Yi nɛmbëlɛnë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

?Aghɩnë Kë Rɔ́në, Kebë Ekpa Eɔsɛ Ehʋn-oo Lapɔ an?

?Aghɩnë Kë Rɔ́në, Kebë Ekpa Eɔsɛ Ehʋn-oo Lapɔ an?

?Eɲë eɔsɛ ehɛ kɔ...

  • nahɔnrɛ wú?

  • mpu wú?

  • eɲë gha mʋn wú?

 KPE DJƆNË BIBLË EHƐ

Ngiki “bá epie rɔ ghë epulɛ.” —Actes 24:15, Traduction du monde nouveau.

KPE BUNË EBË EƆSƐ EMƲN DJƆ NTƆNË GHË

Àlɛ́ elë yiki erɔ, djɔ ntɔnë bë enini elë opu shi.—2 Corinthiens 1:3, 4.

Rɔ ghe kpa ghe eyo elë lahɔn n’ye.—Hébreux 2:15.

Elë ngikinë kë rɔ́në, ebë eji ntɩ n’ye, kë bá epulɛ, álɛ elë lɛ kelë lɛ bë eo-omu ehʋn-oo lapɔ.—Jean 5:28, 29.

 ?TETEGHË, EBË EƆSƐ EJI BIBLË DJƆNË NTƖ AN?

Agbate, djɔ arɩ ghëwu ebë eɔsɛ eji ëë ntɩ:

  • Biblë ehɛ kɔ Ofo Ʒoova ee “gbo ëë oohʋn píe.” (Psaume 36:9; Actes 17:24, 25) Ghɩnë lɔ́ bu kwapowu oohʋnnë, bë eɔsɛ elɛ ghɩnë rɔ́në bë ekpa ehʋn-oo lapɔ.

  • Biblë ehɛ ngiki epiènë Ofo píe rɔ ghë púlɛ kelënë djɔ. Kë kpa hʋn-oo eshipata n’ye lapɔ. Kë lɛ́ ntcasɔghɔ lɛ, ngɩmɛn lɛ, eyikpe lɛ, eyighɔ lɛ. Kelë agheci, kë rɔ́, gha nʋmɔn, kë púlɛ kelë. Ese, nkpɔ nʋn mì ghë mɩɩ dí mici alɛ́.—Jean 11:39-44.

  • Ʒoova gha kólo rɔ wu tata. Në ewu ëë fɛ kaɛngho mɩnɛn. (1 Corinthiens 15:26) Sɛ etɛ Ʒoova n’ye në eghɔ kaɛngho ntɔnë enɩ. Bu ntɔnë ghëwu, ná ése rɔpulɛ. Në evivi n’ye në epulɛ aghɩnë kë rɔ́ óó kë nʋn në akɔnda ghë, álɛ kebë ekpa ehʋn-oo eshipata n’ye lapɔ.—Job 14:14, 15.

 ÉDI DJƆ NTƐNƖ AKƆNDA

?Mabughëwu elë ehɔsɛ lɛ, elë ekpa erɔ lɛ é?

Biblë egbagba djɔ ntɔnë shi GENÈSE 3:17-19 alɛ ROMAINS 5:12 lɛ ghë.