Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

Ngbeɲi gbo oohʋn yɔghɔ

Ngbeɲi gbo oohʋn yɔghɔ

Ɲan gbɔɔje, Satan lɛ ëë abʋsɛmʋnnelë lɛ, kë ghe kpa ghe eɔsɛ ghe elɛ bʋʋn n’ye.

Satan lɛ ëë abʋsɛmʋnnelë lɛ, kë ghe kpa ghe efafa maɛnnë ngiki ghe enʋnmɔn n’ye. Ʒoova wɔ́ kelë píeji oforu gbo dádá (Révélation 12:9). Ɲan gbɔɔje, Ofo bá kpa elɛ Satan lɛ ëë abʋsɛmʋnnelë lɛ bu. Ofo ghʋ́ amɔnwu ghë yá akoto Ʒan bu ntɔnë. Ʒan hɛ́ kɔ: “Më wú anʒë nkpɔ píe oforu gbo eshi­shi, akëmɔn canë gha ɔɔ oroshi­titi wunë, ëë safuɛnë nʋn ëë mërɩ, ngbraka gbɔ nkpɔ esë nʋn ëë mërɩ. Në ɲí dragɔnnë, orovi pidɛnë, ghɩnë kë elɛlɛ ëë Satan alɛ Kpala lɛnë, në ɱɔ́n ëë álɛ bë edi agbʋʋn 1.000. Në ɱɛ́n Satan nɛ́fu akëmɔn canë gha ɔɔ oroshititi wunë ghë, në dá akëmɔnnë, në tʋ́ ëë, álɛ Satan ghe kpa ghe efafa maɛnnelë n’ye mɩɩ agbʋʋn 1.000 bë esaasɛ” (Révélation 20:​1-3). Bɛtɛɛ, kë bá ekpʋsʋ Kpala lɛ ëë abʋsɛmʋnnelë lɛ shi mɩɩ bë elɛ ananan.​—Révélation 20:10.

Ngiki apʋpʋnë kë nʋn eshipata n’yenë esë, kë bá ekpʋsʋ kelë powu shi.​—Psaume 37:​9, 10; Luc 13:5.

 Aghɩnë kë rɔ́në, kë bá ekpa ehʋn-oo lapɔ!

Aghɩnë kë rɔ́në, kë bá ekpa ehʋn-oo lapɔ eshipata n’ye.

Bë epie micinë Satan lɛ ëë abʋsɛmʋnnelë lɛ ghe enʋnghë n’ye wunë, Ʒoova bá elɔ maɛnnë bu ayɔghɔ fannga nhɛn. Fá egha­ghaghë kɔ aghɩnë kë rɔ́në, kë ghe hʋn-oo. Ʒezi bɔ́ rɔ pɔ́pɔ mëlaca ghë: mëlacanë mëlaki gha nʋn ëë ghë (Jean 11:​11-14). Ʒezi pɔ́pɔ bu aɲʋn ntɔnelë ghë, noo në mʋ́n n’ye cibɩ nkpɔ bá eshu, aghɩnë kë rɔ́ óó lɛ́ fɛ kë eca mëla mɩnɛnnë, kë bá epie rɔ ghë epulɛ ehʋn-oo. Në hɛ́ kɔ: “Cibɩnë ɲan eshu, n’ye ngikinë kë nʋn mì ghë, óó kë nʋn Ofo akɔnda ghënë powu, kë bá [...] esɔ.”​—Jean 5:​28, 29; kpɩ Actes 24:15.

Kë bá epulɛ ehʋn-oo eshipata n’ye. Ngiki ghe kpa ghe elɔ rɔ nda n’ye, ese rɔpulɛ nda ëë kë bá elɔ! Sɛ bá eyɛyɛ elë tete, noo ebá eja elë ngikinë kë píe rɔ ghë púlɛnë atuuu!