Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

Eshipatanë bá ekaci paradi

Eshipatanë bá ekaci paradi

Bunë Satan cɔ́ghɔnë, Ʒoova bá ebaba powu eyɛ. Ʒoova nɩ́ Ʒezi bɔ́ álɛ bë elɛ eshipatanë powu Oodishì. Ʒezi oodinë ghë, eshipatanë powu bá ekaci paradi.​—Daniel 7:​13, 14; Luc 23:43.

Ʒoova hɛ́ báshi kɔ bu ntɛnɩelë bá eshu:

  • MPƲ BÁ ENƲNGHË EDƆ: “Eshipatanë bá elɛ bu bë esɛ eyɛsɛ; Ofo, elë Ofo, bá eyɔ elë shi.” “Mpʋ bá enʋnghë edɔ eshipatanë powu ghë; faɲinelë ngboru, mpʋ bá ecɔ.”​—Psaume 67:6; 72:16.

  • AGHƲGHƲ GHE ENƲNGHË N’YE: “Éwa álɛ eɲë éwu bunë Ʒoova lɛ́, n’ye në bá lɛ́ aɛnjɛrɛ bu eshipata n’ye. Në elɔ aghʋghʋ erere eshipatanë powu ghë.”​—Psaume 46:​8, 9.

  • NGIKI APƲPƲ GHE ENƲN­GHË N’YE: “Noo aghɩnë kë elɛ lakwanë, kë bá ekwɔ ekiyi [...] Ɲan cibɩ jee nhɛn, abɛlɛghɩ ghe kpa ghe enʋnghë n’ye; fá ekpɩ okunë kë esonë, kë ghe kpa ghe enʋn n’yo n’ye.”​—Psaume 37:​9, 10.

  •  OROGBA LƐ, JƆRƐRƐ LƐ, RƆ LƐ GHE ENƲNGHË N’YE: “Cibɩ ntɔnë ghë, aɛnfɔfɔghɩ bá ewu amɔn, rɔkɔtighɩ bá ece mbë. Cibɩ ntɔnë ghë, wuwunshɔghɩ bá efɩfɩ fɛ casɔ mɩnɛn, omulaghɩ bá elɛ̀ mbë sɛyɛyɛ ghë.”​—Isaïe 35:​5, 6.

    “Ofo omunë lɛ kelë lɛ bá enʋn. Ná ekuku kelë murú shi, rɔ ghe kpa ghe enʋnghë n’ye, aviɛlɛ lɛ, mëlegba lɛ, busʋsʋ lɛ ghe kpa ghe enʋnghë n’ye. Alahɔ bunelë sáasɛ.”​—Révélation 21:​3, 4.

Satan lɛ ëë abʋsɛmʋnnelë lɛ, kë edi mpu tete. Ese, Ʒoova ghe lɛ́ bu ntɔnë wu tata. Jɔnë në hɛ́ báshinë powu bá eshu cɛɛ (Luc 1:​36, 37). Ʒoova kolo fë, në ekpa evivi n’ye fë éhʋn-oo paradinë bá elɛnë ghë. Bu ntɔnë ghëwu, viɛ Ʒoova Adashɛghɩnelë, álɛ nahɔnrɛ bu ayɔghɔnë nʋn Ofo Mbënë ghënë, kebë eyaya fë ëë. Àlɛ́ fë aɲi nahɔnrɛnë shi ata fù, Ofo bá eca fë epieji mpu bunë ngiki elɛnë ghë, óó píe Satan ee gbonë. Álɛ bë ererenë, bá ekpa eca fë epieji lakwa lɛ rɔ lɛ ghë. Ʒezi hɛ́ kɔ: “Eɲá emʋn nahɔnrɛnë, nahɔnrɛnë esë bá eca eɲë.”​—Jean 8:32.