Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 ÓRÒ 10

?Shiyɔ nkpɔca bá efɩ aghɩnë kë ece Ofo mbënë é?

?Shiyɔ nkpɔca bá efɩ aghɩnë kë ece Ofo mbënë é?

Aghɩnë kë rɔ́në, afannga nhɛn bá epie rɔ ghë epulɛ eshipata n’ye. Actes 24:15.

Édi akɔnda ewu shiyɔ fannganë eɲá ewu ngbeɲi gbo àlɛ́ eɲë ace Ʒoova mbë! Sɛ bá eyɛ eɲë tete; orogba powu bá erere. Ngiki apʋpʋ ghe kpa ghe enʋnghë n’ye, eɲá eɔsɛ eji ngiki powu ntɩ.

Busʋsʋ lɛ, aarɛrɛ lɛ, murú lɛ ghe kpa ghe enʋnghë n’ye. Sɛhɔ lɛ rɔ lɛ ghe kpa ghe enʋnghë n’ye.

 Eɲë lɛ, eɲë cɛwuelë lɛ, eɲë shikwaghɩ lɛ, eɲá eo-omu enʋn aʋn-nkpɔ. Paradinë ghë, oohʋn bá eyɛyɛ sɛ.

Opuji ghe kpa ghe enʋnghë n’ye. Ngiki bá enʋn sɛyɛyɛ tete ghë.

Ofo Shibanë bá eghɔ pɛ kwapowu enɩ. Révélation 21:3, 4.