Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

Sʋ Ʒoova, gha sʋ Satan wo

Sʋ Ʒoova, gha sʋ Satan wo

Elë powu, ɔɔ bunë ebë enɩebɔ. Kɔ́ Ʒoova ëë ebë esʋ o, kɔ́ Satan lɛ ëë abʋsɛmʋnnelë lɛ ebë esʋ o. Elë gha ɔɔsɛ ebë elɛ aɲʋn powu. Damë yɛsɛ n’ye ebë esʋ Ʒoova!

Ʒoova yɛsɛ

Fɛ n’ye ebá wúnë mɩnɛn, abɛlɛ-lɛ edamë eyɛyɛ abʋsɛmʋnnelë sɛ, kë kpa kolo n’ye kebë efafa ngiki. Ʒoova gha bá nhɛn gha nʋn. Fɛ n’ye elë omu shìelë bá kolo elë mɩnɛn, Ʒoova esë kolo maɛnnë. Në lɛ́ Ghɩnë elɔ “bu yɔghɔ tetenë kë ehɔnë powu, bunë sheghë óó kë ehɔnë powu” (Jacques 1:17). Në ebɔ bu ayɔghɔ elɔ maɛnnë powu. Në dísʋ tʋ́ Jɛ wá eshipata n’ye rɔ́ lɔ́ maɛnnë bɔ́bɔ́.​—Éphésiens 2:​4-7.

Ofo Jɛ Ʒezi lɔ́ sɛ yɛ́ ngiki. Në lɛ́ bu ntɔnë yá kelë n’ye në kolo kelë.

Di bunë Ofo Jɛ Ʒezi lɛ́ eshipata n’yenë akɔnda. Në lɛ́ omulaghɩ lɛ́ mbë, në lɛ́ aɛnfɔfɔghɩ wú amɔn. Në lɛ́ sɛ yɛ́ kokobeghɩ lɛ, wuwunshɔghɩ lɛ. Në wɔ́ oria, në lɛ́ orogbaghɩ nfre powu kpe. Aghɩnë kë rɔ́në bɔ́bɔ́, Ʒezi bɔ́ Ofo mɛnsɩnë púlɛ kelë, kë kpa hʋ́n-oo.​—Matthieu 9:​32-35; 15:​30, 31; Luc 7:​11-15.

Ofo kolo n’ye bë ehɛ elë nahɔnrɛ mici powu eshe n’ye bë edi mpu efafa elë. Në ghe fafa ghɩʋn wu tata.​—Nombres 23:19.

 Gha élɛ bunë gha ca wunë

Fɛ n’ye gholokpa narie eba eɲi njɔhʋn mɩnɛn, ghɩnë kë elɛlɛ ëë Satan alɛ Kpala lɛnë eghʋ bu nkpɔ ghë efɩ ngiki. Ëë lɛ́ mpu jɔnë në eyayanë. Bunë ngiki elɛ wɔ́wɔ́ kelë oonë ghënë, jɔghɔ epie ëë ghë. ?Mabu lɛ́ mpu jɔ ntɔnelë é? Ngiki ewu aghɩnë kë rɔ́në erie. Kë ewu abʋsɛmʋnnelë erie. Kë ewu eɲíle lɛ, aviɛlɛnë bë eɔsɛ efɩ kelënë lɛ, eɲí lɛ erie. Bunë kë ebɔ ewu nahɔnrɛnë, jɔghɔ epie Satan mpu jɔnë ghë. Satan eghʋ n’yo eɲi kelë shi. Aghɩnë kë esʋ Ofonë, bu ntɔnelë nkpɔe ghe lɛ́ kelë bʋʋn.

Ʒoova ɔɔ mɛnsɩ dɔ́ she Satan mɩɩ nɛ́piɛ. Àlɛ́ fë asʋ Ʒoova, ná ebidi fë shi, abʋsɛmʋnnelë ghe eɔsɛ ghe elɛ fë bʋʋn (Jacques 4:7). Eɲíle ghe elɛ fë bʋʋn. Fɛ bu ntɛnɩ mɩnɛn: Niʒeria gbo, noo Ʒoova Adashɛgho nkpɔ gha vívi n’ye bë esɔ epieji oo nkpɔ ghë wunë, akpalaghɩ ologbɔ arɩ lé ëë eɲí álɛ kebë ee ëë. Ese, eɲílenë gha lɛ́ ëë bʋʋn. N’yonë, lahuɔn yó kpalaghonë nkpɔ, wá fɩ́ Adashɛghonë, sɛ́rɛ ëë n’ye bë eɲashi ehɔ ëë.

Efɛzë ngikinë, kë gbé kelë camë nakwanelë la.

Àlɛ́ abʋsɛmʋnnelë në emianmian fë, fuɔ lɛlɛ Ʒoova álɛ bë ebidi fë shi (Proverbes 18:10). Ese, álɛ Ofo bë eɔsɛ ebidi fë shinë, oria-bunë fë elɛnë, ɲa kwapowu shi. Aghɩnë kë sʋ́ Ofo lahɔ Efɛzë gbonë, kë ɲá kelë oria-bunelë shi. Kë yágha kelë camë nakwanelë kwapowu cé gbéla (Actes 19:​19, 20). Aghɩnë kë esʋ Ofo amɛnnë, kebë elɛ bu nkpɔkpɔnë. Bunë yiki ebɔ eba sɛ ebidi ëë esë shi lɛ, ecinë yiki ebɔ esɛ bà lɛ hɔlɔ lɛ, eɲí lɛ, camë nakwa lɛ, bu fuɔnë lɛ́ oria-bu lɛnë, ɲa powu shi.

 Lɛ́ ofosʋ tetenë ëë bu

Àlɛ́ fë avivi n’ye fë éyɛ Ofo aɛnnë, ɲa ofosʋ pʋpʋnë shi, ri bu apʋpʋ-lɛ shi. Ese, gha érishi n’yo wo. Kpa lɛ́ ofosʋ tetenë ëë bu ayɔghɔ nhɛn. Biblënë eya fë n’ye fë éba elɛ ëë:

Yi kretiɛn jɛmɛnnelë ghë.​—Hébreux 10:​24, 25.

Ka Biblë.​—­Jean 17:3.

Ka Ofo ndanë di aghɩ fuɔ.​—Matthieu 24:14.

Lɔ kebë ewɔ fë ji.​—Actes 2:41.

Sɛrɛ Ofo Ʒoova.​—Philippiens 4:​6, 7.

 Da Ʒoova Adashɛghɩnelë ghë

Satan ɔɔ ee ngikinë kë nʋn eshipata n’ye, kë eyaya bu apʋpʋ, kë ekpa elɛ bu apʋpʋ. Ese, Ʒoova esë ɔɔ ee ngiki. Kë elɛlɛ kelë Ʒoova Adashɛghɩ (Isaïe 43:10). Eshipatanë powu ghë, kë dɔ́ she ngbudukɛ epiè. Kelë powu, kë edamë elele mɛnsɩ tete elɛ bu ayɔghɔ, kë ekpa eyaya ngiki nahɔnrɛnë. Oo fannga nhɛn ghë, fë éɔsɛ efɩ kelë n’ye kë eshe kelë jɛmɛnnelë, óó kelë elɛlɛ ëë Shibatɩ. Kë bá etɩ fë shi ayɔghɔ nhɛn gbo.

Jumannë kë edinë, ëë lɛ́ n’ye kë eboka ngiki álɛ kebë esʋ Ofo. Fë lɛ kelë lɛ, eɲá eka Biblë fë ereni, kë bá eboka fë álɛ fë émʋn n’ye fë éba esʋ Ʒoova ayɔghɔ ghë. Fë ghe enɛ apɩ bu ntɔnë ghë. Sɛ eyɛyɛ Ʒoova Adashɛ­ghɩnelë n’ye kebë eyaya nahɔnrɛnë, noo kë kolo ngiki, kë kpa kolo Ofo Ʒoova.

Ʒoova Adashɛghɩnelë, kë bá eboka fë álɛ fë ésʋ Ofo.