu Ʒezi ëë lɛ́ Mesinë kë hɛ́ báshi kɔ bë ewanë lɛ, n’ye në píe lɛ, bunë ghëwu në lɛ́ Ʒoova Jɛ mɔn-nkpɔ lɛ.

ÓRÒ 5

Capɩ: Bu Yɔghɔ Gbɔ Tetenë Ofo Hɔ́

?Mabu lɛ́ capɩnë é? ?Élé eɲë eba eɔsɛ ewu ayɔghɔ ëë ghë é?

ÓRÒ 6

?Àlɛ́ Elë Arɔ Yadʋwa Elë Eyi é?

Émʋn jɔnë Biblë ehɛ eya n’ye aghɩnë kë rɔ́në kë nʋn alɛ bunë ghëwu ngiki erɔ lɛ.

ÓRÒ 7

Rɔpulɛ Bá Enʋnghë!

?Ghɩnë eɲë kolo rɔ́ eɲë wú? ?Eɲë ekpa eɔsɛ ewu në lapɔ an? Émʋn bunë Biblë eyaya rɔpulɛnë ghë.

ÓRÒ 8

?Mabu Lɛ́ Ofo Shibanë é?

Ngiki fannga nhɛn mʋn Kpashi ofosɛrɛnë. Jɔnë kë hɛ́ kɔ ‘Lɛ fë Shibanë bë ewanë,’ ëë eshi ëë lɛ́ nkpɔca é?

ÓRÒ 9

?Maɛnnë ëë Rere-kunë Dásɛ wú?

Ékpɩ n’ye bunë ngiki elɛ lɛ, n’ye kë eba eta fù aʋnkunë enʋnnë lɛ, eba eya n’ye enʋn cibɩnë, àlɛ́ asaasɛ cɛɛ, maɛnnë ëë rere-kunë bë eka eshu fɛ n’ye Biblë bá hɛ́ báshinë mɩnɛn.

ÓRÒ 10

Nahɔnrɛnë Ebë Emʋn Anʒënelë Sɛ

Biblënë ehɛ anʒënelë lɛ, abʋsɛmʋnnelë lɛ jɔ. ?Teteghë, wawɛghɩ ntɔnelë nʋnghë wú? ?Kebë eɔsɛ eboka elë wú? ?Kebë eɔsɛ elɛ elë lakwa wú?

ÓRÒ 11

?Mabughëwu Pɛ Dɔ́ é?

Ngiki fannga nhɛn edi akɔnda n’ye Ofo ngboru ëë ebë ebɔ pɛnë nʋn maɛnnë ghënë powu enini efu. ?Mabu akɔnda eɲë edi é? Bunë ghëwu pɛ eshunë, émʋn jɔnë Ofo ehɛ ëë ghë.

ÓRÒ 12

?Élé Eɲë Eba Eɔsɛ Ekaci Ofo Cɛwu é?

Eɲë eɔsɛ ehʋn-oonë bë eyɛyɛ Ʒoova sɛ. Agbate, eɲë eɔsɛ ekaci ëë cɛwu.

ÓRÒ 13

Éwu Oohʋnnë Ofo Hɔ́ Eɲënë Ghɩ

?Élé Ofo eba ewu àmɛnshiwu lɛ, mpianë kë ekɩ sɛ lɛ, nɛpiɛ oohʋn lɛ é?

ÓRÒ 14

Eɲë Shikwa bë Eɔsɛ Ewu Sɛyɛyɛ

Kolonë Ʒezi yánë, lɛ́ bunë caelë lɛ, yaelë lɛ, shìelë lɛ, ngbɔjɛelë lɛ bë eɔsɛ eyɔyɔ. ?Mabu elë ehɔhɔ në sɛ é?

ÓRÒ 15

N’ye Ebë Eba Esʋ Ofo Ayɔghɔ Ghë

Ékpɩ bu lɔhʋnnë elɛ ngiki emʋn aghɩnë kë esʋ Ofo teteghënë.

ÓRÒ 16

Édisʋ Esʋ Ofo

?Mabu bë eɔsɛ efɩ eɲë àlɛ́ eɲë ebɔ bunë eɲë ebɔ ewu nahɔnrɛnë eka edi ngiki fuɔ é? ?Élé eɲë eba elɛ álɛ eɲë ghe elɛ kelë mbë pʋ wué?

ÓRÒ 17

Ofosɛrɛ Lɛ́ Bu Yɔghɔ Gbɔ Tete

?Ofo ece eɲë sɛrɛnë wú? Álɛ eɲë emʋn jɔ ntɔnë eshi, yɛsɛ n’ye eɲë emʋn bunë Biblë eyaya ofosɛrɛ ghë.

ÓRÒ 18

?Më Ébɔ Më Esë Ehɔ Ofo Álɛ Kebë Ewɔ Më Ji wú?

?Mabu eɲë elɛ álɛ kebë ewɔ eɲë ji é? Éhɔhɔ bunë lɛ́ jiwɔ alɛ n’ye kë eba elɛ ëë lɛ.

ÓRÒ 19

Éda Ʒoova Sɛ Eyi

?Élé ebë eba eya n’ye ekólo Ofo, ekpa mʋn tɩ, bunë në lɛ́ lɔ́ elënë powu ghë é?

Jɔ eshi

Mbë lɛ, mbë jɛelë nfre nfrenë nʋn nakwa ?Mabu Biblë bë eɔsɛ eyaya elë é? lɛ ghënë, kelë eshi.