Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

Nda

Nda

BOKAGHƖ: Bokaghɩ nʋn n’yo, álɛ kebë eboka eɲë. Elë esɛrɛ eɲë, éce jɔnë kë ehɛ eya eɲë n’ye eɲë éri eɲë tomobinë lɛ, n’ye eɲë éghʋ éhʋn-eyi jɛmɛn-fa gbonë lɛ, n’ye eɲë éghʋ esɔ eyinë lɛ, eshiso-ku lɛ, jɔ fuɔnë kë ehɛ eɲënë lɛ powu.

JIWƆ: Kë bá eɲi eghe pidɛnë nʋnnʋn mbëlɛ-kunë ngbeɲi n’yonelë eba aghɩnë kë bá ewɔ kelë jinë shi. Aghɩ ntɔnë bë ewa esoeshi n’yo Samedi ecinngbae, álɛ jiwɔ mbëshigbagbanë bë egbɔ eo-órò. Ghɩ-nkpɔ bë ése kpàkpà lɛ, talɛnë yɛsɛ, kpa sheghë n’ye bë ewɔ, álɛ kebë ewɔ ëë jinë lɛ.

SHIGHANË KË EHƆ: Kë bɔ́ eghe lɛ, nɛnfɩ bunë bë elɔ ebë ece mbënë eyɛsɛ lɛ, bunë bë elɔ ebë ekpɩ videonelë eyɛsɛ lɛ, bu fannga fuɔ nhɛn lɛ sé jɛmɛn-fa n’yo, álɛ jɛmɛnnë bë eyɛyɛ elë sɛ, álɛ ebë erɩeda Ʒoova sɛ. Bu ntɔnelë powu ekpɛkpɛ alɔ edɔ. Shighanë eɲë omu eɲë edisʋ ehɔnë, elɔ kë eɔsɛ ekaka shigha ntɔnë eba oku, ekpa eboka ofojɔhɛ jumannë kë edi maɛnnë ghënë powu. Shighanë eɲë ehɔnë powu eyɛyɛ sɛ edɔ tete. Kanga celenë aɛn ji ëë shinë eda eɲë nasɩ ayɔghɔ nhɛn shighanë eɲë ehɔ eboka Ofo Shiba jumannë ghëwu.

KPELƐ PIDƐ: Elë esɛrɛ eɲë, eɲë gha épa-aɛn n’ye bu ntɔnë lɛ́ AGHƖNË OROGBA JÍ JÁ KELË NGBORU LƐ, AGHƖNË BU JÍ KELË LƐ ESËKPƆ EE WO.

BUNË JÁSHI LƐ, BUNË KË PƐ́TƐ LƐ: Bunë ngiki apɛtɛ, óó kë gha mʋn ghɩnë lɛ́ ee wunë, kebë ebɔ bu ntɔnelë powu ece eba n’ye kë eba bunë jáshi lɛ, bunë kë pɛ́tɛ lɛnë lɛ. Àlɛ́ bu aja eɲë shinë, éyi n’yo, álɛ eɲë éya bunë lɛ́ eɲienë. Àlɛ́ kɔ́ shìelë aɛn gha tá kelë jɛelë, óó ngbɔjɛelë ntɔnë ajashinë, éyi eviɛ kelë n’yo. Ese eɲë gha édi akɔnda kɔ aʋnku ntɔnë lɛ́ aʋnkunë kë ebɔ ngbɔjɛelë ece eba, álɛ kebë ekpɩ kelë wo. Elë esɛrɛ eɲë, ékpɩ eɲë jɛelënë eyɛsɛ, érɩ kelë édasɛ.

ESHISO-KU: Elë esɛrɛ eɲë, édi aghɩ fuɔ akɔnda. Éghaghaghë n’ye eɲë shikwaghɩ lɛ, aghɩnë eɲë lɛ kelë lɛ emɔn tomobi nkpɔkpɔnë lɛ, aghɩnë eɲë lɛ kelë lɛ egbagba Biblë shinë lɛ esëkpɔ ëë eɲë éɔsɛ ebɔ eshiso-ku eba kelë shi. Eɲë gha ébɔ bu gha éba eshiso-kunë gha lɛ́ eɲienë ghë.

JUMANNË GHƖ OMUNË EDISƲ EDI: Àlɛ́ fë avivi n’ye fë édi juman eboka bude jɛmɛn gbɔnë ghënë, yi n’ye kë elɔ nda, kë ekpa eghɛghɛ aghɩnë kë evivi n’ye kebë edi juman eyinë.

 JƐMƐNNË NƲN AGHA

OFO SHIBA JƆHƐGHƖ NAKWATƖ (ECOLE POUR EVANGELISATEURS DU ROYAUME): Shigbëfɩghɩnë kë ɔɔ agbʋʋn 23 mɩɩ shú agbʋʋn 65, óó kë evivi n’ye kebë ekpa edi kelë jumannë edɔ eyi lapɔnë, kebë eɔsɛ ewa jɛmɛnnë kë bá eshe elɔ aghɩnë kë evivi n’ye kebë eyi Ofo Shiba jɔhɛghɩ nakwatɩnë ghë Dimanshë ocomba. Kë bá eya eɲë okunë lɛ, cibɩnë lɛ.

Ʒoova Adashɛghɩ Kanga celenë aɛn ji ëë shinë bába.