Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

Dimanshë

Dimanshë

“ÉSO OFO KOLONË GHË EYI”​—JUDE 21

ECINNGBAE JƐMƐN

  • 9:20 Nɛn-Video ghë

  • 9:30 Nɛn No. 106 alɛ ofosɛrɛ lɛ

  • 9:40 MBËSHIGBAGBA GHEDI-GHEDI: Elë éghagha bunë kolo elɛnë ghë

  • 11:10 Nɛn No. 150 alɛ nda lɛ

  • 11:20 MBËSHIGBAGBA GBƆ: ?Yadʋwa ebë eɔsɛ ewu kolo tete maɛn ntɛnɩ tiɛtu shi ëë ghë tɔnë é? (Jean 13:34, 35)

  • 11:50 La Tour de Garde bunë ebë eɲishi

  • 12:20 Nɛn No. 1 alɛ murunɩ lɛ

 OCOMBA JƐMƐN